Διαταγή Επιχειρήσεων ΠΛΕΣΙΑ-ΚΑΛΕΝΤΖΙ εναντίον ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/42 ΣΕ/7 Δεκ 1943


Ε. Λ. Α. Σ.-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ – Δ.ΣΤΕΡΕΑΣ.-
42ον ΣΥΝ/ΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ.-
Αριθ. 230

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διά την 8ην Δεκεμβρίου 1943.-

Ι.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΕΧΘΡΟΥ.-
Ο εχθρός διά δυνάμεως 100-150 ανδρών κατέχει τας Β. Α’ προσβάσεις του όρους ΞΕΡΟΒΟΥΝΙΟΥ και νοτίως γεφύρας Πλάκας διαθέτων αυτόματα όπλα (οπλ/λα, πλ/λα) και όλμους των 0,081, πιθανώς δύο.
ΙΙ.- ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ.-
α) Να ενεργήση επιδρομήν κατά των χωρίων ΠΛΕΣΙΑ – ΚΑΛΕΝΤΖΙ, κέντρον δυνάμεως του ΕΔΕΣ, διά να φέρει αντιπερισπασμόν κατά δυνάμεων ΕΔΕΣ αντιτασσομένων κατά προσπαθείας Ανεξαρτήτου Τάγματος.
β) Να συνδράμη το Ανεξάρτητον Τάγμα διά την ολοκλήρωσιν της εκκαθαριστικής προσπαθείας του εν τη περιοχή από ΚΡΑΨΙ μέχρι ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ και
γ) Να διαρπάση όσα υλικά δεν προωθήθησαν εκ των ριφθέντων υπό τεσσάρων αεροπλάνων τας τελευταίας πέντε ημέρας.-
ΙΙΙ.- ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΥΝ/ΤΟΣ.-
Η εξουδετέρωσις των εχθρικών αντιστάσεων των ευρισκομένων Ν. Δ. γεφύρας Πλάκας, η κατάληψις της κορυφογραμμής Ν. Δ. γεφύρας, η εκκαθάρισις των επί ταύτης ευρισκομένων εχθρικών φυλακίων, η κατάληψις των χωρίων ΠΛΕΣΙΑ και ΚΑΛΕΝΤΖΙ, η διάλυσις εχθρικών δυνάμεων εις τα χωρία ταύτα, σύλληψις αιχμαλώτων και περισυλλογή παντός είδους υλικών και η κατοχή των χωρίων τούτων μέχρι της 18ης ώρας της 8ης του 12ου – 43 ότε τα τμήματα θα συμπτυχθούν επί της κορυφογραμμής ΞΕΡΟΒΟΥΝΙΟΥ εγκαθιστάμενα εν προφυλακαίς.-

IV.- ΙΔΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.-
α) Διά του Τάγματος να ενεργήση βιαίαν διέλευσιν της γεφύρας Πλάκας και διά πλευρικής, εκ του αριστερού να υπερφαλαγγίση τας αναγνωρισθείσας εχθρικάς αντιστάσεις και να κινηθεί εν συνεχεία προς κατάληψιν της κορυφογραμμής ΞΕΡΟΒΟΥΝΙΟΥ και εκείθεν προς ΚΑΛΕΝΤΖΙ – ΠΛΕΣΙΑ.
β) Διά του Ι Τάγματος άμα ως το ΙΙ Τάγμα ανέλθει επί της κορυφογραμμής ΞΕΡΟΒΟΥΝΙΟΥ να ενεργήση κίνησιν διά της γεφύρας Πλάκας προς ΠΛΕΣΙΑ – ΚΑΛΕΝΤΖΙ εν στενώ συνδέσμω προς ΙΙ Τάγμα.-
V.- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.-
ΙΙ Τάγμα μείον ομάς πολ/λων και μείον ομάς όλμων εν πρώτω κλιμακίω.
Ι Τάγμα μείον ομάς πολ/λων και μείον ομάς όλμων εν δευτέρω κλιμακίω μέχρις καταλήψεως κορυφογραμμής υπό ΙΙ τάγματος και είτα εν πρώτω και τούτο κλιμακίω προς ΠΛΕΣΙΑ – ΚΑΛΕΝΤΖΙ εκ της δυτικής παρυφής συνοικισμού ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ.
VI.- ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΤΑΓΜΑΤΩΝ.-
ΙΙ Τάγματος. Να διέλθει βιαίως την γέφυραν Πλάκας να κινηθή νοτίως της γέφυρας διά κεκαλυμένου δρομολογίου και είτα να κατευθυνθή προς υποδειχθείσαν λευκήν πέτραν υπερφαλαγγίζουσα τα εχθρικά τμήματα τα ευρισκόμενα επί των αντερεισμάτων Ν. Δ. γεφύρας Πλάκας. Με την κατάληψιν τοποθεσίας λευκής πέτρας να εκτοξεύση μίαν ερυθράν φωτοβολίδαν. Δεκαπέντε 15′ λεπτά της ώρας μετά την εκτόξευσιν της φωτοβολίδος θα κινηθή προς κατάληψιν της κορυφογραμμής ΞΕΡΟΒΟΥΝΙΟΥ (Δύο μεμονωμένα δένδρα), θα εκκαθαρίση την περιοχήν θα εγκαταστήση σταθεράν πλαγιοφυλακήν αναλόγου δυνάμεως εκτοξεύον μίαν ερυθράν φωτοβολίδα και θα κινηθή κατά μήκος της κορυφογραμμής προς αυχένα ευρισκόμενον Ν. Α. ΚΑΛΕΝΤΖΙ και επί του υποδειχθέντος υψώματος ένθα θα εγκαταστήση βάσιν πυρός διά την υποστήριξιν κινήσεως Ι Τάγματος προς αυχένα ΚΑΛΕΝΤΖΙ.
Μετά την διέλευσιν του Ι Τάγματος θα κινηθεί προς ΚΑΛΕΝΤΖΙ – ΠΛΕΣΙΑ αφίνον τμήμα ανάλογον διά την αναγνώρισιν των θέσεων νυκτερινής διαμονής του Τάγματος το οποίον αφού εκκαθαρίση Καλέντζι – Πλέσια εν στενή συνεργασία μετά Ι Τάγματος θα συμπτυχθή την 18′ ώραν επί της κορυφογραμμής Ξεροβουνίου.
Ι. Τάγματος.- Άμα ως το ΙΙ Τάγμα καταλάβει την κορυφογραμμήν Ξεροβουνίου να κινηθή διά της γεφύρας Πλάκας και διά της οδού της αγούσης από γέφυραν Πλάκας, συνοικισμόν ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ, αυχένα – Καλέντζι – Πλέσια εκκαθάριζον εν τάχει την περιοχήν ταύτην, να εισέλθει εις Καλέντζι – Πλέσια εν συνεργασία με ΙΙ Τάγμα να εκκαθαρίση τας εχθρικάς αντιστάσεις και να περισυλέξη υλικά πάσης φύσεως του εχθρού ως και τρόφιμα, άτινα δέοντα διά κτηνών και ανθρώπων μεταφερθώσι προς Άγναντα και την 18ην ώραν της ιδίας να συμπτυχθεί επί της κορυφογραμμής Ξεροβουνίου και πρίν τον αυχένα εν συνδέσμω στενώ μετά ΙΙ Τάγματος όπου δέον να αφεθή ανάλογον τμήμα κατά την διέλευσιν διά την αναγνώρισιν θέσεως νυκτερινής διαμονής εν προφυλακαίς του Τάγματος ως η υπ’ αριθ. 281/7-12-43 Δγή Κλιμακίου.-
Το Τάγμα να λάβη αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν συνεργασία μετά του ΙΙ Τάγματος ίνα αποφευχθεί τυχόν αιφνιδιασμός κατά την νύκτα υπό εχθρικών τμημάτων.-
Το Ι Τάγμα να έχη υπ’ όψιν του ότι θα κινηθή προς αυχένα Καλέντζι εν στοιχείον όλμου εκ του τμήματος Παπούλια όταν το Τάγμα φθάσει περί τον αυχένα Καλαντζίου, το τοιούτον να διαταχθεί υπό του Τάγματος.-
VII.- ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
Έναρξις της επιθέσεως η 6η ώρα της 8-12-43 και κατόπιν βολής πυροβολικού, τούτο όμως δεν σημαίνει, εάν το πυροβολικόν δεν άρξεται της βολής του ότι δεν θα εκδηλωθεί και η επίθεσις την 6ην ώραν.
VIII.- ΒΑΣΙΣ ΠΥΡΟΣ.-
α) Επί της καθωρισθείσης τοποθεσίας αριστεράς όχθης Αράχθου διά δύο ομάδων όλμων και των πολυβόλων αμφοτέρων των Ταγμάτων κατ’ αρχήν και είτα διά δύο ομάδων πολ/λων και τριων σωλήνων όλμων.
β) Αποστολή βάσεως πυρός.
Η υποστήριξις των τμημάτων πρώτου κλιμακίου και η εξουδετέρωσις των αναγνωρισθεισών και αναγνωρισθησομένων εχθρικών φωλεών αντιστάσεων και η υποδοχή τυχόν συμπτυσσομένων τμημάτων μας.
ΙΧ.- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ.-
Ουλαμός ορειβατικού πυροβολικού θα υποστηρίζη εκ συνοικισμού ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ την κίνησιν των τμημάτων του Συν/τος.
Χ.- ΕΦΕΔΡΕΙΑΙ.-
Γνωστοποιούμεν εις τα Τάγματα ότι απαραιτήτως δέον να δημιουργήσωσι εφεδρείαν, καθόσον τόσον το Συν/γμα όσον και το Κλιμάκιον ουδεμίαν δύναμιν εφεδρικήν έχουσι εις χείρας των και επομένως να μη ζητηθή τοιαύτη.
ΧΙ.- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ και ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ.-
1) α) Άξων διαβιβάσεως του ΙΙ Τάγματος γέφυρα Πλάκας – Λευκή πέτρα δύο δένδρα (επί κορυφογραμμής ξεροβουνίου), κορυφογραμμή ξεροβουνίου δι’ αυχένος προς Καλέντζι.
β) Ι Τάγματος γέφυρα Πλάκας συνοικισμός Μονολιθίου, αυχήν Καλεντζίου – Καλέντζι.
2) Κώδιξ χρησιμοποιηθησόμενος κατά την επιχείρησιν ο συνειμμένως τη υπ’ αριθ. 281/7-12-43 Δ/γή Κλιμακίου και επιπροσθέτως η εκτόξευσις Λευκών φωτοβολίδων παρά των τμημάτων θα καταδεικνύει τας εκάστοτε θέσεις των τμημάτων εν πρώτω κλιμακίω.
3) Σύνδεσμοι. Διά πεζών συνδέσμων.
ΧΙΙ.- ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ.-
α) Συν/τος.- Ο μεμονωμένος οικισμός επί της οδού Πλάκας Αγνάντων (όπου αρχικώς ήτο ο όλμος του ΙΙ Τάγματος).
β) Ι Τάγματος.- Βορείως συνοικισμού γεφύρας Πλάκας επί του αντερίσματος, είτα εκκλησία συνοικισμού Μονολιθίου, αυχήν Καλεντζίου – Καλέντζι.-
γ) ΙΙ Τάγματος.- Αρχικώς συνοικισμός γεφύρας Πλάκας, είτα λευκή πέτρα, δύο δένδρα επί κορυφογραμμής ξεροβουνίου, αυχήν Καλεντζίου – Καλέντζιον.-
ΧΙΙΙ.- ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΔΕΣΕΩΣ.-
Παρά τον συνοικισμόν γεφύρας Πλάκας και είτα μεταφορά τραυματιών εις Άγναντα.

Σ. Δ. τη 7-12-43.-
Το 42ον ΣΥΝ/ΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ
(Τ. Υ.)
Πραλήπται.
Ι, ΙΙ Τάγματα, Ουλαμός Πυρ/κου.
Κοινοποίησις.
Κλιμ. Ηπ. – Δ. Στερεάς.- (υ.τ.α)

Advertisements