Απονομή ηθικών αμοιβών, ΕΟΕΑ/ΕΔΕΣ/25 Δεκ 1943


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ
Ε.Ο.Ε.Α ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΔΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ 1ον
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 15253

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Έχοντες υπ΄όψιν τον Νόμον περί ηθικών αμοιβών ισχύοντας Νόμους και Διατάγματα ως και υποβληθείσας σχετικάς προτάσεις, καθώς επίσης την σχετικήν απόφασιν ημών περί εξομοιώσεως των Στελεχών των Εθνικών Ομάδων Ελληνικών Ανταρτών, με τους εν Αιγύπτω υπηρετούντας συναδέλφους των,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ   ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ

1.Εις τας Πολεμικάς Σημαίας των κατωτέρω αναφερομένων Μονάδων των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών, αίτινες Μονάδες κατά διαφόρους καιρούς κατήγαγον πραγματικούς άθλους επί του Πεδίου της Μάχη, εναντίον του κατακτητού και επροξένησαν εις τούτον βαρυτάτας απωλείας, συνεζίζουσαι τους πατροπαραδότους αγώνας οίτινες μαρτυρούσιν την αδάμαστον Ελληνικήν ανδρείαν και το μεγαλείον της Ελληνικής ψυχής και του Ελληνικού πνεύματος, απονέμομεν τας κάτωθι αναφερομενας αμοιβάς:

Πολεμική Σημαία Γεν. Αρχηγείου το Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας.
Πολεμική Σημαία Αρχηγείου Ηπείρου
»               »             »     Τζουμέρκων = Τον Πολεμικόν Σταυρόν Α΄τάξεως
»                »             » Βάλτου = Τον Πολεμικόν Σταυρόν Α΄τάξεως
Πολεμική Σημαία Σχολής Εφέδρων Αξ/κών = Τον Πολεμικόν Σταυρόν Β΄τάξεως
»                »             Αρχηγείου Μετσόβου = Τον Πολεμικόν Σταυρόν Β΄Τάξεως
»                »                  Αρχηγείου = Τον Πολεμικόν Σταυρόν Α΄τάξεως

Εις τους κατωτέρω αναφερομένους:
Συντ/ ρχην Πυρ/ κου     Ολύμπιον Δημήτριον
»       Πεζικού    Ραυτόπουλον Παναγιώτην
Αντισ/ ρχην   »         Κωνσταντόπουλον Κων/νον
»             »       Καμάραν Βασίλειον
»             »        Παπαθανασίου Κων/νον
»       Ιππικού     Νικολόπουλου Πέτρον
Επίλαρχον                   Κανελλάκην Γεώργιον
Ταγ/ ρχην Πεζικού     Ψαρουδάκην Αντώνιον
Πλωτάρχην Π.Ν.       Μαράν Δημήτριον
Επίλαρχον                   Χρήστου Γεώργιον
»                          Ζορμπαλάν Γεώργιον
Ταγματάρχην Πεζικού Δανδουλάκην Ιωάννην
Επίατρον                     Παπαδόπουλον Χαρίλαον
Λοχαγόν Πυρ/ κού     Μυριδάκην Μιχαήλ

ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝ

Το χρυσούν Αριστείον Ανδρείας, διά το υπέροχον και ζηλευτόν θάρρος, ψυχραιμίαν και διοικητικήν και ηγητικήν ικανότητα, ην επεδείξαντο καθ΄όλας τα μάχας εναντίον του κατακτητού εις ας έλαβον μέρος και ιδία από 12 έως 31 Οκτωβριου 1943 επιτυχόντες με τα εξαιρετικά αυτά προσόντα πραγματικά θαύματα ηρωϊσμού.

11.Εις τους κάτωθι αναφερομένους
Λοχαγόν Πεζικού        Παπαδάτον Χρήστον
»         Πυρ/κού     Ζώτον Ευαγ.

απονέμομεν το Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας διά την υπέροχον γενναιότητα και τόλμην, την θαυμαστήν διοικητικήν και ηγητικήν ικανότητα ην επεδείξαντο εις τρόπον ώστε να οδηγήσουν   τα τμήματά των εις μάχας εναντίον του κατακτητού και να επιτύχουν λαμπράς νίκας αίτινες αποθανατίζουν και τιμούν τα ελληνικά όπλα.

12.- Εις τον Υπαρχηγόν Γεν. Αρχηγείου Πυρομάγλου Κομνηνόν απονέμομεν το χρυσούν Αριστείον Ανδρείας διά την απράμιλλον γενναιότητα, θάρρος και αυτοθυσίαν, διοικητικήν και ηγητικήν ικανότητα ην επεδείξαντο κατά τας διαφόρους μάχας εναντίον του κατακτητού εις ας μέχρι τούδε έλαβε μέρος.

13.- Εις τους κατωτέρω αναφερομένους οπλαρχηγούς:

 • Παπαδόπουλον Αλέξ. – Κολονίκην Σπύρον – Ζέαρβαν Αλέξ.
 • Βόιδαρον Κων/νον

απομένομεν το χρυσούν Αριστείον Ανδρείας διά την εξαιρετικήν γενναιότητα αυτοθυσίαν και αυταπάρνησιν, υπέροχον διοικητικήν και ηγητικήν ικανότητα ην επεδείξαντο κατά τας διαφόρους μάχας εις ας μέχρι τούδε έλαβον μέρος.

14.- Εις τους κατωτέρω αναφερομένους απονέμομεν τον Πολεμικόν Σταυρόν Γ’ τάξεως διά την εξαιρετικήν διαγωγήν ηρωϊσμόν και αυτοθυσίαν ην επεδείξαντο κατά τας διαφόρους μάχας εις ας έλαβον μέρος και διά το εν γένει πατριωτικόν έργον ο μέχρι τούδε προσέφερον εις τον αγώνα.

 • Ταγματάρχην Πεζικού …………..Γεώργιον
 • »               »         Παπαδόπουλον Γεώργιον
 • »               »         Μαραγκόν Κων/νον
 • Εφ΄Υπολ/γον Πεζικού Κόκκινον Κων/νον
 • Δ/την Οικονομικών Υπηρεσιών Πετάσην Αντώνιον
 • Εφ. Υπολ/γόν Πεζικού Βεργετήν Κων/νον
 • Αντάρτην Δεδούσην Κων/νον (Δικηγόρον)
 • Εις τον Ζέρβαν Περικλήν απονέμομεν τον πολεμικόν Σταυρόν Α΄ τάξεως διά τας εξαιρετικάς υπηρεσίας, ας προσέφερεν από της ενάρξεως του αγώνος μέχρι σήμερον και διά την εξαιρετικήν ψυχραιμίαν, αποφασιστηκότητα και τόλμην ήν επεδείξατο μέχρι τούδε κατά τας κρίσιμους στιγμάς του αγώνος.

16.Εις τους κάτωθι αναφερομένους απονέμομεν το μετάλλιον εξαιρέτων πράξεων διά λαμπράν διαγωγήν και δράσιν, ην μέχρι τούδε επέξειξαν και διά τας εν γένει υπηρεσίας των εις τον αγώνα μέχρι σήμερον.

 • Έφεδρος Ανθ/γός Πεζικού Σακελλάριος Δημήτριος
 • Αντάρτης Δημοσιογράφος Σκορδίλης Κίμων
 • »               »              Αγγελίδης Κορνήλιος
 • Αντάρτης Δικηγόρος     Παπαμιχαήλ Δημήτριος
 • »        Αθανασιάδης Θωμάς

Σ.Δ. Γενικού Αρχηγείου 25 -12- 43

Ο
Γενικός Αρχηγός

Ν. ΖΕΡΒΑΣ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
-Απάσαι αι Μονάδες
ΚΟΙΝΟΠOΙΗΣΙΣ
Γραφεία και Δ/σεις Γεν.
Αρχηγείου

AEA_19431226α

Advertisements