Διαταγή επίθεσης εναντίον ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3ΕΓ/12 Ιαν 1944


Ε. Λ. Α. Σ.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ Δι’ ειδικού συνδέσμου
Αριθμ. Ε. Π. Ε. 132
Απόρρητος – επείγουσα
ΧΙΙΙ Μεραρχίαν

Συνεχεία Ε.Π.Ε. 113 – Διαταγής η Μεραρχία πρόκειται να συμμετάσχη οργανουμένην εν τάχει ήδη παρά Γεν. Στρατηγείου αντεπίθεσιν προς οριστικήν διάλυσιν αναβιώσαντος ΕΔΕΣ συνεργασία μετά Κλιμακίου και Ι Μεραρχίας ενισχυθησομένης και με το τρίτον Σύνταγμα της ευρισκόμενον εις Χάσια.
Εις την ενέργειαν ταύτην της Μεραρχίας θα συμμετάσχη η Διοίκησις, το Επιτελείον, ολόκληρον το 36ον Σύνταγμα, το Τάγμα Φθιώτιδος, η ορειβατική Πυρ/χία και τα περί την Σκουληκαριάν ευρισκόμενα ήδη τμήματα του 42ου Συν/τος και Τάγμα Δομοκού άτινα θα υπαχθώσιν υπό την Μεραρχίαν και μετά των οποίων η Μεραρχία δέον να συνδεθή από τούδε διά την οργάνωσιν. Αι ως άνω Μονάδες της θα είναι πλήρως ενισχυμέναι από το επιστρατευθησόμενον Εφ. ΕΛΑΣ.Προς τούτο η Μεραρχία να προβή εν τάχει εις τας εξής ενεργείας:
1) Να προβή εις την ταχείαν συγκέντρωσιν 36ου Συν/τος, ούτινος τον τομέα να παραλάβη 5/34, Εφ. ΕΛΑΣ και 5/42 Ε. Κ. Κ. Α. μεθ’ ης δέον να έλθητε εις συνενόησιν το ταχύτερον.
2) Ομοίως συγκέντρωσιν Τάγματος Φθιώτιδος οργανούσα με υπόλοιπα τμήματά της και αποσπάσματα 100 ανδρών ΧVΙ ίδιον απόσπασμα και διοίκησιν δι’ ασφάλειαν κατευθύνσεως Καρπενησίου.
3) Οργάνωσιν Κλιμακίου τροφών και πυρομαχικών ώστε ταύτα να προωθηθώσιν εγκαίρως προς Αχελώον όστις θα είναι και άξων ενεργείας της Μεραρχίας.
4) Κατοχή ισχυρά προγεφυρωμάτων Τρικλίνου, Βρουβιανών και Αυλακίου.
5) Διά τους εφοδιασμούς, αναχορηγίας κλπ. Θα παραμείνη εν μέλος της διοικήσεως μετά του αναλόγου προωπικού ίνα εν συνεργασία μετ’ οργανώσεων κλπ., μεριμνά δι’ όλα τα ζητήματα.
Άμα τω πέρατι των ως άνω προπαρασκευών η Μεραρχία να αναφέρη αμέσως ίνα διατάξωμεν σχετικώς.
Επίσης να μας αναφέρει προοπτικώς πότε προβλέπει να περατωθώσιν αι ως άνω προπαρασκευαί της.
Αναφέρατε λήψιν.
Σ. Δ. Γεν. Στρατηγείου 12-1-44
Στέφανος Σαράφης
Κοινοποιείται
ΧVΙ Μεραρχίαν Ακριβές αντίγραφον
Ι }εγγράφως Το ΙΙΙον Γραφείον
Κλιμάκιον Γ. Σ. Ηπείρου (Τ. Υ.)
ΙΙΙ Γραφείον Γ. Σ.

Advertisements