Σύμφωνο Συνεργασίας ΕΛΑΣ- Αλβανών, Αργυρόκαστρο 13 Δεκ 1943


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Αυλώνος – Αργυροκάστρου
(Στάμπι – Βλιόρ – Τζιροκάστρ) και 15ου Συντάγματος ΕΛΑΣ

Σήμερα στις 13 του μήνα Δεκέμβρη του 1943 και στην έδρα της Περιφερειακής Επιτροπής Αργυροκάστρου οι κάτωθι υπογεγραμμένοι σύντροφοι Σπεντρή Σπάχη για το Αρχηγείο Αυλώνος – Αργυροκάστρου και συν. Γκραμπάλας για το 15 Σύνταγμα, απεφάσισαν την σύσταση μικτού Ελληνο-Αλβανικού τάγματος, το οποίον θα περιοδεύει εις την περιοχήν του Αρχηγείου Αυλώνος – Αργυροκάστρου και του 15ου Συν/τος Πεζικού ΕΛΑΣ.
Αι δύο ως άνω Στρατιωτικαί Διοικήσεις διερμηνεύουσαι τα αισθήματα συναδελφώσεως των δυο γειτονικών και φίλων λαών και εν τη επιθυμία των όπως σταματήσουν αι παρεξηγήσεις μεταξύ Ελληνο-Αλβανικών μειονοτήτων και των λαών Αλβανίας Ελλάδος και διά να καταστήσουν πραγματικότητα την συναδέλφωσιν κατέληξαν εις την ως άνω απόφασιν με τας εξής εκατέρωθεν υποχρεώσεις:
1) Το Αρχηγείον Αυλώνος – Αργυροκάστρου και το 15ον Σύν/μα Πεζικού ΕΛΑΣ να διαθέσουν διά το μικτόν Τάγμα δύναμιν εκ 50 ανδρών έκαστον, καλώς εξοπλισμένον, πλαισιωμένον με καλήν εμφάνισιν και παράστημα.
2) Την Διοίκησιν του Τάγματος αποτελούν μαζί αι δύο τριμερείς διοικήσεις των Τμημάτων ήτοι για μεν το Αλβανικόν Τμήμα ο Στρατιωτικός Αρχηγός, ο πολιτικός καθοδηγητής και ο βοηθός του, διά δε το τμήμα του ΕΛΑΣ ο Στρατιωτικός Αρχηγός, ο αντιπρόσωπος του ΕΑΜ και ο Καπετάνιος.
3) Στρατιωτικώς και τακτικώς θα υπάγωνται υπό τας στρατιωτικάς Διοικήσεις «ΣΤΑΜΠΙ» ή 15ον Σύνταγμα εις την περιοχήν των οποίων ευρίσκονται.
4) Κάθε τμήμα θα έχει και σημαία της Εθνικότητός του και εις το πηλίκιον το ελευθερώσιμον της οργανώσεως. Αι δύο μαζί σημαίαι θα αποτελούν την κοινήν σημαίαν του Τάγματος.
5) Μέτρα πειθαρχικά διά κάθε παράπτωμα θα λαμβάνωνται από μικτήν επιτροπήν του Τάγματος. Διά τας περιπτώσεις βαρέων παραπτωμάτων συνεπαγωμένων την εσχάτην των ποινών, θα αποστέλονται με έκθεσιν εις τας αντιστοίχους στρατιωτικάς Διοικήσεις.
6) Επισιτισμός του Τάγματος. Διά μεν την κίνησίν των εις την περιοχήν του 15ου Συν/τος το Σύνταγμα, διά δε την περιοχήν της Αλβανίας το Αρχηγείον Αυλώνος – Αργυροκάστρου.
7) Διά την πολιτικήν γραμμήν και εργασίαν εντός των λόχων, οι πολιτικοί υπεύθυνοι θα λαμβάνουν οδηγίας των ανωτέρων των καθοδηγήσεων και από κοινού θα συνεργάζονται διά τον εναρμονισμόν των απόψεων.
8) Προ η άμα τη εισόδω των εις οιανδήποτε περιοχήν να έλθη εις επαφήν με αντιπρόσωπον της πολιτικής Οργανώσεως της περιοχής (περιφ. Επιτροπή Τομεακή Τμηματική) διά την ενημέρωσιν εις την ψυχολογίαν και τα ζητήματα του περιβάλλοντος. Προ της εισόδου του εις την ετέραν των περιοχών να αναφέρουν εις τας προϊσταμένας των στρατιωτικάς διοικήσεις ημερομηνίαν εισόδου ή εξόδου. Ανά δεκαπενθήμερον να υποβάλλουν εκθέσεις εις το Στάμπι ή 15ον Σύνταγμα και ανά 15νθήμερον να συνδέονται δι’ ιδίου συνδέσμου.
9) Κάθε τμήμα να έχη δύο Συνδέσμους με τα Αρχηγεία των.
10) Η κοινή διοίκησις του Τάγματος να καταβάλη προσπάθειαν εκμαθήσεως των δύο γλωσσών και ιστοριών αντιστοίχως.
11) Τα δύο Αρχηγεία να εφοδιάζουν συνεχώς με τον τύπον και δελτία το Τάγμα εις ικανόν αριθμόν.
12) Τα δύο Αρχηγεία έχουν την προοπτικήν της αυξήσεως της δυνάμεως του Τάγματος.
Κάπου στα Αλβανικά Βουνά 13 Δεκέμβρη 1943.
Ο
Αντιπρόσωπος του 15ου Συν/τος ΕΛΑΣ
Σ. Γκραμπάλας
Ο
Αντιπρόσωπος της 1ης Ζώνης
Επιχ/σεων Αυλώνος – Αργυροκάστρου
Μπεντρή Σπαχή

Advertisements