Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
του τρόπου της συγκροτήσεως και της δράσεως της Οργανώσεως εθνικής αντιστάσεως ‘ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ’
——–
Ολίγους μήνας μετά την κατάκτησιν της χώρας μας υπό των Γερμανών συνεκροτήθη υπό ευαρίθμων αρχικώς μελών, κυρίως μαχητών του Αλβανικού Μετώπου, πρωτοβουλία του κ. Παν. Σιφναίου, η οργάνωσις υπό το διακριτικόν όνομα ‘ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ’ διοικουμένη υπό Επιτροπής.
Σκοπόν των απ’ αρχής οι ιδρυταί της Οργανώσεως έταξαν την διά παντός τρόπου αντίδρασιν κατά του εχθρού, ήτις διά της περαιτέρω μεγίστης εξαπλώσεως της Οργανώσεως επραγματοποιήθη διά ποικιλόμορφων πράξεων και εκδηλώσεων ήτοι:

 Παράνομος τύπος
Πρωταρχικήν σημασίαν έλαβεν η έκδοσις σειράς όλης εντύπων, ούτω εξεδόθησαν:
α) Εξακολουθητικώς μέχρι της απελευθερώσεως η δεκαπενθήμερος εφημερίς ‘Η ΜΑΧΗ’.
β) Από του Ιανουαρίου 1944 μέχρι της απελευθερώσεως της χώρας μας το ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ κυκλοφορήσαν εις 6-8000 φύλλα ημερησίως.
γ) Αμέσως μετά την απελευθέρωσιν και μέχρι του κινήματος του Δεκεμβρίου 1944 η ημερησία εθνικόφρων εφημερίς ‘Η ΔΡΑΣΙΣ’.
δ) Κατά την διάρκεια της Κατοχής εξεδόθησαν επίσης εις περιορισμένον αριθμόν φύλλων και αι εφημερίδες ‘ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ’, ‘ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ’, ‘ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ’, ‘Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ’ και πλείστα άλλα έντυπα και προκηρύξεις τόσον της Οργανώσεως ως και της Ελληνικής Κυβερνήσεως του Εξωτερικού, (λόγος του κ. Τσουδερού εκφωνηθείς εις Κάιρον το 1943, ομοίως λόγος του κ. Κανελλοπούλου εκφωνηθείς κατά 1942 εν Καΐρω κλπ) και του Στρατιωτικού Διοικητού Αθηνών κ. Σπηλιωτοπούλου.
Δια την λήψιν των ειδήσεων ιδία του ραδιοφωνικού Δελτίου εχρησιμοποίησεν η Οργάνωσις πολλά των μελών της και διά την εκτύπωσιν τούτων εχρησιμοποίησεν και μέλη αυτής και επαγγελματίας τυπογράφους. Πάντα δε τα πρόσωπα ταύτα εξετέλουν εξαιρετιώς επικίνδυνους υπηρεσίας όντας ηναγκασμένα να κοιμώνται υπό όρους και συνθήκας δυσμενείς εις τα διάφορα τυπογραφία λόγω του περιορισμού της κυκλοφορίας και παρά τας απαγορεύσεις των κατακτητών.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ωργανώσαμεν άρτιον τμήμα διανομής του ‘παρανόμου’ τούτου τύπου. Προς τούτο τα έντυπα μετεφέροντο καθημερινώς κατά τας πρώτας πρωινάς ώρας δι’ εμπείρων και ικανών μελών της Οργανώσεως, μας εκ κεντρικού σημείου της πόλεως, όπου κατέφθανεν σημαντικός αριθμός μελών της οργανώσεώς μας, άτινα προέβαινον εις την συσκευασία δεμάτων εξ ορισμένου αριθμού φύλλων. Τα δέματα ταύτα ευθύς αμέσως παρελαμβάνοντο υπό διανομέων και μεταφέροντο μέχρι της 8ης πρωινής ώρας εις τας Τράπεζας, Υπουργεία, Υπηρεσίας και εις τους τομείς της Οργανώσεως ημών. Εκείθεν τα επί του τύπου αρμόδια μέλη προέβαινον εις την ατομικήν διανομήν και τοιχοκόλλησιν των εντύπων.
Η λειτουργεία του τμήματος τούτου υπήρξεν ταχεία και πλήρης, εξ ου ανετίθετο εις την Οργάνωσιν ημών η εκτύπωσις και διανομή και τοιχοκόλλησις των διαταγών του Στρατιωτικού Διοικήτου Αθηνών
Αποστολή Αξιωματικών εις τας Εθνικάς Ανταρτικάς Ομάδας και Μέσην Ανατολήν. Απόκρυψις ξένων αποστολών κλπ.
Η Οργάνωσις ημών διηυκόλυνε διά παντός τρόπου την μετάβασιν μεγάλου αριθμού Αξιωματικών εις τας ανταρτικάς δυνάμεις του κ. Ζέρβα και ενίσχυσε κατά το δυνατόν τας οικογενείας των οικονομικώς δι’ αρκετόν χρονικόν διάστημα.
Επίσης διηυκόλυνε την φυγάδευσιν πολλών Αξιωματικών και άλλων προσώπων εις την Μέσην Ανατολήν.
Απέκρυψεν και εξυπηρέτησεν διάφορα πρόσωπα, άτινα αφίχθησαν εις την Ελλάδα κατά την Κατοχήν επί αποστολή εκ της Μέσης Ανατολής και μετέσχεν διά μελών της Διοικήσεως της εις τας συσκέψεις τούτων και ανέλαβε την εκτέλεσιν μέρους των διαβιβασθεισών διαταγών.

Ενημέρωσις των Κυβερνήσεων του Εξωτερικού
Η Οργάνωσις δεν έπαυσε κατά την διάρκεια της εχθρικής κατοχής να απευθύνη υπομνήματα προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν του Εξωτερικού περί της εν Ελλάδι καταστάσεως, διϊδούσα εκ των πρώτων την κατεύθυνσιν και τους σκοπούς του Ε.Α.Μ.
Και ευρίσκετο εν διαρκή επαφή με τον επίσημον ταχυδρόμον της Κυβερνήσεως ταύτης, αφ’ ης ήρξατο η δι’ αυτού επικοινωνία της μετά του Εσωτερικού.
Εις την Οργάνωσιν ημών ανετέθη η εκτέλεσις της εντολής της Ελληνικής Κυβερνήσεως κατά τας αρχάς του 1944, όπως βολιδοσκοπηθώσιν οι Πολιτικοί Αρχηγοί αν ήσαν διατεθιμένοι ν’ αναχωρήσιν εις την Μέσην Ανατολήν, προς σχηματισμόν Οικουμενικής Κυβερνήσεως.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Αύτη υπήρξεν μία άλλη εκ των κυρίων εργασιών της Οργανώσεως. Τα μέλη αυτής κατώρθωναν να συγκεντρώνωσιν καθημερινώς πληροφορίας στρατιωτικής φύσεως από της Πελοποννήσου μέχρι Λαρίσσης. Αι πληροφορίαι αύται διεβιβάζοντο εις το Στρατηγείο Μέσης Ανατολής.
Η Οργάνωσις επέτυχε επίσημον χάρτην των ναρκοπεδίων των Λιμένων Κρήτης και Αιγαίου, ληφθέντα εξ Ιταλικού πλοίου, ον διεβίβασε εις το Στρατηγείον.
Επίσης επέτυχεν λεπτομερή χάρτη της αμύνης του Ισθμού της Κορίνθου ως και τοιούτων της αμύνης του Ραδιοφωνικού Σταθμού Λιοσίων, διαβιβασθέντας και τούτους εις Μέσην Ανατολήν.
Επίσης κατώρθωσε να προσεταιρισθή πράκτορα των Σ.Σ. και ούτω επληροφορείτο και διά τούτου διαφόρους εμπιστευτικάς ενεργείας και κινήσεις τούτων.

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Η Οργάνωσις ημών διήρεσεν τας πόλεις των Αθηνών και του Πειραιώς μετά των περιχώρων εις τομείς και ενέταξε εν αυτοίς τα μέλη της.
Οι τομείς ούτοι αφ’ ενός μεν είχον αποστολήν την διανομήν των εντύπων και την εγγραφήν των συνθημάτων, ως και τη συλλογή πληροφοριών στρατιωτικής φύσεως και αφ’ ετέρου την συγκρότησιν ενόπλων τμημάτων διά την διοίκησιν και εκπαίδευσιν των οποίων ετοποθετήθησαν Αξιωματικοί του Στρατού.
Αξιόλογα τμήματα έδωσαν ο Πειραιεύς, η Καλλιθέα, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρέντης, ο τομεύς Πατησίων – Κυψέλης. Επίση ο τομεύς Μεσογείων.
Τα τμήματα ταύτα εξωπλίσθησαν και πολλά των μελών των εγκατεστάθησαν εις τα Ξενοδοχεία ‘ΒΙΚΤΩΡΙΑ’ ‘ΕΡΜΗΣ’ και ‘ΜΕΓΑ’ και τελικώς διά διαταγής του Στρατιωτικού Διοικητού κ. Σπηλιωτοπούλου απετέλσαν το ΙΙΙ Τάγμα του 1ου Πεζικού Συντ/τος.
Δεν παρελείφθη η προσπάθεια της Οργανώσεως προς δημιουργίαν Ανταρτικών Ομάδων εν Πελοποννήσω και τούτο επετεύχθη διά της ομάδος Κορινθίας.
Τα μεν μαχητικά τμήματα των τομέων εξετέλεσαν ασκήσεις και επιδείξεις, αι δε ανταρτικαί ομάδες Κορινθίας εξετέλεσαν επιχειρήσεις στρεφομένας τόσον κατά των κατακτητών, όσον και κατά των κομμουνιστών. Επιπλέον τα πρώτα επλαισίωσαν την Αστυνομίαν Πόλεων κατά την παραλαβήν των υπό της Κυβερνήσεως αποσταλέντων όπλων εκ Βραώνας, εφρούρησαν τας διαφόρους οικίας, εις ας εστεγάζοντο ή συνεσκέπτοντο τα μέλη συμμαχικών Αποστολών και μετέσχον κατά την απελευθέρωσιν των παρελάσεων των Εθνικών Οργανώσεων.

 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Αξιόλογον τμήμα της Οργανώσεως μας ιδρύθη και ελειτούργησε εν Χαλκίδι, εις ο μετέσχον τα επίλεκτα μέλη της εκεί Κοινωνίας. Τούτο επεξέτεινεν την δράσιν του και εις άλλας πόλεις της Ευβοίας διά της ιδρύσεως κατά μέρος τομέων.
Το τμήμα τούτο επεδόθη και εις την έκδοσιν τοπικών εφημεριδών υπό το έμβλημα και τον τίτλον της Οργανώσεως μας.
Μικροτέραν απόδοσιν είχον τα τμήματά μας Αγρινίου και Ναυπλίου.
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ
Η εισχώρησις της Οργανώσεώς μας εις ταύτας υπήρξεν απόλυτος.
Εις όλας τας Τραπέζας τα μέλη μας είχον την πλειοψηφίαν και ηδύνατο εκ τούτου αφ’ ενός μεν να ματαιώνωσιν τας κομματικάς απεργίας των κομμουνιστών, αφ’ ετέρου δε να δίδωσιν εθνικόν χαρακτήρα εις τας διδομένας εορτάς και τας επετείους εθνικών γεγονότων. Εις τας Ανωτάτας Σχολάς ελειτούργησεν ίδιον τμήμα, κυκλοφορούν ιδίαν εφημερίδα.
Αλλά και εις την Μέσην εκπαίδευσιν επεξετάθη η Οργάνωσις μας και ίδρυσε το τμήμα αυτής των Νέων, με σκοπόν όπως προλάβη την είσοδο τούτων εις τας αντεθνικάς Οργανώσεις. Και τα παιδιά αυτά ειργάσθησαν με ζήλον και ενθουσιασμόν. Εις το ταχυδρομείον ελειτούργησεν αξιόλογος πυρήν της Οργανώσεώς μας.
Εις την Κ.Υ.Δ.Ε.Σ. και την Ε.Π.Α.Κ. (οδός Κοραή) εις τα Υπουργεία, εις το Ινστιτούτο Βάμβακος, εις το Συμβούλιο της Επικρατείας και εις πολλά άλλας υπηρεσίας ελλειτούργησαν τμήματα της Οργανώσεώς μας.
Η Οργάνωσίς μας περιέλαβε μεταξύ των μελών της και μέγαν αριθμό ιατρών, χάριν των οποίων εκυκλοφόρησεν την ‘Ιατρικήν Δράσιν’.
Επίσης η Οργάνωσίς μας περιέλαβε μεγάλον αριθμόν γυναικών αρίστης κοινωνικής τάξεως, αίτινες ανέλαβον την εκτέλεσιν πολλών επικινδύνων αποστολών. Η εξεύρεσις καταλυμμάτων προς φιλοξενίαν ξένων και εντοπίων καταδιωκομένων, ως και Ελλήνων Αξιωματικών και Αλεξιπτωτιστών ελθόντων εις Ελλάδα εκ της Μέσης Ανατολής, η μεταφορά σημειωμάτων, διαταγών και πολλάκις οπλισμού, η διανομη εντύπων, η εγγραφή συνθημάτων και η εκτέλεσις νοσοκομειακών εργασιών εις γυναίκας εν πολλοίς ανετίθετο.
Και όταν εζητήθη υπό του κ. Στρατιωτικού Διοικητού η επιλογή των δυνάμεων εκ τούτων να υπηρετήσωσιν εις νοσοκομεία, αι γυναίκες της Οργανώσεώς μας περιελήφθησαν εις τας υποβληθείσας καταστάσεις.
ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
Εις την Οργάνωσιν ημών ανετέθη η αγορά όπλων διά χρημάτων της Ελληνικής Κυβερνήσεως του Εξωτερικού διά την Αστυνομίαν Πόλεων. Την εκτέλεση ταύτης διεξηγάγομεν δι’ Αξιωματικών της Οργανώσεώς μας και της Γενικής Ασφαλείας.
Εις την Οργάνωσιν ημών ανετέθη η παραλαβή και η περαιτέρω διακίνησις και του υλικού, διά του οποίου θα προελαμβάνετο η καταστροφή υπό των Γερμανών των ατμομηχανών των σιδηροδρόμων, ως και η εξεύρεση των καταλλήλων προσώπων, άτινα θα διενήργουν τα περαιτέρω.
Εις την Οργάνωσιν ημών ανετέθη η συγκέντρωσις των στοιχείων και η σύνταξις των σχετικών εκθέσεων περί των μετά την απελευθέρωσιν αναγκών της Βιομηχανίας, της Γεωργίας, των Νοσοκομείων και των Συγκοινωνιών της Ελλάδος, ας εζήτησεν το εις το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής κλιμάκιον των Αμερικανών.
ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑΙ
Εκτός διαφόρων μικροτέρας σημασίας πράξεων δολιοφθοράς των μελών της Οργανώσεως, ιδρύθη υπό ταύτης ειδικόν τμήμα υπό την διεύθυνσιν εμπείρου Αξιωματικού, έργον του οποίου υπήρξεν η καταστροφή έργων και μεταφορικών μέσων του εχθρού.
Ο αυτός Αξιωματικός είχεν αναλάβει την έκδοσιν πλαστών ταυτοτήτων προς χρήσιν των μελών της Οργανώσεώς μας και των διωκομένων πολιτών. Προς τούτο είχεν εφοδιασθή διά των καταλλήλων σφραγίδων. Επίσης ο αυτός εξέδιδεν αδείας μετακινήσεως των εις τας Αντάρτικας Ομάδας κατεφευγόντων Αξιωματικών.
Κυριώτεραι πράξεις της ομάδος ταύτης ήσαν αι εξής:
Ηχρηστεύθη μέγας αριθμός ναρκών εις την περιοχήν Μεσογείων. Διά μελών της Οργανώσεώς μας ανατινάχθησαν διάφορα πλωτά μέσα του εχθρού εν τω Λιμένι του Πειραιώς, εν οις τα πλοία ‘ΛΟΛΑ’ ‘ΚΑΡΟΛΑ’, εν τάνκερ 9.000 τόννων, μία δεξαμενή.
Ηχρηστεύθησαν περί τας 38 ατμομηχαναί των Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Αυτή υπήρξεν απόλυτος. Πολλάς των άλλων Οργανώσεων εφωδιάζομεν με έντυπα, κυρίως ‘Ραδιοφωνικόν Δελτίον’, προς μεγαλυτέραν τούτου διάδοσιν και κυκλοφορίαν.
Μετά τούτου συνειγάσθημεν εις την ίδρυσιν ενώσεως και από κοινού ανεγνωρίσαμεν τας ανταρτικάς ομάδας του κ. Ζέρβα ως Στρατόν της Εθνικόφρονος Ελλάδος.
Μετά τούτον οργανώσαμεν την έκθεσιν του Παρανόμου τύπου εις τον Παρνασσόν.
Επίσης από κοινού υπεβάλλομεν υπομνήματα προς τας Συμμαχικάς Κυβερνήσεις και τους Αρχηγούς αυτών.
Τοιαύτη υπήρξεν εν συνοπτική εκθέσει η δραστηριότης της ημετέρας Οργανώσεως.
Νομίζομεν, ότι εν το μέτρω του δυνατού και παρά την έλλειψιν των απαραιτήτων οικονομικών μέσων, τα μέλη της Οργανώσεώς μας, εξετέλεσαν το προς την πατρίδα καθήκον των.
Χάριν δε τούτων εζητήθη η αναγνώρισις της Οργανώσεώς μας και υποβάλλεται η παρούσα μετά της καταστάσεως των διακριθέντων μελών της.

Η Διοικούσα Επιτροπή
Υ.Δ.

Advertisements