Αναφορά επιχείρησης εναντίον ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/ΓΣ/ΚΛ. ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ/3ΕΓ/26 Δεκ 1943


Ε. Λ. Α. Σ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 26. ΧΙΙ 1943
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ
Αριθ. – 601.-

Το
Κλιμάκιον Ηπείρου – Δυτ. Στερεάς Γεν. Στρατηγείου Ε. Λ. Α. Σ

Προς
Το Γενικόν Στρατηγείον
Όπου
Απαντώντες εις την υπ’ αριθ. Ε. Π. Ε. 519(Γραφ. ΙΙΙ και Ι), έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν Υμίν :
Ι.- Παρά το γεγονός ότι και ημείς όπως και Υμείς θέλομεν την όσον το δυνατόν ταχυτέραν περάτωσιν της εναντίον του ΕΔΕΣ εκστρατείας, όμως τούτο δεν είνε εύκολον με τας υπαρχούσας δυνάμεις της VΙΙΙ Μεραρχίας και του Κλιμακίου, διότι.
α) Η Διοίκησις της VΙΙΙ Μεραρχίας δεν είνε η Διοίκησις που χρειάζεται, ούτε και είνε δυνατόν να αλλάξη άρδην με την τοποθέτησιν και τον ερχομόν του Υποστρατήγου Αυγεροπούλου όσασδήποτε ικανότητας και αν έχη.-
β) Αι δυνάμεις της VΙΙΙ Μεραρχίας είνε αι εξής : 24ον Σ. Π. Μηδέν, 15ον Σ. Π. άνδρες 1.000 περίπου εντοπισμένοι εις την περιοχήν την πέραν του Καλαμά, απησχολημένοι εκεί με επιχειρήσεις κατά του ΕΔΕΣ και μη δυνάμενοι να προσφέρωσι κάτι εις τας υπολοίπους περιοχάς της Μεραρχίας. 85ον Σ. Π. 450 περίπου άνδρες εν αναδιοργανώσει εξ ων 358 βορείως Αράχθου και μέχρι Κονίτσης και οι 80 εις περιοχήν υψωμάτων Καλαρυτών – Συράκου. Τελευταίως διετάξαμεν την μετακίνησιν του ΙΙ/85 (100 άνδρες) να περάση εις την περιοχήν Γοτίστης – Κράψης έστω και με τας δυνάμεις του ΙΙ/85 (80 άνδρες) και του 3/40 ολοκλήρου (150 άνδρες) αναλάβουσι την φρούρησιν της περιοχής από Γοτίστης μέχρι Καλαρυτιώτικου (Βορείως Πραμάντων) και των γεφυρών Παπαστάθη και Τσιμόβου, ίνα απαλλαγώσι μερικαί δυνάμεις του Κλιμακίου.-
γ) Αι δυνάμεις του Κλιμακίου εκ 1.500 περίπου ανδρών συνολικώς έχουν να διαφυλάξουν μίαν τεραστίαν έκτασιν από Πραμάντων μέχρι Φτέρης, Άνω Καλεντίνης και Σεκλίστας και να δημιουργήσουν ένα γερό τμήμα για το ξεκαθάρισμα των περιοχών Σκουληκαριάς – Κλειδιού – Φλωριάδος.-
ΙΙ.- Επί τάπητος έχομεν τώρα – τώρα μόνον κατωρθώσαμε να απαγγυστρώσουμε μερικές δυνάμεις μας (ΙΙ Τάγμα Ανεξαρτήτου Συν/τος μας) απ’ την περιοχή Κράψης κλπ – την εκκαθάριση Σκουληκαριάς κλπ. Και είμεθα βέβαιοι ότι εντός ολίγων ημερών θα έχωμεν εκκαθαρίσει τας εκεί δυνάμεις του ΕΔΕΣ ολοσχερώς.-
ΙΙΙ.- Μετά την επιχείρησιν κατά του Κλειδιού κλπ. και εφόσον αι δυνάμεις της VIII θ’ αναπτυχθούν ώστε μαζί με ωρισμένας δυνάμεις του Κλιμακίου να κρατήσωσι τας γεφύρας Αράχθου – (Παπαστάθη – Τσιμόβου – Σκλούπου – Πλάκας) και την περιοχή Κράψης κλπ. προς Βορράν και τη διάβαση – Αράχθου – Κοσμίτσενας προς Νότον, θα επιχειρήσωμεν δυτικώς του Αράχθου κατά του Κορφοβουνίου, Ξηροβουνίου και Κατσανοχωρίων ώστε να εκκαθαρίσωμεν και τας περιοχάς αυτάς και μέχρις οδού Άρτης – Ιωαννίνων. Κατά των περιοχών αυτών θα ενεργήσωμεν μετά μεγίστης περισκέψεως διότι και τμήματα ΕΔΕΣικά είνε δυνατόν να εισβάλουν εις τα Ανατολικώς του Αράχθου διαμερίσματα, αν αδυνατίσωμεν πολύ την κατοχήν αυτών, αλλά και λόγω του δυνατού της παρεμβολής Γερμανικών τμημάτων εξ Άρτης και Ιωαννίνων, καθ’ ον χρόνον θα επιχειρούμεν κατά των δυτικώς του Αράχθου ΕΔΕΣικών δυνάμεων. Αν επιτύχωμεν και προς τα εκεί – και θα επιτύχωμεν αν δεν παρεμβληθούν Γερμανοί – τότε θα σκεφθώμεν και διά τας περιοχάς τας πέραν – Δυτικώς – της οδού Άρτης – Ιωαννίνων (Λάκκας – Σουλίου κλπ).-
IV.- H διατήρηση των εν τη υπ’ αριθ. 152/25. ΧΙ. 43 διαταγή μας αναφερομένων οδεύσεων, όχι μόνον είνε δυνατή και κατορθωτή, αλλά πραγματοποιήθηκε ήδη τοιαύτη διάνοιξις και επισκευή των, ώστε με ελαχίστην προσπάθειαν συντηρήσεως θα είνε βατόταται υπό οιασδήποτε καιρικάς συνθήκας. Συζητήσιμον είνε αν μόνον θα διατηρηθώσι βαταί αι οδοί από Βουλγαρέλι εις Θεοδωριανά (Σταυρός) και από Θεοδωριανά εις Μελισουργούς (Αυτί) μετά την πτώσιν των χιόνων. Ελπίζομεν όμως με ολίγην ακόμα πίεσιν να επιτύχωμεν και αυτό. Γενικώτερον έχομεν την γνώμην ότι υπό οιασδήποτε συνθήκας δεν υπάρχουσιν αδιάβατοι οδοί εφόσον θα υπάρχωσι μόνιμα συνεργεία επισκευής και εκχιονισμού, τα οποία και υπάρχουσι.-
V.- Με τμήμα 400-500 ανδρών, όσον επίλεκτον και αν είνε και οιονδήποτε οπλισμόν και αν διαθέτει είνε αδύνατον απολύτως όχι μόνον να αποπερατώσωμεν το ανατεθέν ημίν έργον, τουτέστιν την ολοκληρωτικήν συντριβήν του ΕΔΕΣ, αλλ’ ούτε και να κρατήσωμεν την ήδη εκκαθαρισθείσαν περιοχήν.-
VΙ.- Έχομεν την γνώμην και επιμένομεν εις αυτήν ότι δεν πρέπει να απομακρυνθή από τας δυνάμεις του Κλιμακίου ούτε ένας άνδρας. Όσον θα επεκτείνεται η εκκαθαριζομένη περιοχή τόσον θα αυξάνεται και η απαιτουμένη διά την κατοχήν των εκκαθαριζομένων περιοχών δύναμις.-
Επιμένομεν α) ότι προέχει το ζήτημα της ολοκληρωτικής συντριβής του ΕΔΕΣ παντός άλλου, β) ότι αι ανάγκαι εις δυνάμεις των άλλων Μεραρχιών είνε δυνατόν να αντιμετωπισθούν ευκολώτερον, διότι εις τας περιοχάς των δεν υπάρχει λόγος μονίμου κατοχής. Και δύναμις 1.000 ανδρών και με οπλισμόν ελαφρόν δι’ εκάστην είνε επαρκεστάτη, αρκεί οι Σ. Δ. των μονάδων αυτών ν’ αλλάζουν θέσιν ακολουθούντες την προς την μίαν ή την άλλην κατεύθυνσιν – αναλόγως των αναγκών – κίνησιν του σοβαρωτέρου μέρους των δυνάμεων των.- γ) ότι ελάττωσις έστω και επ’ ελάχιστον της δυνάμεως του Κλιμακίου σημαίνει ουσιαστικώς εγκατάλειψιν του αγώνος διά την ολοκλήρωσιν της εναντίον του ΕΔΕΣ προσπαθείας μας. δ) Το μόνο που μπορεί να γίνει και θα γίνει διότι πρέπει, είνε το να αφίσωμε εν των Ταγμάτων του 2/39 (περί τους 150 άνδρες) εις την περιοχήν Κλειδιού – Φλωριάδος μετά την επιχειρηθησομένην εντός των ημερών εκκαθάρισιν διά να κρατή την περιοχήν αύτην και συνδέει τα τμήματά μας Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς.-
VII.- To πρόβλημα της αναχορηγείας πυρομαχικών κυρίως αλλά και του ανεφοδιασμού εις τρόφιμα και νομήν του Κλιμακίου είνε σοβαρώτατον, αλλ’ όχι και καθ’ ολοκληρίαν δυσεπίλυτον. Υποθέτομεν μάλιστα ότι το πρόβλημα ανεφοδιασμού μας εις τρόφιμα και νομήν θα το λύσωμεν εξολοκλήρου μόνοι μας μόλις συντρίψωμεν τας δυνάμεις Καραμπίνα – Χούτα και ανοίξωμεν τον δρόμον προς τον κάμπον της Άρτης και του Βάλτου και Ξηρομέρου.-
VIII.- Φρονούμεν ότι είχομεν υποχρέωσιν να σας εκθέσωμεν τα ανωτέρω. Αν παρ’ όλα αυτά έχετε την γνώμην ότι πρέπει να μειωθή η δύναμις του Κλιμακίου δεν έχετε παρά να το διατάξητε διά να το εκτελέσωμεν.-
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ Ν. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ (Συν/ρχης)

(Τ. Υ.)                                               (Τ. Υ.)