Διαβίβαση εγγράφων ΕΔΕΣ προς Βρ. Στρατιωτική Αποστολή, ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/6 Δεκ 1943


Ε.Λ.Α.Σ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ.ΔΥΤ.ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ
Αριθ. 412
Προς
Τον Αρχηγόν της Βρεττανικής Στρατιωτικής Αποστολής Ηπείρου
Αντισυνταγματάρχην κ. Τόμ
Σε συνέχεια των Αριθ. 215/28.11.1943.220/30.11.1943 – εγγράφων μας – έχομεν την τιμήν να σας κοινοποιήσωμεν αντίγραφα και μερικών άλλων εγγράφων του Ε.Δ.Ε.Σ. τα πρωτότυπα των οποίων ευρίσκονται εις χείρας μας.-
1.- Αντίγραφον της υπ’ αριθμ. Απορρήτου Πρωτοκόλλου 14/3.10.1943 διαταγής του Ζέρβα διά της οποίας αγγέλει εις τα τμήματα του την επικειμένην αποχώρησιν εξ Ηπείρου των Γερμανικών Στρατευμάτων και διατάσσει την λήψιν ωρισμένων μέτρων και καθορίζει την αποστολήν των τμημάτων του περιοχής Πραμάντων – Συράκου – Μελισουργών.-
– Δεν γνωρίζομεν τα δεδομένα και τα στοιχεία που είχεν υπ’ όψιν του ο Ζέρβας διά να πεισθή ότι ήτο πλησίον η αποχώρησις των Γερμανών από την Ήπειρον. Αλλά το γεγονός ότι ο Ζέρβας εχρησιμοποίησε και την 16.11.43 το ίδιον μέσον και την ιδίαν πρόφασιν διά να εκδώση την υπ’ αριθ. 357/16.11.43 διαταγήν και την οποίαν εκοινοποιήσαμεν με το υπ’ αριθμ. 206/28.11.43 έγγραφόν μας και η οποία αφορά την κατάληψιν και πάλιν των Ιωαννίνων, πράγμα που δεν μπορούσε να ήτο ακριβές ούτε την 3.10.43, ούτε την 16.11.1943, γιατί καμμιά και πουθενά δεν υπήρχε διαπίστωση της αποχωρήσεως των Γερμανών, μας οδηγεί εις ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με το ποιόν, τας προθέσεις, την καλήν πίστιν και τας επιδιώξεις του Ζέρβα, συμπεράσματα εις τα οποία ασφαλώς θα καταλήξη και κάθε άλλος όταν θελήσει να κρίνει αντικειμενικά όμως τα πράγματα αυτά.-
2.- Αντίγραφον του υπ’ αριθ. 14335/14.11.43 και ώρα 18η τηλεγραφήματος του Ζέρβα προς το Στρατηγείον της Μέσης Ανατολής εις το οποίον α) αναφέρεται εις επιχείρησιν την οποίαν εξετέλεσαν τα τμήματα του την 13.11.1943 διά την απελευθέρωσιν του Βρεττανού Αντ/ρχου κ. Τόμ και άλλων Βρεττανών Αξιωματικών, κρατουμένων υπό ΕΑΜικών εις ΠΑΖΑΛΑ, πράγμα όμως το οποίον δεν επέτυχαν, διότι οι ΕΑΜικοί είχον μετακινήσει τους Βρεττανούς Αξιωματικούς προς άλλην κατεύθυνσιν.- β) Ζητεί από το Στρατηγείον της Μέσης Ανατολής τον ανεφοδιασμόν του εις ιματισμόν και πυρομαχικά.- γ) Ενθυμείται πάλιν τους φίλους του Γερμανούς διά τους οποίους πληροφορεί το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής ότι ετοιμάζονται να επιχειρήσουν και πάλιν από Άρτας και Ιωαννίνων και δ) τολμά ο αισχρός απατεώνας αυτός και προδότης του Συμμαχικού Αγώνα Ζέρβας να υβρίσει τον Ελληνικό Λαό αποκαλώντας Βουλγαρομακεδόνας ένα κομμάτι του Λαού μας.-
– Και όσον αφορά μεν τα υπό στοιχεία α.’ και β.’ και γ’. αντικείμενα του περιεχομένου του τηλεγραφήματος του Ζέρβα τα παραδίδομεν εις σας διά να δυνηθήτε (αν θα θελήσετε να τα ίδητε ως δεδομένα), να κρίνετε αυτόν διά τον οποίον δεν παύετε να προτείνετε όπως ενισχύεται ως τα σήμερα με πολεμικόν υλικόν και άλλα πράγματα, διότι όπως λέγετε μάχεται εναντίον των Γερμανών, παρ’ όλον του ότι τα φυλάκια του είναι τόσον κοντά με τα φυλάκια των Γερμανών (έγγραφά μας υπ’ αριθ. 150/24.11.43 και 411/12.12.43) χωρίς να έλθουν σε καμμιά απολύτως σύγκρουση μεταξύ των , όπως κατά περίεργον βέβαια σύμπτωσιν μπορεί να πιστεύη κάθε αφελής.-
– Ημείς όμως σαν Έλληνες – Επαναστάτες βέβαια αλλά διά την απελευθέρωσιν της χώρας μας – κρατούμεν δι’ ευθετώτερον χρόνον την ύβριν του αισχρού αυτού υποκειμένου που λέγεται Ζέρβας, διότι εις ουδένα έχομεν το δικαίωμα να επιτρέψωμεν να υβρίζει ατιμωρητεί τον Ελληνικόν Λαόν από τον οποίον προερχόμεθα και μαζί με τον οποίον συμμετέχομεν εις τον Κοινόν Συμμαχικόν Αγώνα.-
3.- Αντίγραφον προκηρύξεως προς τον Λαόν της Ηπείρου του Ανωτέρου Στρατιωτικού Διοικητού των Γερμανικών Στρατευμάτων Ηπείρου, διά να σας παρακαλέσωμεν να μας πληροφορήσητε – υπό τύπον απλώς έστω ενδείξεως διά τον κοινό μας κατά των Γερμανών αγώνα μας:
α) Εάν πρέπει να περιήλθον και εις χείρας του Ζέρβα που είναι τόσο πολύ κοντά προς τας Γερμανικάς γραμμάς αντίτυπα της προκηρύξεως αυτής, όπως περιήλθον και εις τας ιδικάς μας γραμμάς που είμεθα τόσο μακρυά από αυτές.-
β) Εάν ύστερα και από αυτήν την προκηρύξιν εις την οποίαν ο Γερμανός Διοικητής τόσον ανεπιφύλακτα διακηρύσσει ότι χτυπά μόνον όσους επιτίθενται πήρε ο Ζέρβας τη θέση που του επεβάλλετο να πάρη σαν εχθρός των Γερμανών και συμμαχητής στον κοινό Συμμαχικό Αγώνα.-
γ) Εάν ο παρά τω Ζέρβα και υπό τας διαταγάς σας Σύνδεσμος Βρεττανός Αξιωματικός σας επληροφόρησεν, όπως είχε κατά την γνώμην μας υποχρέωσιν να κάμη, διά την θέσιν και τας ως προς το σημείον αυτό αντιλήψεις και διαθέσεις του Ζέρβα.-

Σ. Δ. 6. ΧΙΙ. 1943

Κοινοποίησις
Γεν. Στρατηγείον ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ
Ι και VΙΙΙ Μεραρχίας
Αντιπρόσωπον Κ. Ε. Ε Α. Μ.
42ον Σύνταγμα Ευζώνων Γ.ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ(Συν/ρχης)
Ανεξάρτητον Σύνταγμα

Διά τηνακρίβειαν
Το ΙΙ Γραφείο
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements