Χειρισμός Αγγλων Αξιωματικών Συνδέσμων, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/28 Δεκ 1943


ΕΛΑΣ
ΧVI Μεραρχία
Σύνταγμα Πεζικού
Αριθ. Πρωτ.Ε.Π. 245
ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπ’ αριθμ. Ε.Π. 1568/23-11-43 Διαταγήν του Γενικού Στρατηγείου κοινοποιηθείσαν ημίν διά της υπ’ αριθ. Ε.Π. 289/9-12-43 Διαταγής ΧVΙ Μεραρχίας προς γνώσιν και αυστηράν συμμόρφωσιν.

Τ.Τ.303 τη 28-12-43

Β. Αποστολίδης Π.Πηλιορείτης Γ.Νικήτας
Διά την ακρίβειαν
Ο Παραλήπται
Επιτελής του συντάγματος Άπαντα τα τμήματα του Συν/τος

ΕΛΑΣ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ε.Π. 1568
Παρά της ενταύθα Συμμαχικής Στρατιωτικής Αποστολής μας ανεφέρθη ότι από της εκδηλώσεως της Γερμανο-Εδεσικής επιθέσεως εναντίον μας ελήφθησαν εκ μέρους μερικών τμημάτων μας μέτρα τινά απέναντι διαφόρων Άγγλων Αξ/κών συνδέσμων ασυμβίβαστα προς τας διαταγάς μας και την μεταξύ συμμάχων επιβαλλομένην αβρότητα. Ούτω μας ενεφέρθη ο Ταγ/ρχης Τζών συνελήφθη προς στιγμήν εις Άμφισαν και είτα αφέθη ελεύθερος. Ο Ταγ/ρχης Θέμις εις Θεοδοριανά και ο Λοχαγός Φρεϋ εις Γότισταν χωρίς να έχη φθάσει ακόμη ο τελευταίος ούτος εις την έδραν της Ιης Μεραρχίας όπου λέγεται ότι επρόκειτο να κατευθυνθή. Ο ιατρός Ουίλινσον μετά της συνοδείας του αφωπλίσθησαν προς στιγμήν, επιστραφέντων αργότερον εις αυτούς των όπλων των. Επίσης είχε προσκαίρως συληφθή εις Μοσχώραν ο Ταγ/ρχης Τώρενς. Επεισόδια τινά ελάβον ομοίως χώραν εις Ξηρόμερον και Τρίκλιναν εις βάρος των Ταγ. Μεμπρόη και Τζόρνταν τέλος ότι εις τον Αντ/ρχην Έγκς απηγορεύθη η κίνησίς του μεταξύ Βερμίου – Πιερίων.
Παρακαλούμεν όπως υποβάλητε έκθεσιν επί των συνθηκών και αιτίων που προεκάλεσαν τας ως άνω καταγγελομένας ενεργείας. Ειδικώτερον το κλιμάκιον Γεν.Στρατηγείου και η Ιη Μεραρχία να μας αναφέρουν ότι γνωρίζουν περί του Λοχαγού Φρεϋ διά την απουσίαν του οποίου το Αρχηγείον του ανησυχεί.
Δραττόμεθα της ευκαρίας, διά να τονίσωμεν ότι χωρίς να απομακρύνεσθε προγενεστέρων διαταγών μας αναφερομένων εις τας μετακινήσεις των ΄Αγγλων συνδέσμων οφείλετε να μη προβαίνετε εις ενεργείας έξω του πνεύματος των εν λόγω Διαταγών μας και να αποφεύγετε την λήψιν μέτρων εκθετόντων τας μετά της συμμαχικής Στρ. Αποστολής σχέσεις μας εις παρεξηγήσεις.
Ερμηνεύοντες τας περί ως άνω Διαταγάς τονίζομεν τα εξής:
1) Οι Άγγλοι σύνδεσμοι δεν πρέπει να νοούνται ως σύνδεσμοι με ωρισμένην εδαφικήν περιοχήν αλλά ως τοποθετημένοι εις ωρισμένην Στρατιωτικήν Μονάδα την οποίαν και παρακολουθούν κατά τας μετακινήσεις της.
2) Εις περίπτωσιν ανάγκης μετακινήσεως των εν λόγω συνδέσμων είτε εντός της περιοχής της Μονάδος εις την οποίαν είναι τοποθετημένοι είτε προς άλλην Μονάδα είτε προς το Αρχηγείον των δέον ούτοι να εφοδιάζονται διά φύλλων πορείας ως ακριβώς συμβαίνει και διά τους ημετέρους Αξ/κούς.
Κατά την εφαρμογήν των ανωτέρω και εις τας εν γένει μετά των Άγγλων σχέσεις μας δεν πρέπει να λησμονήτε ότι και αν προς στιγμήν εμφιλοχωρούν παρεξηγήσεις και δημιουργούνται πικρίαι, η συμπεριφορά απέναντι των συμμάχων μας επιβάλλεται ουχ ήττον να είναι πάντοτε άψογος, τοσούτον μάλλον καθ’όσον αι παρεξηγήσεις μεταξύ φίλων αίρονται, διά της αμοιβαίας καταννοήσεως και αι πικρίαι λησμονούνται όταν τα σφάλματα αναγνωρίζωνται καλή τη πίστει και αι αδικίαι επανορθώνονται.

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)
Σ.Δ. Γενικού Στρατηγείου
Στέφανος Σαράφης – Γεώργιος Σάντος Παρεβλήθη