Διαταγή επιχειρήσεων εναντίον ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/13 ΜΕΡΑΧΙΑ/12 Ιαν 1944


ΧΙΙΙη Μεραρχία Στερεάς                                                                  ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αφορά μόνον το Απόσπασμα Βάλτου συγκροτηθέν υπό δυνάμεων του 2/39 Συν/τος.
«ΠΑΣΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΑΚΥΡΟΥΤΑΙ»
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ:
α) Πληροφορίαι περί εχθρού. Τα τμήματα Ζέρβα περιοχής Ηπείρου ανασυγκροτηθέντα και εφοδιασθέντα με όπλα καμπύλης τροχιάς, εξεδήλωσαν από 8ημέρου αντεπιθετικάς ενεργείας εις περιοχήν μεταξύ ΑΡΑΧΘΟΥ και ΑΧΕΛΩΟΥ, ίνα απειλήσωσι προφανώς πλευρά Γενικού Στρατηγείου μας, μερικώς επιτυχόντες αρχικώς ασημάντους τακτικάς επιτυχίας. Οι Γερμανοί ουδεμίαν εξεδήλωσαν εκκαθαριστικήν κίνησιν από της 20. 12. 43., εντεύθεν εις περιοχήν Δ. Ελλάδος.
β) Πληροφορίαι περί των φιλίων. Το κλιμάκιον Ηπείρου δρα εις περιοχήν Ανατολικώς ΑΧΕΛΩΟΥ, ως και εις ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΑΝ – ΚΛΕΙΔΙΟΝ – ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟ – τα δε υπόλοιπα τμήματα εις ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΝ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ.
ΙΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ:
Συγκροτούμενον το ταχύτερον εις περιοχήν Βάλτου:
α) Ν’ ασφαλίση τας οδεύσεις αίτινες άγουσι προς γεφύρας ΜΑΓΟΥΛΑΣ και ΒΡΟΒΙΑΝΩΝ εγκαθιστών αμυντικώς (εγγύς) εκάστης τούτων τμήμα δυνάμεως 50 ανδρών μ’ ανάλογον οπλισμόν ίνα απαγορεύση πάση θυσία μέχρις εσχάτων την διέλευσιν του εχθρού, επιτηρούντα και τας ένθεν και εκείθεν τυχόν διαβάσεις και πόρους του ποταμού, εν συνδέσμω δεξιά με φρουράν γέφυρας Αυλακίου και αριστερά με τμήματα ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ – ΓΕΦ. ΜΑΝΩΛΗ όπου τμήμα Σχολής Αξ/κών.
β) Οργανώση εις την περιοχήν ΒΑΛΤΟΥ κινητόν τμήμα δυνάμεως ικανής να δράση εκκαθαριστικώς ή ενισχύση επιθετικάς προσπαθείας του κλιμακίου ΗΠΕΙΡΟΥ κατά τας παρουσιαζομένας καταστάσεις τη διαταγή μας.
γ) Οργανώση δίκτυον πληροφοριών και εσωτερικής ασφαλείας της περιοχής.
δ) Οργανώση και κατευθύνη τας μεταφοράς των εις οπλισμόν και πυρ/κα λαφύρων Ξηρομέρου προς έδραν Συν/τος.
ΙΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ :
– Εις εκάστην των Γεφυρών δύναμις τουλάχιστον διμοιρίας πλήρους.-
– Κινητόν τμήμα δυνάμεως 60 ανδρών.-
– Θέσεις Σταθμού Διοικήσεως (…………….).
IV. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ κ’ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ :
– Με κλιμάκιον Ηπείρου διά Συνδέσμων.
– Μεραρχίαν και Σύνταγμα διά τηλεφώνου και συνδέσμων.
V. ΠΕΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:
Η 20ή ώρα της 13 Ιανουαρίου 1944 (δια τας φρουράς Γεφυρών).
VI. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΑΣ:
– Υπονόμευσις των γεφυρών θ’ αρχίση από της εγκαταστάσεως των τμημάτων πλησίον τούτων. Δικαίωμα όμως ενεργείας της καταστροφής παρέχομεν μόνον εις την Διοίκησιν του Συν/τος.
– Ειδικαί εντολαί, λεπτομερής καθορισμός θέσεως και αποστολών των τμημάτων, κατόπιν επιτοπίου αναγνωρίσεως των Διοικήσεων.
– Έργα εκστρατείας ανθεκτικότητος εις βλήματα όλμων και ελαφρού Πυρ/κού κατασκευασθήσονται άμα τη εγκαταστάσει των τμημάτων υπ’ ευθύνη των ηγητόρων των , ανταλλακτικαί θέσεις υποχρεωτικαί.

– Επιθεώρησις των θέσεων παρά της Διοικήσεως του Συν/τος μέχρι 17-1-44.
Κάπου τη 12 Ιανουαρίου 1944 ώρα 23η
Η
ΧΙΙΙ Μεραρχία Στερεάς

Advertisements