Αίτηση προς Βρεταννική Στρατιωτική Αποστολή Ηπείρου, ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/28 Δεκ 1943


Ε. Λ. Α. Σ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ.ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
Αριθ. 637
Προς
Τον Αντικαταστάτην του Αρχηγού της Βρεττανικής Στρατιωτικής
Αποστολής Ηπείρου
Έχομεν την τιμήν να φέρωμεν εις γνώσιν σας ότι ο Αρχηγός της Βρεττανικής Στρατιωτικής Αποστολής Ηπείρου Αντ/ρχης κ. Τόμ, από της πρώτης σχεδόν ημέρας της συναντήσεως του μεθ’ ημών εις Θεοδωριανά, αλλά και μεταγενεστέρως μας διεβεβαίωσεν ότι πολύ γρήγορα θα επανήρχιζαν από τότε ρίψεις υλικών εις τα τμήματα του Κλιμακίου. – Προ ολίγων ακόμη ημερών και σεις προσωπικώς ειδοποιήσατε την Διοίκησιν των εις Άγναντα τμημάτων μας, ότι επρόκειτο να γίνει ρίψις και εζητήσατε μάλιστα και εγκαταστάθη επί δύο συνεχείς νύκτας η αναγκαία φρουρά και το λοιπόν προσωπικόν εις το πεδίον ρίψεως Κτιστάδων.
– Σαν γεγονός όμως και σαν πραγματικότης παραμένει ένα πράγμα. Ότι δηλαδή ουδεμία ρίψις επραγματοποιήθη μέχρι σήμερον εις τα τμήματα του Κλιμακίου.
– Επειδή το ζήτημα της επαναλήψεως ή όχι των ρίψεων πρέπει να ενδιαφέρει και ημάς και μάλιστα ουσιαστικά νομίζομεν ότι μία σαφής εκ μέρους σας απάντησις θα ήτο απαραίτητος.

Σ. Δ. 28-12-1943
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ
Ν. Παπασταματιάδης

Κοινοποίησις Διά την αντιγραφήν
Γεν. Στρατηγείο (Τ. Υ.)
VIII Μεραρχίαν
Ανεξάρτ. Σύνταγμα
42ον Σύνταγμα