Ανακοίνωση για τη μάχη ΑΧΕΛΩΟΥ (4/1/1944), ΕΔΕΣ/3ΓΡ/6 Ιαν 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ ον
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.189

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Υπ’ αριθ.51

Μετά τριήμερον σκληρόν αγώνα μεταξύ των Εθνικών Ομάδων και του ΕΛΑΣ έληξεν η μάχη του Αράχθου με πλήρη συντριβήν των δολοφόνων του Ελληνικού Έθνους εαμικών δυνάμεων.
Η μάχη αύτη επί μετώπου 48 χιλιομέτρων αρξαμένη από την 6ην ώραν της 4ης Ιανουαρίου διήρκησε και κατά τας 5ην και 6ην του μηνός, καθ’ ας άπασαι αι εχθρικαί δυνάμεις, αι συγκεντρωθείσαι από όλα σχεδόν τα μέρη της Ελλάδος, περιεκυκλώθησαν και συνεσφίχθησαν μεταξύ Τζουμέρκων και Αράχθου.
Αι Εαμικαί δυνάμεις περιελάμβανον και Διεθνή Ταξιαρχίαν εξ ης το πλείστον αποτελείτο από Σέρβους, Βουλγάρους, Ρώσσους και Αλβανούς.
Παρά την πείσμονα αντίστασιν των εαμιτών και της παρουσίας του Αρχηγού του ΕΛΑΣ Αθαν. Κλάρα (Άρη Βελουχιώτη) εις εν σημείον του χώρου εις ον διεξήχθη η μάχη, αι εαμικαί συνετρίβησαν και διεσκορπίσθησαν εγκαταλείψασα τον βαρύν οπλισμόν των, διαρρέουν δε ήδη προς Αχελώον.
Οι διασκορπισθέντες παραδίδουν τον οπλισμόν των εις τους Προέδρους των Κοινοτήτων.
Άφθονον πολεμικόν υλικόν διεσπάρη ανά τας χαράδρας και περισυλλέγεται ήδη, ως επίσης κατεσχέθησαν και τρόφιμα εντός Αποθηκών.
Απώλειαι : Ημετέρων Δύο (2) νεκροί Αξ/κοί και τέσσαρες (4) τραυματίαι. Επτά νεκροί Αντάρται και ένδεκα τραυματίαι
Απώλειαι των εμαμιτών: Υπέρ τους εκατό πενήντα (150) νεκροί και τραυματίαι εξ ων πέντε (5) Αξκοί νεκροί καταμετρηθέντες.
Αιχμάλωτοι υπέρ τους ογδόντα (80) μη εξακριβωθέντος του πραγματικού αριθμού εισέτι

Το μεγαλύτερον μέρος των εαμικών δυνάμεων διελύθη.

Σ.Δ Γενικού Αρχηγείου 6η Ιανουρίου 1944 Ώρα 24:00
Ο
Γενικός Αρχηγός
Ν.ΖΕΡΒΑΣ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
-Άπασαι Μονάδες
– Αρχηγείον Ηπείρου
(15 αντίτυπα διά τας Μονάδας του)
– Βρεττανική Στρατ.Αποστολή
Αντ/χην ΤΟΜ
– Επιτ.Εθνικού Αγώνος (Ιωαννίνων- Αρτης-Πρεβέζης-Αθηνών 1 αντίτυπα μερίμνη Πολιτικού Γραφείου)

Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙ ον Γραφείον

Advertisements