Αιτηση ενισχύσεως, ΕΛΑΣ/13 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/ 8 Ιαν 1944


ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ                                                                           Επιβεβαίωσις
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον                                            Απολύτου προτεραιότητος
Αριθμ. Α. Π. 55.-                                                                                            Αμέσου επιδόσεως
8-1-44 ώρα 10. 15′
Προς
Το 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων
Ζέρβας επιτίθεται από Τετάρτης τρέχοντος κατά Κλιμακίου Ηπείρου και εισέδυσεν ανατολικώς ΑΡΑΧΘΟΥ ΣΤΟΠ. Ανάγκη εκ τούτου Αναργύρου επιστρέψη αμέσως εις ΒΑΛΤΟΝ ενισχυόμενος και υπό τμημάτων τουλάχιστον πενήντα ανδρών εκ της δυνάμεως ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΣΤΟΠ. Αποστολή πυρομαχικών Ε. Π. 54/7-1-44 διαταγής μας, ήτις λίαν επείγει , οφείλει απαραιτήτως να συνοδεύηται από τμήματός σας δυνάμεως στοιχείου ΣΤΟΠ.
Δύναμις επίσης στοιχείου να κινηθή τάχιστα εις ΧΡΥΣΟΥ προς συνοδείαν ετέρας αποστολής πυρομαχικών ΣΤΟΠ. Διέλευσις αμφοτέρων αποστολών πυρομαχικών διά ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ υποχρεωτική ΣΤΟΠ. Αναφέρατε λεπτομερώς επί άνω διαταχθέντων ΣΤΟΠ.-
Η ΧΙΙΙ Μεραρχία Στερεάς
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Δ. ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ
Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙον Γραφείον
(Τ. Υ.)
Κοινοποίησις
Γεν. Στρατηγείον
(Τ. Υ.)

Advertisements