Διαταγή Επιχειρήσεων ΠΛΕΣΙΑ-ΚΑΛΕΝΤΖΙ εναντίον ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/ΓΣ/ΚΛΗΠΔΣ/3ΕΓ/6 Δεκ 1943


Ε. Λ. Α. Σ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦ. ΙΙΙ
Αριθ. 272

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διά την 8-12-1943

Ι.- Πληροφορίαι περί του εχθρού.-
Τμήματα του Ανεξαρτήτου Τάγματος ενεργούντα εκκαθάρισιν χωρίου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ εδέχθησαν αιφνιδιαστικήν επίθεσιν νύκτα 4ης προς 5ην Δεκεμβρίου 1943 με αποτέλεσμα να εξαναγκάσουν Ανεξάρτητον Τάγμα συμπτυχθεί επί νέων θέσεων με μερικάς απωλείας εις αγνουομένους.-
ΙΙ.- Προθέσεις Διοικήσεως.-
α) Να ενεργήσει επιδρομήν κατά χωρίων ΠΛΕΣΙΑ – ΚΑΛΕΝΤΖΙ, κέντρων δυνάμεων ΕΔΕΣ, διά να φέρει ούτω αντιπερισπασμόν κατά δυνάμεων ΕΔΕΣ, αντιτασσομένων κατά προσπαθείας Ανεξαρτήτου Τάγματος.
β) Να συνδράμει το Ανεξάρτητον Τάγμα διά την ολοκλήρωσιν της εκκαθαριστικής προσπαθείας του, περιοχής από ΚΡΑΨΙ μέχρι ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ.-
Και γ) Να διαρπάσει όσα υλικά δεν προωθήθησαν, εκ των ριφθέντων υπό τεσσάρων (4) αεροπλάνων τας τελευταίας πέντε ημέρας.-
ΙΙΙ.- Ιδέα ενεργείας.-
– Κυρία Προσπάθεια : Διά των Ι και ΙΙ Ταγμάτων του 42ου Συντάγματος Ευζώνων και του Ουλαμού Πυρ/κού διά γεφύρας ΠΛΑΚΑΣ προς ΚΑΛΕΤΖΙ – ΠΛΕΣΙΑ.-
– Δευτερεύουσα Προσπάθεια :
α) Διά του Ανεξαρτήτου Τάγματος, του ΙΙ Τάγματος 2/39 Σ. Ε. και του Ανεξαρτήτου Λόχου VΙΙΙ Μεραρχίας προς ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ – ΚΡΑΨΙ και γέφυραν ΤΣΙΜΟΒΟΥ.-
β) Διά Τμήματος Αποσπάσματος Φόντα προς ΚΟΣΤΙΤΣΙ.-
IV.- Συγκέντρωσις Τμημάτων επιθέσεως :
Ι) Το Ι Τάγμα 42ου Σ. Ε./μείον ομάς εις ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ και μία ομάς εις ΓΡΑΙΚΙΝΟ/ να αχθεί εις Άγναντα την νύκτα της 6ης προς 8ην Δεκεμβρίου 1943.-
2) Το ΙΙ Τάγμα 2/39 να αχθή εις Συράκον εντός της 6ης Δεκεμβρίου 1943 όπου και θα τεθή υπό τας διαταγάς του Ανεξαρτήτου Τάγματος. Δρομολόγιο ΧΡΙΣΤΟΙ – ΣΚΙΑΙΝΑ – ΣΥΡΑΚΟ.-
3) Ανεξάρτητος Λόγος VΙΙΙ Μεραρχίας ήχθη εις ΠΡΟΣΗΛΙΑ την νύκτα της 5ης προς 6ην Δεκεμβρίου 1943.-
4) Ουλαμός Ορειβατικού Πυροβολικού να αχθή εις Ραφταναίους την νύκτα της 7ης προς 8ην Δεκεμβρίου 1943.-
V.- Eκτέλεσις :
1) Την 6ην ώραν της 8-ΧΙΙ-1943 βολή Πυροβολικού θα σημάνη την έναρξιν της επιθέσεως.-
2) Μετά την έναρξιν της βολής του Πυροβολικού.-
α) Το 42ον Σ. Ε. – Ι και ΙΙ Τάγματα – εκβιάζον την διάβασιν γεφύρας ΠΛΑΚΑΣ θα αναπτύξει την επίθεσιν του προς ΚΑΛΕΤΖΙ – ΠΛΕΣΙΑ.-
β) Εις αμφότερα αυτά τα χωρία τα τμήματα θα περισυλλέξουν όλο το πολεμικόν υλικόν το οποίον τυχόν θα ευρεθεί και ιδίως το από ρίψεις αεροπλάνων.-
γ) Το τμήμα Αποσπάσματος Φόντα θα αχθή διά γεφύρας ΣΚΛΟΥΠΟΥ/ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ/ εις ΚΟΣΤΙΤΣΙ, καλυπτόμενον από Β. Δ.
δ) Το Ανεξάρτητον Τάγμα με όλα τα υπό τας διαταγάς του Τμήματα με την ανάπτυξιν της επιθέσεως του 42 Συντάγματος Ευζώνων θα εξορμήσει εκ των θέσεων του και,
Ι) Διά της κυρίας του δυνάμεως να αχθεί εις ΚΡΑΨΙ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ διά την εκτέλεσιν της αποστολής περί ης η υπ’ αριθ. 219/1-12-43 διαταγή του Κλιμακίου.-
2) Διά τμημάτων αναλόγων προς την αποστολήν εκάστου δυνάμεως θα θέσει υπό τον έλεγχον τούτων από καταλλήλων θέσεων τας Γεφύρας ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ και ΤΣΙΜΟΒΟΥ.-
ΥΙ.- Σταθμοί Διοικήσεως.-
α) Κλιμακίου ο αυτός.-
β) 42ον Σύν/μα Ευζώνων εις υψώματα ανατολικώς Γεφύρας ΠΛΑΚΑΣ.-
VII.- Διαβιβάσεις.-
Διά τηλεφώνου και πεζών αγγελιοφόρων.-
VIII.- To III Τάγμα 42ου Σ. Ε. να ειδοποιήσει περί της προκειμένης επιχειρήσεως.
α) Τας επί της δυτικής όχθης του Αράχθου διαπεραιωθείσας ομάδας τας οποίας και να διατάξει να εντείνουν ιδιαιτέρως την δράσιν των.-
β) Να διαπεραιώσει τμήμα του μικράς δυνάμεως εις ΝΙΣΙΣΤΑΝ.-
ΙΧ.- Οι παραλήπται της παρούσης ν’ αναφέρουν εις το Κλιμάκιον την λήψιν αυτής τηλεφωνικώς και να φροντίσουν ώστε να τηρηθή η επιχείρησις απόλυτα μυστική, αν δεν θέλουν να περιέλθει εις γνώσιν του εχθρού ο επιδιωκόμενος αιφνιδιασμός.-
Χ.- Διά την επάνοδον των Τμημάτων του 42ου Σ. Ε. και ΦΟΝΤΑ εις τας βάσεις εξορμήσεως των, εκδοθήσονται μεταγενεστέρως ειδικαί διαταγαί.-
Σ. Δ. 6-ΧΙΙ-1943
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ
Ν.ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ/Συν/ρχης
Παραλήπται
42ον Σ. Ε.
Ανεξάρτητον Τάγμα.-
Απόσπ. ΦΟΝΤΑ
ΙΙ. Τάγμα 2/39 Συν/τος.-
Ουλαμός Πυροβολικού.-

Κοινοποίησις
Ι και ΙΙΙ Τάγμα 42ου Σ.Ε.-
Ανεξ. Λόχον VIII Μεραρχίας.-
VΙΙΙ Μεραρχίαν
Απόσπ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ.-

Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙ Γραφείο
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements