Δημιουργία Στρατοπέδου Συγκεντρώσεως Μονής Μυροφύλλων,ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/14 Δεκ 1943


Ε. Λ. Α. Σ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ – Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
Αριθ. 388.-

Διαταγή

Επειδή ένιοι των ανηκόντων εις την αντεθνικήν στρατιωτικήν και πολιτικήν οργάνωσιν του ΕΔΕΣ απέδειξαν διά διαφόρων ενεργειών των ότι δεν είνε άξιοι της επιεικίας μεθ’ ης εξητάσθησαν και της αποδοθείσης αυτοίς προσωπικής ελευθερίας, κρίνομεν συμφέρον του Εθνικο-απελευθερωτικού Αγώνος να τους περιορίσωμεν, ίνα απαγορεύσωμεν εις αυτούς να συνεχίσωσι το Αντεθνικόν των έργον.
Προς τούτο δυνάμει παρούσης δημιουργείται χώρος επιτηρήσεως επικυνδύνω ΕΔΕΣιτών εις την Μονήν Μυροφύλλων εις ον θα εγκλεισθούν όλοι μέχρι πέρατος των επιχειρήσεων εναντίον του ΕΔΕΣ, τουτέστι μέχρι της ολοκληρωτικής διαλύσεώς του.-
Άπαντες οι κρατούμενοι σήμερον ΕΔΕΣίται, πλην εκείνων διά τους οποίους έχει γίνει πρότασις παραπομπής των εις Στρατοδικείον ή απολύσεώς των, δέον υπ’ ευθύνη των κατά τόπους Φρουραρχείων και Στρατιωτικών Διοικήσεων να μεταχθώσι εντός πέντε ημερών από λήψεως της παρούσης εις τον σταθμόν Διοικήσεως του Ανεξαρτήτου Λόχου 1/50 Πιερίων.-
Ο ανεξάρτητος Λόχος 1/50 Πιερίων όστις θα είνε υπεύθυνος διά την λειτουργίαν και φρούρησιν του χώρου επιτηρήσεως, δέον εντός 5ημέρου από λήψεως παρούσης 1) να διασκευάση καταλλήλως το κτίριον και προαύλιον της Μονής (παράθυρα, θύραι, σκοπιαί ΚΤΛ) 2) Να ορίση τουλάχιστον μίαν διμοιρίαν με ικανόν αξιωματικόν επί κεφαλής διά την εξωτερικήν φρούρησιν και 3) ένα στοιχείον από ικανωτάτους άνδρας διά την εσωτερικήν υπηρεσίαν και επίβλεψιν.-
Ευθύς ως περατώσει ο Ανεξ. Λόχος την προπαρασκευήν να αναφέρη σχετικώς. Άμα δε τη συγκεντρώσει των κρατουμένων να αναφέρει εκτενώς και υποβάλει κατάστασιν εις ην να εμφαίνηται ο αριθμός των κρατουμένων και πλήρει τα στοιχεία των (ονοματεπώνυμον, όνομα, πατρός – μητρός, ηλικία, στρατολογική κλάσις και όπλον ή ειδικότης, επάγγελμα, άγαμος ή έγγαμος και μέλη οικογενείας, βαθμός ή αξίωμα εν τη στρατιωτική και πολιτική οργανώσει ΕΔΕΣ, χρόνος υπηρεσίας εν αυτή, ημερομηνία συλλήψεως, αρχή ενεργήσασα την σύλληψιν).-
Οι συλλαμβανόμενοι εις το εξής από τα διάφορα τμήματα μας, κατόπιν προχείρου ανακρίσεως με τον φάκελλόν των θα μετάγωνται εις τον Σ. Δ. του Κλιμακίου διά τα περαιτέρω.-
Αναφέραται επειγόντος λήψιν και έναρξιν εκτελέσεως.-
Σ. Δ. 14.12.43.-
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ
Ν. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
Παραλήπται Διά την ακρίβειαν
Άπαντα τα τμήματα του Κλιμακίου.

– Ο Υπ/στής του 42 Συν/τος.-
(Τ. Υ.)

Advertisements