Παράπονα προς Βρεταννική Στρατιωτική Αποστολή Ηπείρου, ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/Αρ.751/2 Ιαν 1944


Ε. Λ. Α. Σ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
Αριθμ. 751.
Προς
Την Βρεταννικήν Στρατιωτικήν Αποστολήν Ηπείρου
Ι. Έχομεν την τιμήν να σας γνωρίσωμεν ότι η Διοίκησις του Ανεξαρτήτου Συντάγματος του Κλιμακίου μας ανέφερεν ότι ο Άγγλος Αξιωματικός Λοχαγός κ. ΤΕΝΝΙΣ – υπό την ιδιότητα του αντικαταστάτου του Αντ/ρχου κ. Τόμ – επληροφόρησεν αυτήν ότι το Κάιρον κατέστησεν εις τούτον γνωστόν ότι επί του παρόντος δεν επρόκειτο να πραγματοποιηθούν ρίψεις εδώ εις την Ήπειρον.-
ΙΙ.- Επί του ζητήματος αυτού θα είχαμε να σας παρακαλέσωμεν όπως σημειώσητε τα ακόλουθα :
α) Την νύκτα της 30ής προς 31ην Δεκεμβρίου 1943 Αγγλικόν αεροπλάνον επραγματοποίησεν προφανώς ρίψιν διά λογαριασμόν του Ζέρβα εις το πεδίον χωρίου Κωστίτσι.-
β) Από άνθρωπον, ο οποίος δεν ανήκει ούτε εις το ΕΑΜ ούτε εις τον ΕΛΑΣ και ο οποίος έφθασεν εις την περιοχήν μας από την Λάκκα – Σούλι τις τελευταίες αυτές ημέρες, γνωρίζομεν ότι εις την περιοχήν της Λάκκα – Σούλι πολλές πάρα πολλές ρίψεις έχουσι πραγματοποιηθή διά τον Ζέρβα από της 18ης Δεκεμβρίου π. ε. και μέχρι των τελευταίων αυτών ημερών, όχι δε μόνον πολεμικού υλικού, αλλά και παντός είδους τροφίμων ακόμη.-
γ) Ο αντ/ρχης κ. Τόμ μας διαβεβαίωσεν τουλάχιστον δύο φορές ότι θα επαναλάμβανε συντόμως τας ρίψεις διά τα τμήματα του Κλιμακίου και μας εζήτησε μάλιστα να του γνωρίσωμεν τί είδους υλικά είναι απαραίτητα διά τα τμήματα του Κλιμακίου.
δ) Ο Λοχαγός κ. ΤΕΝΝΙΣ εζήτησε και εγκαταστάθη εις το πεδίον ρίψεων Κτιστάδων επί δύο συνεχείς νύκτας η αναγκαία φρουρά διά το ότι θα επραγματοποιούντο ρίψεις:
– Επί των ανωτέρω γεγονότων και περιστατικών – η αλήθεια των οποίων παραμένει αναμφισβήτος πρόκειται περί πραγματικοτήτων, ημείς ουδεμίαν θα εκφέρωμεν γνώμην.-
Το γνωρίζομεν όμως εις Υμάς καθόσον το θεωρούμεν ως υποχρέωσιν μας έναντι του Ελληνικού Λαού από τον οποίον προερχόμεθα και από την πίστη και τις ελπίδες του οποίου καθοδηγούμεθα.
ΙΙΙ.- Από τας προκηρύξεις και μερικά άλλα στοιχεία τόσον των Γερμανικών Στρατιωτικών Αρχών, όσον και του Ζέρβα, τας οποίας σας έχομεν κοινοποιήσει μέχρι σήμερον, προκύπτει περίτρανα η διαπίστωσις ότι Γερμανοί και Ζέρβας θεωρούν τον ΕΛΑΣ και το ΕΑΜ όχι μονάχα σαν κοινό εχθρό αλλά και σαν κάτι που πρέπει να εκμηδενίσουν και να αφανίσουν με κάθε τρόπον και κάθε μέσον.-
Αποδείξεις γι’ αυτό σας εδώσαμε τας κάτωθι :
1. Ο ανώτερος Στρατηγός των Γερμανικών Στρατευμάτων σε προκήρυξη του προς τις Εθνικές Ανταρτικές Ομάδες του ΕΔΕΣ έγγραφον μας Νο 215/28.ΧΙ.43.- γράφει «Όταν τα Γερμανικά στρατεύματα πλησιάζουν στις περιοχές που σεις βρίσκεσθε να δίδετε σημεία αναγνωρίσεως των ομάδων ΕΔΕΣ για να αποφεύγωνται έτσι οι μεταξύ μας συμπλοκές και το άδικο χύσιμο του Ελληνικού αίματος.-
2. Ο Ανώτερος Στρατιωτικός Διοικητής των Γερμανικών Στρατευμάτων Ηπείρου σε προκήρυξη του προς τον Λαόν Ηπείρου – έγγραφον μας Νο 412/6.ΧΙΙ/43 – βροντοφωνεί «Αι περιβόητοι ανταρτικαί ομάδες του ΕΑΜ ΕΛΑΣ που είναι όχι μόνον εχθροί των Γερμανών αλλά και των Εθνικών ανταρτικών ομάδων τους ΕΔΕΣ, που βρίσκονται υπό τας διαταγάς του Στρατηγού Ζέρβα, εξεμηδενίσθησαν κλπ «.
3. Ο ίδιος Ανωτ. Στρατ. Διοικητής των Γερμανικών Στρατευμάτων Ηπείρου σε μια άλλη προκήρυξή του – έγγραφόν μας Νο 414/7.12.1943 λέγει : «…………..Τα Γερμανικά στρατεύματα έχουν αναγγείλει εις τους Εθνικιστάς του Στρατηγού Ζέρβα τους ευρισκομένους εις τα όρη τα εξής : Κατά την εμφάνισιν των στρατευμάτων δείξατε σημεία προς αναγνώρισιν ότι πρόκειται περί Εθνικιστών ανταρτών ίνα αποφευχθώσιν αι μεταξύ μας συγκρούσεις «……….».
4. Ο Ζέρβας σε προκήρυξή του που κυκλοφόρησε στα Ιωάννινα – έγγραφόν μας Νο 220/30.ΧΙ.1943 – διακηρίσσει «Κάτω οι δολοφόνοι του ΕΑΜ ΕΛΑΣ Θάνατος στους προδότας Αναρχοδιεθνιστές. Ηπειρώτες συσπειρωθήτε και χτυπήστε τον ύπουλο εχθρό……….».
5. Ο κ. Βοϊδάρος Καπετάνιος μεγάλης σχεδόν ανταρτικής ομάδος του Ζέρβα και γνωστός σαν τέτοιος και στον Αντ/ρχη κ. Τομ στέλλει επιστολήν εις το Γερμανικόν Φρουρείον Άρτης με ημερομηνίαν 5.ΧΙ.43 μέσα εις την οποίαν εκτός των άλλων γράφει ότι :
α) Του αποστέλλει, ελεύθερον πλέον Γερμανόν οπλίτην τον οποίον απελευθέρωσε χτυπώντας από τα νώτα του ΕΛΑΣ που τον είχεν αιχμαλωτίση και β) τον βεβαιώνει ότι αυτοί δεν κτυπούν τους Γερμανούς. Ότι αυτοί δεν έχουν τίποτε με τα Γερμανικά στρατεύματα. Ότι οι Κομμουνισταί τους αναγκάζουν να γίνουν αντάρτες. Ότι αυτοί σαν καθάριοι φασίστες δεν πειράζουν ποτέ τους Γερμανούς δίδοντας γι’ αυτό τον λόγο της Ελληνικής του τιμής………….κλπ. – έγγραφο μας Νο 215/28.ΧΙ.1943.-
6. Μήπως όμως ο Ζέρβας επεχείρησε ποτέ ως τα σήμερον να ανατρέψει κατά οίονδήποτε τρόπον τα στοιχεία αυτά της τόσον ανοιχτής και αδιάντροπης συνεργασίας του με τους Γερμανούς. Ημείς τουλάχιστον δεν γνωρίζομεν τίποτε πάνω σ’ αυτό. Αλλά το γεγονός αυτό, δεν αποτελεί ακόμη ανοιχτή προδοσία και εις βάρος επίσης του Συμμαχικού Αγώνος. Η ως προς το σημείον αυτό απάντησις είναι κατά την γνώμην μας ζήτημα του κάθε καλής πίστεως ανθρώπου.-
IV.- Ο Ζέρβας με την υπ’ αριθ. 407/21.ΧΙ.43 διαταγήν του προς τα τμήματά του – έγγραφον μας Νο 415/6.ΧΙΙ.43 – διαβεβαιώνει ότι «………. ουδεμία βοήθεια θα παρασχεθή εις το μέλλον από τους Συμμάχους εις τους ΕΑΜίτας ενώ αντιθέτως τα ιδικά των μέσα αυξάνονται συνεχώς και πολλαπλασιάζονται χάρις εις την αμέριστον συνδρομήν των Συμμάχων…………»
V.- Και παρ’ όλα όμως τα παραπάνω δεδομένα, τα οποία πρέπει να είναι γνωστά – εάν βέβαια τα έχει διαβιβάσει η Βρετ. Στρατ. Αποστολή Ηπείρου – και εις το Κάιρο τούτο εξακολουθεί να αρνείται να πραγματοποιήσει ρίψεις διά τον ΕΛΑΣ, ενώ πραγματοποιεί τοιαύτας διά τον Ζέρβαν.
Αν όμως αι καταγγελίαι μας αυτά και στα γεγονότα δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν από το Βρεταννικόν Στρατηγείον Μέσης Ανατολής ή δεν γνωστοποιούνται εις αυτό υπό της Στρατιωτικής Αποστολής Ηπείρου, η διασυμμαχική Επιτροπή ήτις καθ’ όλα τα δεδομένα θα ασχοληθή με το Ελληνικόν ζήτημα και δη με τας σχέσεις και πράξεις ΕΛΑΣ – ΕΔΕΣ και Αγγλικής Στρατιωτικής Αποστολής, είμεθα βέβαιοι ότι θα λάβει υπ’ όψιν αυτά – καταγγελίας και γεγονότα – και θα εκδώσει δικαίαν απόφασιν.
Σ. Δ. 2 Ιαν 1944
Υπογραφή
Κοινοποίησις ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ
Γεν. Στρατηγείον Ν. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ(Συν/ρχης)
Ι, VΙΙΙ Μεραρχίας
Ανεξ. Σύνταγμα Διά την αντιγραφήν
Αντιπρόσωπον Κ. Ε. (Τ.Υ.)
ΕΑΜ Ηπείρου

Advertisements