Ανακοινωθέν Πολεμικών Επιχειρήσεων αρ.16, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/30 Φεβ. 1943


ΕΛΑΣ
ΧVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 573
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Κοινοποιούμεν υμίν κατωτέρω ως έχει το υπ’ αριθμ. 16 ανακοινωθέν πολεμικών επιχειρήσεων της 22-ΙΙ-43 του Γενικού Στρατηγείου ίνα λάβητε γνώσιν.
Σ.Δ. Μεραρχίας 30-ΙΙ-43
Η
Διοίκησις Μεραρχίας
κ.δ.
Ο Επιτελάρχης
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Απαντα τα τμήματα και
σχηματισμοί Μεραρχίας Διά την ακρίβειαν
Συν/γμα Αγυιάς Το ΙΙΙον Γραφείον
Σχολήν Εφέδρων Αξιωματικών (Τ.Σ.Υ.)
Στρατιωτ.Διοικ.Αν.Ορθρυος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Εφεδρικήν Μεραρχίαν Πηλίου, Βόλου
Αλμυρού, Φαρσάλων – Βελεστίνου, Δομοκού
Λαρίσης

ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ                                           Ανακοινωθέν υπ’ αριθμ. 16
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ                                     Πολεμικαί Επιχειρήσεις
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2783

Τομεύς Ι Μεραρχίας

Την 31ην Οκτωβρίου οι Γερμανοί εξεδήλωσαν επίθεσιν κατά της περιοχής της Θεσσαλικής Πίνδου εκ τριών κατευθύνσεων α) Καλαμπάκας, Χρυσομηλιάς, Περτούλι β) Θεοδωριανά, Μεσοχώρα, Γαρδίκι, Καμνάϊ, Περτούλι γ) Μέτσοβον, Κατάφυτον, Δέσση, Περτούλι.
Μετά σκληράς μάχας εις Κλείνοβον, Χρυσομηλιάν, Μεσοχώραν και Βετενίκο τα ημέτερα τμήματα συνεπτύχθησαν.
Αι Γερμανικές φάλαγγες συνενωθείσαι προσέβαλαν την Τύρναν την οποίαν κατέλαβον την 2αν Νοεμβρίου.
Προσκρούσασαι επί ημετέρων δυνάμεων εις περιοχήν Δραμίζι, ηναγκάσθησαν να συμπτυχθούν προς Καλαμπάκαν σχούσαι μεγάλας απωλείας αφού έκαυσαν το πλείστον των χωριών εξ ων διήλθον. Κατ’ ειδήσεις εκ Τρικκάλων αι απώλειαί των εις νεκρούς και τραυματίας υπερβαίνουν τους χιλίους. Ημέτεροι απώλειαι περί τους 200 νεκρούς και τραυματίας.
Ημετέρα τμήματα επέφερον διαφόρους καταστροφάς εις την υπό των Γερμανών επισκευαζομένην σιδηροδρομικήν γραμμήν Δεμερλή – Καρδίτσης – Τρικκάλων. Τελικώς οι Γερμανοί την επεσκεύασαν, εγκατασταθέντες εις Καρδίτσαν.
Τομεύς Χ Μεραρχίας
3-ΙΙ. Ημετέρα τμήματα επιτεθέντα κατά γερμανικού τμήματος επισκευάζοντος την γέφυραν Νέας Κουτσούφλιανης εφόνευσαν 32 Γερμανούς, κατέστρεψαν 4 αυτοκίνητα και εκυρίευσαν οπλισμόν, τηλέφωνα και ιματισμόν, (“Ιδε έκτακτον ανακοινωθέν 4ης Νοεμβρίου).
Τομεύς ΧΙΙΙ Μεραρχίας
Γερμανοί δυνάμεως 1500 περίπου επ’ αυτοκινήτων εκινήθησαν εκ Λαμίας προς Καρπενήσι την 5ην Νοεμβρίου.
Επιβραδυθέντες εκ των γενομένων καταστροφών και των πυρών των ημετέρων καθ’όλην την νύκτα 5-6 και την ημέρα της 6ης κατώρθωσαν να εισέλθουν την ημέραν της 7ης εις Καρπενήσι.
Ταυτοχρόνως Γερμανική Δύναμις 600 περίπου ανδρών εκκινήσασα εξ Αγρινίου προήλασε επ’ αυτοκινήτου μέχρις Αγίου Βλασίου. Συνεκρούσθη εκεί με ημέτερα τμήματα τα οποία την επιβράδυναν επί 24 ώρας. Διαβάσα την γέφυραν Σιδήρων, την 7ην συνεπλάκη με ημετέρα τμήματα νοτίως Φραγκίστης, σχούσα σοβαράς απωλείας, μεθ’ ο προήλασε προς Καλεσμένον.
Αι ανωτέρω δύο φάλαγγες, αφού ελεηλάτησαν και έκαυσαν τα πλείστα χωρία ελεηλάτησαν το Καρπενήσι και έκαυσαν την κεντρικήν συνοικίαν και τα κυριώτερα κτίρια, απεχώρησαν την 13ην προς Λαμίαν και Αγρίνιον.
16-ΙΙ. Ημέτερον τμήμα συνεπλάκη εις Μακρακώμην με 6 Γερμανούς και 7 Ιταλούς επιβαίνοντας αυτοκινήτων. Αποτελέσματα: 5 Γερμανοί και Ι Ιταλός νεκροί, 6 Ιταλοί αιχμάλωτοι – λάφυρα, Ι αυτοκίνητον. Ημέτεραι απώλειαι μηδέν (0)

Σ.Δ. Γενικού Στρατηγείου

Advertisements