Τηλεγράφημα ΚΡΙΣ προς ΖΕΡΒΑ, 9 Ιαν 1944


ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
Προς
Το Γεν. Στρατηγείον ΕΛΑΣ
Όπου
Έχω την τιμήν να παραθέσω κατωτέρω το κείμενον του τηλεγραφήματος το οποίον απέστειλα χθες εις Κάιρον διά να μεταβιβασθή εις τον Αντ/ρχην Τόμ διά τον Στρατηγόν Ζέρβαν :
» Γνωρίζετε τα αισθήματά μου προς την χώραν σας. Δεν θα σας εζητούσα ποτέ να κάμετέ τι, αντίθετον προς το συμφέρον της χώρας σας. Πιστεύω ότι οι στρατιώται του ΕΛΑΣ επιθυμούν να παύσουν πολεμούντες κατά των Ελλήνων και οι Αρχηγοί των συντόμως θα προβώσιν εις συγκεκριμένας προτάσεις προς πραγματοποίησιν της επιθυμίας αυτής. Προσωπικώς και εντελώς ανεπισήμως σας ζητώ να συγκρατήσητε τα τμήματά σας από το να αναλάβουν την πρωτοβουλίαν επιθέσεως. Καθυστέρησις απαντήσεως δεν είναι κατά την γνώμην μου, ένδειξις κακής πίστεως «.
Με εκτίμησιν
Ο Αρχηγός
της Συμμ. Στρατ. Αποστολής
Κρίς
Συν/ρχης
Ακριβές Αντίγραφον
Το ΙΙον Πολ. Γραφείον
Αρχηγείον τη 9-1-1944
Διά την αντιγραφήν
(Τ. Υ.)

Advertisements