Καθορισμός Συνδέσμων Συμμαχικού Στρατηγείου, ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/16 Δεκ 1943


Ε. Λ. Α. Σ.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛ. – ΓΡΑΦ. ΙΙον
ΤΜΗΜΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ
Αριθ. Ε. Π. 1602.-
Ι, ΧΙΙΙ, ΧVΙ Μεραρχίας
Ιον Σύνταγμα Ιππικού
Κοινοποιούμεν, ίνα λάβητε γνώσιν, το παρά πόδας σημείωμα της Συμμαχικής Στρατ. Αποστολής.-
Κοινοποίησις Σ. Δ. Γεν. Στρατηγείου 16-12-43
Κλιμάκιον Γ. Σ. Ηπείρου (υ.τ.ε) Στέφανος Σαράφης
Ακριβές αντίγραφον
Το ΙΙον Γραφείον
(Τ.Υ.)


ΣΥΜΜΑΧ. ΣΤΡΑΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Προς
Το Γεν. Στρατηγείον Ε. Λ. Α. Σ.
Έχω την τιμήν να σας πληροφορήσω τους κάτωθι διορισμούς γενομένους εσχάτως, παρά τη Συμ. Στρατ. Αποστολή.
Ανώτερος Συμ. Αξ/κος Σύνδεσμος διά την Ανατολικήν Ρούμελην Αντ/χης Σέπερντ ή Χίλς.
Ανώτερος Συμ. Αξ/κός Σύνδεσμος διά την Δυτικήν Ρούμελην Ταγ/χης Τζόρνταν (Μπιλ).-
Ανώτερος Συμ. Αξ/κός Σύνδεσμος διά την περιοχήν Θεσσαλίας κατεχομένην υπό της 16ης Μεραρχίας ΕΛΑΣ Ταγματάρχης Μόλγκαν (Τζων).-
Ανώτερος Συμ. Αξ/κός Σύνδεσμος διά την περιοχήν Θεσσαλίας κατεχομένην υπό της Ιης Μεραρχίας ΕΛΑΣ δεν έχει εισέτι διορισθή αλλά προσωρινώς θα εκτελή χρέη ο Λοχαγός Μπόδα (Τζακ).
Μετά εκτιμήσεως
Κρις Αντ/χης

Advertisements