Εκθεση Επιχειρήσεων 2/42 Συντάγματος Ευζώνων, 2/42 ΣΕ/10 Δεκ 1943


Ε. Λ. Α. Σ
42ον Σύνταγμα Ευζώνων
ΙΙ Τάγμα Ευρυτανίας

ΕΚΘΕΣΙΣ

Επί της ενεργηθείσης υπό του ΙΙ Τάγματος επιχειρήσεως της 8ης Δεκεμβρίου 1943.-
Από 10ήμερου το Τάγμα ευρίσκετο εν προφυλακαίς εις τα Α. αντερείσματα Πλάκας, εξασφαλίζον την διάβασιν της γεφύρας Πλάκας.
– Κατόπιν της υπ’ αριθ. 230/7/43 διαταγής 42ου Συν/τος Ευζώνων, αι δυνάμεις του Τάγματος, δυνάμεως ενός λόχου συν ομάς Πεζικού, συνεκεντρώθησαν την νύκτα της 7ης προς την 8ην/12/43 εις την βάσιν των εξορμήσεως εις Πλάκαν. Η βάσις πυρός του Τάγματος, αποτελουμένη από 4 Πολ/λα συν ουλαμόν Όλμων των 0,081 χιλστ. ευρίσκετο εις τα Α. αντερείσματα Πλάκας και Δ. Φράστας.-
– Τα Τμήματα κατέλαβον την βάσιν εξορμήσεως την 2.30′ ώραν.- Την5.40 ώραν εχθρική περίπολος εξετόξευσε χειροβομβίδα εις τα δυτικά βάθρα της γεφύρας, είτα συνεπτύχθη. Την 5.45′ ώραν το Τάγμα με σχηματισμόν διαδοχικών Διμοιριών διήλθε ταχέως και αθορύβως την γέφυραν χωρίς να γίνη αντιληπτόν παρά του εχθρού, ότε ήρχισε ταχέως να κινήται προς τα αριστερά και άνω.-
– Αι διμοιρίαι Ιου Κλιμακίου ήρχισαν ταχέως την υπερφαλάγγισιν των αναγνωρισθεισών εχθρικών θέσεων και κατεδείκνυον τας εκάστοτε θέσεις των με λευκάς φωτοβολίδας ίνα μη βάλωνται από την βάσιν πυρός.-
– Την 6.30′ ώραν – ερρίφθησαν δύο λευκαί φωτοβολίδες – υπό των δύο διμοιριών μας του Ιου Κλιμακίου, πλησίον του Σ. Δ. του Διοικητού του εχθρικού Τμήματος, Ταγμ. Τσέτα. Τούτο επροξένησε τοιαύτην σύγχυσιν εις το εχθρικόν Τμήμα, δυνάμεως 72 ανδρών, ώστε αμαχητεί και παραλαβόντες μόνον τον οπλισμόν των, εκινήθησαν ταχέως προς την κορυφογραμμήν δι’ αποτόμου ημιονικής οδού από όπου και διέφυγον λόγω του επικρατούντος σκότους, παρουσιάσαντες μικράν αντίστασιν.-
– Τα τμήματα μας με πεσσοειδή διάταξιν ομάδων εκινήθησαν ταχέως προς Λευκήν Πέτραν, ένθα και ο Ιός αντικ. σκοπός, από όπου εξετόξευσαν ερυθράν φωτοβολίδα. Παρά την απόστασιν και το απόκρημνον του εδάφους, τα Τμήματα με την αυτήν διάταξιν, έφθασαν την 8.20′ ώραν εις την κυρίαν κορυφογραμμήν, σημειώσαντα την κατάληψιν του 2ου αντικ. Σκοπού δι’ ερυθράς φωτοβολίδος.-
– Μετά την κατάληψιν της κορυφογραμμής το Τάγμα προώθησε μίαν διμοιρίαν ως σταθεράν πλαγιοφυλακήν εις χαρακτηριστικούς διδύμους Λόφους εξασφαλίζουσα την ημιονικήν προς Ανώγειον. Η Διμοιρία αύτη εις την θέσιν αυτήν εδέχθη ελαφρά πυρά υποχωρούντων ατάκτων άτινα και εσίγησεν. Διμοιρία συν ομάς εγκατεστάθη επί της κορυφογραμμής ως κυρίας γραμμής αντιστάσεως του προγεφυρώματος.-
– Διμοιρία ως κινητή πλαγιοφυλακή με σχηματισμόν προσπελάσεως εκινήθη παραλλήλως ημιονικής Ιωαννίνων, διά μέσου βραχωδών αντερεισμάτων Ξηροβουνίου εν συνδυασμώ με κίνησιν Ι Τάγματος, και εις απόστασιν 1.000 μ. από ημιονικής εξασφαλίζουσα ταύτην, και κατηυθύνθη προς Πλέσια.- Μετά πολύωρον και κοπιώδη πορείαν κατώρθωσε η πλαγιοφυλακή αυτή να φθάση την 13.30′ ώραν εις Ν. Α. αντερείσματα Πλεσίων. Από της θέσεως αυτής και εις απόστασιν 2.000 μ. εφαίνοντο ανερχόμενα δυτικά αντερείσματα Πλεσίων πλήθος κατοίκων μεταφέροντες υλικά και τρόφιμα του Ε. Δ. Ε. Σ. Ομάς πολ/λων της βάσεως πυρός μας καταφθάσασα εις αυχένα Καλεντζίου μετά Ι Τάγματος, έβαλεν συνεχώς κατά των ατάκτως υποχωρούντων και μεταφερόντων τα υλικά.-
– Ώραν 14.10′ διαβάσα η Διμοιρία την πεδινήν έκτασιν εισήλθε εις Πλέσια, ως επίσης και το Ι Τάγμα την αυτήν περίπου ώραν εισήλθε εις Πλέσια, καταλαβόν Δ. αντερείσματα. Επί τινα χρόνον η πλαγιοφυλακή ησχολήθη με περισυλλογήν υλικών, άτινα παρέδωσε εις Ι Τάγμα και την 18 ώραν συνεπτύσσετο προς την Κ. Γ. Αντιστάσεως του Τάγματος και προς το αριστερόν τούτου. Η ομάς πολ/λων ετάχθη εις βάσιν πυρός Αυχένος Καλεντζίου και την πρωϊαν της 9ης συνεπτύχθη επί της Κ. Γ. Α. προγεφυρώματος.
– Κατά την διάρκειαν της 8ης μία ημιομάς ησχολήθη με εκαθάρισιν συνοικισμού Μονολιθίου περισυλλέξασα υλικά τινά, το Αρχείον του εχθρικού Τμήματος άθικτον κ.τ.λ. άτινα είχον εγκαταλειφθή υπό των εν σπουδή υποχωρησάντων Ε. Δ. Ε. Σ. Άπαντα ταύτα απεστάλησαν εις 42ον Σύνταγμα Ευζώνων.-
– Από της πρωϊας της 9-12-43 ενεφανίσθησαν εις το αριστερόν των προφυλακών μας και από κατεύθυνσιν Ανωγείου άτακτοι του εχθρού ίνα αναγνωρίσωσι τας κατεχομένας παρ’ ημών θέσεις. Ούτοι εβλήθησαν παρά των φυλακίων μας και συνεπτύχθησαν.-
– Μετά δίωρον περίπου ήτοι την 10.30′ ο εχθρός εξεδήλωσε ζωηράν επίθεσιν με σχηματισμόν ομάδων συμπαρατεταγμένων με κυρίαν προσπάθειαν να καταλάβη την κορυφογραμμήν και εξουδετερώση το προγεφύρωμα. Η δύναμίς του ανήρχετο από 120-150 άνδρας με πολλά αυτόματα και επί κεφαλής των οποίων ευρίσκετο ο Παπαδόπουλος, όστις προσωπικώς εφώναζε «αέρα παιδιά» οι δε άνδρες του με παρομοίας φωνάς προσεπάθουν να μας επιβληθούν.-
– Εν τμήμα του εχθρού εθεάθη κινούμενον ίνα αποκόψη την ημιονικήν Ιωάννίνων. Η προσπάθειά των αύτη απεκρούσθη παρά του Ι Τάγματος.-
– Παρ’ όλον ότι η κατάστασις παρουσιάζετο κρίσιμος, ισχυρά και πείσμονα πυρά ημετέρων συνδυασμένα με κίνησιν αριστεράς διμοιρίας μας,
και μετά δίωρον σκληράν μάχην από αποστάσεως 300 μέτρων ο εχθρός περί ώραν 13.30′ ετράπη εις φυγήν ατάκτως διωκόμενος υπό δραστικών πυρών.-
– Μετά ταύτα ουδέν επεισόδιον μετά του εχθρού παρουσιάσθη εις την θέσιν των προφυλακών του Τάγματος καθώς και εις ολόκληρον το προγεφύρωμα μέχρι της ώρας της συμπτύξεως.-
– Απώλειαι του εχθρού ακαθόριστοι. Συνελήφθησαν τρεις αιχμάλωτοι. Απώλειαι ημετέρων ουδεμία.-
– Συμπτυχθέν το Τάγμα Α. Αράχθου κατέλαβεν προτέρας θέσεις του.-
– Ηθικόν, μαχητικότης και πειθαρχία των ανδρών, ως και εκτέλεσις των εντολών μετά ταχύτητος και ακριβείας, άνευ προηγουμένου.-
Σ. Δ. ΙΙ Τάγματος της 10-12-43
Γεωργιάδης
Πλατιάς
Καραγιώργος
Διά την ακρίβειαν της αντιγραφής
Σ. Δ. 21-12-943
Το ΙΙΙ Γραφείον Κλιμ. Ηπειρ. – Δυτ. Στερεάς
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements