Διαταγή επίθεσης εναντίον ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3ΕΓ/8 Δεκ 1943


Ε. Λ. Α. Σ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ
Αριθ. 281.-
ΔΙΑΤΑΓΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8. 12. 1943
Ι.- Τα Ι και ΙΙ Τάγματα 42ου Συν/τος Ευζώνων τα οποία θα επιχειρήσουν την επιδρομήν της 8. 12. 1943 προς ΚΑΛΕΤΖΙ – ΠΛΕΣΙΑ να έχουν υπ’ όψει τους ότι δεν θα παραμείνουν στα χωριά αυτά την νύχτα της 8ης προς 9ην Δεκεμβρίου, αλλά θα εγκατασταθούν εν προφυλακαίς εις τα υψώματα Ξηροβουνίου και εις θέσεις τας οποίας να αναγνωρίσουν αι Διοικήσεις αυτών από την ημέραν κατά την προχώρησιν των τμημάτων.-
Η αναγνώρησις αύτη νά εκτελεσθή υπό τμημάτων – ανά μία ομάς – τα οποία θα αφίσουν τα Ι και ΙΙ Τάγματα κατά την προχώρησίν του επί των αμέσως Δυτ. του ποταμού υψωμάτων, με αποστολήν να εξασφαλίσουν την κατοχήν των υψωμάτων αυτών υπό τύπον προγεφυρώματος.-
– Η σύμπτυξις προς τας θέσεις αυτάς θα αρχίσει από της 18ης ώρας της 8-ΧΙΙ-43.-
ΙΙ.- Τό τμήμα ΦΟΝΤΑ το οποίον θα εκτελέσει την επιδρομήν εις ΚΟΣΤΙΤΣΙ θα αποσυρθεί ομοίως από ΚΟΣΤΙΤΣΙ την 18ην ώραν εις υψώματα αμέσως δυτικώς γεφύρας ΣΚΛΟΥΠΟΥ όπου και θα εγκατασταθεί ως φυλάκιον ισχυρόν.-
Εις τα υψώματα αυτά πρέπει να αφήση κατά την προχώρησίν του τμήμα διά την κατοχήν των. Τον τμήμα τούτο θα αναχωρήσει και εις θέσεις στις οποίες θα εγκατασταθεί την εσπέραν το τμήμα που θα συμπτυχθεί από ΚΟΣΤΙΤΣΙ.-
ΙΙΙ.- Εις τας θέσεις αυτάς θα παραμείνουν τα τμήματα και κατά την 9-ΧΙΙ-43, θ’ αποσυρθούν δε επί της Ανατολικής όχθης μόνον κατόπιν Διαταγής του Κλιμακίου.-
Αι Διοικήσεις να εξασφαλίσουν στενόν μετά των τμημάτων σύνδεσμον και να ενημερώνουν το κλιμάκιον για την εξέλιξη των επιχειρήσεων όσο το δυνατόν συχνότερα.-
ΙV.- Η επιχείρησις της 8ης Δεκ. έχει απλώς τον χαρακτήρα επιδρομής και δ’ αυτόν ακριβώς τον λόγον διατάσσεται η σύμπτυξις και εγκατάστασίς των εις τας άνω καθορισθείσας θέσεις.-
V.- Εις τα τμήματα να τονισθή η εξαιρετική σημασία της διατασσομένης επιχειρήσεως η επιτυχής έκβασις της οποίας θα επιφέρει γερό κτύπημα εις τον ΕΔΕΣ, του οποίου ζωτικότερον κέντρον έχει καταστή η περιοχή των χωρίων ΚΑΛΕΤΖΙ και ΠΛΕΣΙΑ ένθα και ο Στ. Δ/σεως του Ζέρβα.-
Αι Διοικήσεις να φροντίσουν διά την ταχείαν προπαρασκευήν και εκτέλεσιν της επιδρομής.-
VI.- Αι Διοικήσεις να έχουν επίσης υπ’ όψει τους ότι πρέπει να δημιουργήσουν μικράν εφεδρείαν εκ των ιδίων τμημάτων των, καθόσον είναι αδύνατος η κατ’ άλλον τρόπον ενίσχυσις των, του ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ μη δισθέντος ουδεμίαν εφεδρείαν.-
VII.- Τα τμήματα που θα συμμετάσχουν της επιχειρήσεως πρέπει να φροντίσουν διά την σύλληψιν ανταρτών του ΕΔΕΣ ή ιδωτών, για τη συλλογή πληροφοριών, σχετικώς με τας δυνάμεις του ΕΔΕΣ.-
VIII.- Συνημμένως στέλλομεν κρυπτογραφικόν Κώδηκα, τον οποίον να χρησιμοποιούν του λοιπού τα τμήματά μας εις την διαβίβασιν των αναφορών των κρυπτογραφικώς προς το ΚΛΙΜΑΚΙΟΝ, όταν επιβάλλει τούτο η ανάγκη.-
Επίσης στέλλομε και κώδηκα χρησιμοποιήσεως φωτοβολίδων, υπό των επιχειρούντων τμημάτων.-
ΙΧ.- Τα τμήματα επιθέσεως 42 Σ. Ε. και Αποσπάσματος ΦΟΝΤΑ, καθωρίσθη ότι θα αρχίσουν την επίθεσίν των την 6ην ώραν της 8-ΧΙΙ-43 αμέσως με την έναρξιν της βολής του πυροβολικού. Όμως αυτό σε καμιά περίπτωσι δεν σημαίνει ότι αν δεν ακούσουν βολήν Πυροβολικού δεν θα αρχίσουν την επίθεσιν των στις 6 το πρωί. Τα επιτεθησόμενα τμήματα θα αρχίσουν οπωσδήποτε στις 6 πρωί 8-ΧΙΙ-43.- Τούτο δε γίνεται διά να επιτύχωμεν αιφνιδιασμόν των ανδρών των Φυλακίων του εχθρού, οι οποίοι την ώραν αυτήν θα κοιμούνται προφανώς.-
Εναπόκειται τώρα εις τας Διοικήσεις να υποβοηθήσουν ή όχι την πρώτην αυτήν προσπάθειαν των Τμημάτων των διά πυρών όλμων και πολυβόλων ή εντελώς αιφνιδιαστικά / κλέφτικα / να περάσουν τμήματά τους το γεφύρι και αφού αυτά δεχθούν πυρά να ενισχύσουν και προστατεύσουν την προέλασί τους με πυρά των βαρέων τους όπλων.-

Σ. Δ. 7-ΧΙΙ-1943
Άρης Βελουχιώτης
Ν. Παπασταματιάδης/Συν/ρχης/
Παραλήπται
42 Σ. Ε. , Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Τάγματα
Ανεξ. Τάγμα
Απόσπασμα ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Απόσπασμα ΦΟΝΤΑ
Κοινοποίησις
VIII Μεραρχία

Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙ Γραφείο
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements