Διαταγή επίθεσης στη Ρεντίνα, ΕΛΑΣ/16 ΜΠ/3ΕΓ/91/16 Ιαν 1944


 ΕΛΑΣ
XVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΕΠΕ 91
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Εν συνεχεία προς την υπ’ αριθμ. Α.Π. 24/11-4-44 Δ/γήν μας επιτακτική ανάγκη επιβάλλει όπως άμα λήψει παρούσης.
Ι) Τα ΙΙ/52 και ΙΙΙ/51 Τάγματα κινηθώσι το ταχύτερον χωρίς να περιμένει εν το άλλο αλλά ευθύς ως ετοιμάζεται έκαστον προς Ρεντίνα διά καταλλήλων δρομολογίων συμβουλευόμενα προς τούτο την κοινοποιουμένην συνημμένως έκθεσιν αναγνωρίσεως 52ου Συντάγματος.
Εις την περιοχήν Αν. Όθρυος θα παραμείνουν ανά 25 άνδρες κατά τάγμα ως η υπ’ αριθμ. Α.Π. 24 Δ/γή μας και οι οποίοι μετά την εις Όθρυν άφιξιν του τάγματος του 54 Συντάγματος θα έλθουν και αυτοί προς Ρεντίνα προς συνάντησιν των Ταγμάτων των.
ΙΙ) Το 54 Σύνταγμα να αποστείλη εις Ανατ. Όθρυν εν τάγμα εκ δυνάμεως περίπου 300 ανδρών προς αντικατάστασιν των ΙΙ/52 και ΙΙΙ/51 ταγμάτων. Τούτο να κινηθή τάχιστα και άνευ ουδεμιάς χρονοτριβής διότι η περιοχή Αν. Όρθυς θα παραμείνει ακάλυπτος μέχρι αφίξεως τούτου. Φρονούμεν ότι πρέπει ν’ αποσταλή το Τάγμα Μαυροβουνίου ως πλησιέστερον προς Όθρυν. Εκ του τάγματος τούτου περίπου 200 να εγκατασταθούν εις περιοχήν ΙΙ/52 τάγματος ήτοι περιοχήν Γούρας και περί τους 100 εις περιοχήνΚωφφούς.
Εν περιπτώσει ανάγκης η κίνησις των τμημάτων να γίνεται κατά φάλλαγγας δυνάμεως 100 περίπου ανδρών. Τούτο να ρυθμισθή και τη συμβουλή των οργανώσεων.
ΙΙI) Το άνω τάγμα 54 Συντάγματος που θα έλθη εις την Ανατ. Όθρυν ως και η υπόλοιπος δύναμις του 54 Συντάγματος να είναι ετοιμοκίνητη ώστε εις πρώτην δ/γήν να κινηθώσι και αυτοί προς Ρεντίνα.
ΙV) Το 52 Συνταγμα μετά του Κέντρου Εφοδιασμού Ρεντίνης να προπαρασκευάση την υποδοχήν και την τροφοδοσίαν των αφικνουμένων τμημάτων, να παρακολουθή δε και να μας αναφέρη αμέσως ημερομηνία αφίξεως των τμημάτων Όθρυος.
V) Τα τμήματα να παραλάβουν μεθ’ εαυτών τα απαραίτητα υλικά (πεταλωτικόν υλικόν, φάρμακα, είδη υποδηματοποιού και ράπτου κ.λ.π.) δι’ ένα μήνα τουλάχιστον. Να δοθή μεγάλη προσοχή κατά την διάβασιν των πεδινών περιοχών και ιδία της σιδηροδρομικής γραμμής.
Τα τμήματα να συνεργάζωνται στενότατα εκ των προτέρων με τας οργανώσεις διά την προπαρασκευήν της διελεύσεως των επικινδύνων διαβάσεων και λαμβάνωσι άπαντα τα μέτρα ασφαλείας.
VI) H Πυροβολαρχία του 51ου Συντάγματος (Γούρας) να κινηθή μετά του ΙΙ/52 τάγματος.
VII) Διά την μεταφοράν των πυρομαχικών και υλικών να προβώσι εν εσχάτη ανάγκη και εις επίταξιν μεταφορικών κτηνών και κάρρων (εφ’ όσον προσφέρεται το έδαφος διά κάρρα).
VIII) Αι υποδειγματικαί ομάδες ΕΠΟΝ να ακολουθήσουν τα αντίστοιχα τμήματά των μετά του επι κεφαλής Ανθ/γού Πλούμα.
Προς αποφυγήν απωλειών τροφίμων και υλικών να παραμείνη άπαν το προσωπικόν το οποίον διαχειρίζεται τας αποθήκας (αποθηκάριοι, διαχειρισταί, συνοδοί κ.λ.π.) ως η υπ’ αριθμ. Α.Π. 42 δ/γή μας .
Οι εναπομένοντες προσωρινώς εις Όθρυν άνδρες (25 του ΙΙ/52 και 25 του ΙΙΙ/51) δύνανται να χρησιμοποιηθώσιν δι’ ενίσχυσιν της επιμελητείας διά την προώθησιν των τροφίμων.

Σ.Δ. Μεραρχίας 16-1-44
Παραλήπται Η
ΙΙ/52, ΙΙΙ/51 Τάγματα Διοίκησις της Μεραρχίας
Στρατ. Διοίκησις Ανατ. Όθρυος Κ.Τσαμάκος
54 Συντ. Ταγ/χην Κορομηλήν
51, 52 Συντάγματα Θ. Αμάρμπεης
Σ. Ζαχαριάς
Κοινοποίησις
Γενικόν Στρατηγείον ΕΛΑΣ (υ.τ.α)
Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙον Γραφείον
Τ.Σ.Υ.

Advertisements