Διαταγή Επιχειρήσεων εναντίον ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3ΕΓ/152/14 Ιαν 1944


Ε.Λ.Α.Σ.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦ. ΙΙΙον
ΑΡΙΘΜ. Ε.Π.Ε.152
Διαταγή Επιχειρήσεων
Ι) Τμήματα ΕΔΕΣ, ενισχυθέντα παντοιοτρόπως επετέθησαν αιφνιδιαστικώς από 4ης Ιανουαρίου δι’ ισχυρών δυνάμεων καλώς εξοπλισμένων εναντίον των τμημάτων μας του κλιμακίου Γεν. Στρατηγείου Ηπείρου καθ’ ην στιγμήν διεξήγοντο διαπραγματεύσεις προς συμφιλίωσιν μεταξύ Στρατηγείου Μέσης Ανατολής και Κεντρικής Επιτροπής ΕΑΜ – ΕΛΑΣ. Τμήματά μας κατόπιν σκληρών αγώνων ηναγκάσθησαν ν’ αποσυρθούν εις την περιοχήν του ΑΧΕΛΩΟΥ.
ΙΙ) Κατόπιν της καταστάσεως ταύτης το Γεν. Στρατηγείον απεφάσισεν να ενισχύση έτι περισσότερον τα εκεί μαχόμενα τμήματα προς ανατροπήν του αντιπάλου και καταδίωξιν τούτου.
ΙΙΙ) Ιδέα Ελιγμού. Να κινηθή εκ των κατευθύνσεων ΒΑΛΤΟΥ και ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προς τα κέντρα του ΕΔΕΣ με το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεων εκ της περιοχής ΚΟΘΩΝΙΩΝ – ΑΘΑΜΑΝΩΝ.
IV) Ζώναι Ενεργείας.
1) 1ης Μεραρχίας από ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ μη συμπεριλαμβανομένου μέχρι ΜΕΤΣΟΒΟΥ.
2) Ανεξαρτήτου Συντάγματος από ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ συμπεριλαμβανομένου μέχρι γέφυρας ΚΟΡΑΚΟΥ συμπεριλαμβανομένης.
3) ΧΙΙΙ Μεραρχία από γέφυρα ΚΟΡΑΚΟΥ μη συμπεριλαμβανομένης και Νοτίως..
V) α) Η 1η Μεραρχία και του 5ου Συντάγματος της συμπεριλαμβανομένου, ανακαλουμένου τάχιστα εκ Χασίων, θέλει κατευθυνθή προς την περιοχήν ΚΟΘΩΝΙΩΝ – ΑΘΑΜΑΝΩΝ και λάβη καταλλήλους διατάξεις αντικαθιστώσα τα τμήματα της VIIIης Μεραρχίας άτινα θα παραμείνουν ως εφεδρεία της Μεραρχίας, υπαγόμενα τακτικώς υπ’ αυτήν.
Προς την κατεύθυνσιν ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ η Μεραρχία θέλει καλυφθή δι’ ικανών τμημάτων προς εξασφάλισιν των εφοδιασμών και μετόπισθέν της.
β) Η ΧΙΙΙ Μεραρχία μετακινούσα άπασα την υπολοιπομένην δύναμιν της, συμφώνως της Ε.Π.Ε. 132 διαταγή, ήτοι 36ον Σύνταγμα Πεζικού, Τάγμα Φθιώτιδος, Πυροβολαρχίαν θέλει κατευθύνει ταύτην προς την ζώνην ενεργείας της. Ευρίσκεται ήδη το 42ον Σύνταγμα εις την περιοχήν Αυλακίου.
Το τάγμα Φθιώτιδος θέλει κατευθυνθή προς ΤΡΙΚΛΙΝΟΝ τα δε υπόλοιπα τμήματα προς ΒΟΥΛΠΗ – ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ – ΑΥΛΑΚΙ. Τα εναπομένοντα τμήματα ήτοι Λόχος Όρθρυος, ημιλαρχία και Λοχος Διοικήσεως 42ου Συντάγματος υπάγονται τακτικώς εις XVIην Μεραρχίαν.
VI) Αι Μεαραχίαι λαμβάνουσαι τας καταλλήλους διατάξεις προς προπαρασκευήν των επιθέσεων των θέλουσι κινηθή επιθετικώς συμφώνως προς περαιτέρω διαταγάς του Κλιμακίου Γεν. Στρατηγείου.
VII) Αι Μεραρχίαι έχουσαι υπ’ όψει την κόπωσιν των ανδρών του κλιμακίου να προβώσιν εις την βαθμιαίαν αντικατάστασιν τούτων από της πρώτης γραμμής και να μελετήσωσι τον τρόπον επιθετικής ενέργειας των η μεν Ιη προς τας κατευθύνσεις ΚΡΙΘΑΡΙΑ – ΣΥΡΑΚΟΥ – ΚΑΛΑΡΥΤΩΝ ή ΣΤΑΥΡΟΥ – ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΩΝ, η δε ΧΙΙΙη προς την κατεύθυνσιν ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ.
VIII)Tην ασφάλειαν από ΒΟΥΝΕΣΙ συμπεριλαμβανομένου μέχρι και της ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ συμπεριλαμβανομένης (κάλυψις κοιλάδος ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ και ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) θέλει αναλάβη άμα τη λήψει της παρούσης η XVI Μεραρχία.
Την ασφάλειαν του υπολοίπου τομέως της ΧΙΙΙ Μεραρχίας θέλει αναλάβει το 5/34 Τάγμα Παρνασσίδος ζητούν την ενίσχυσιν και της φίλης οργανώσεως Ε.Κ.Κ.Α.
ΙΧ) Αι Μεραρχίαι αφίνουσαι εις τας περιοχάς των ανά εν μέλος των Διοικήσεών των μετά του αναλόγου προσωπικού και κινητοποιούσαι τας οργανώσεις και το εφεδρικόν Ε.Λ.Α.Σ. αφ’ ενός μεν θα μεριμνήσωσι διά την συμπλήρωσιν της δυνάμεως των κατόπιν επιλογής των εφέδρων, αφ’ ετέρου δε διά την εξασφάλισιν των εφοδιασμών, συγκοινωνιών και μεταφορών.
Χ) Την κίνησιν των Μεραρχίων διά την επιθετικήν των ενέργειαν και εξακολούθησιν των επιχειρήσεων θέλει διατάσσει και ρυθμίζει το προκεχωρημένον Κλιμάκιον Γεν. Στρατηγείου Ηπείρου αποτελούμενον από τους:
1) Αρχηγόν Άρη Βελουχιώτην
2) Υποστρ. Φλούλην Δημήτριον
3) Συντ. Πεζ. Παπασταματιάδην Νικόλαον
Ως Στρατιωτικόν Αρχηγόν της Ιης Μεραρχίας προσωρινώς και διά την περίοδον των επιχειρήσεων ορίζομεν τον Υποστρατ. Αυγερόπουλον Γεράσιμον.
ΧΙ) Σ.Δ. Κλιμακίου Γεν. Στρατηγείου ΛΙΑΣΚΟΒΟΝ και κατόπιν κατά την κρίσιν του.
Σ.Δ. Ιης Μεραρχίας ΜΕΣΟΧΩΡΑ.
Σ.Δ. ΧΙΙΙης Μεραρχίας ΧΟΡΙΓΚΟΒΟ.
ΧΙΙ) Επίσης διετάχθη η ΧΙ Μεραρχία να κινήση ταχεώς απόσπασμα 500 ανδρών προς ενίσχυσιν του εις ΖΑΓΟΡΙΑ τμήματος 85ου Συντάγματος.
Αναφέρατε λήψιν.
Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 14-1-44
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ.
Π α ρ α λ ή π τ α ι
Ι, VII, XIII, XVI Μεραρχίαι
Κλιμάκιον Γεν. Στρατηγείου Ηπείρου.

Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί τ α ι
Κεντρικήν Επιτροπήν Ε.Λ.Α.Σ.(υ-τ-α)
ΙΧ και Χ Μεραρχίας
Γραφείον ΙΙΙον Γεν. Στρατηγείου.

Advertisements