Εξακρίβωση λόγων αποστρατείας αξιωματικών προ 1934, ΕΛΑΣ/16 ΜΠ/1ΕΓ/3 Δεκ 1943


ΕΛΑΣ
ΧVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤ.ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 214

ΔΙΑΤΑΓΗ

Έχοντες υπ’όψιν την υπ’ αριθμ. Α.Π. 216/24-ΙΙ-43 Δ/γήν του Γεν. Στρατηγείου παρακαλούμεν όπως εις το μέλλον να μη υποβάλλωνται εις το Γενικόν Στρατηγείον αναφοραί Αξ/κών απομακρυθέντων της ενεργού υπηρεσίας προ του 1934 έστω και διά πολιτικούς λόγους περί βαθμολογικής των αποκαταστάσεως εφ’όσον επί του ζητήματος τούτου δίδεται σαφής λύσις διά της κοινοποιουμένης κατωτέρω υπ’ αριθμ. 23/16-8-43 Δ/γής της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ.
Παραλήπται Σ.Δ. Μεραρχίας 3-12-43
Εφεδρ.Μεραρ.Βόλου Η
Πηλίου, Αλμυρού, Φαρσάλων Διοίκησις της Μεραρχίας
Βελεστίνου. Εφεδρ.Συν/γμα Αγυιάς Κ.Τσαμάκος
540ν Σύνταγμα Σ. Ζαχαριάς
Διά την ακρίβειαν
Το Ιον Γραφείον
(Τ.Υ.)


ΕΛΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον
ΑΡΙΘΜ.23
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Το Γεν. Στρατηγείο Ηπειρωτικής Ελλάδος.
Εις απάντησιν των υπ’ αριθμ. 1450/16-9-43 και 1098/5-9-43 αναφορών Υμών γνωρίζομεν υμίν ότι η Κεντρική Επιτροπή γενικώς ούτε τον χρόνον ούτε τα μέσα διαθέτει και θα διαθέτει μέχρι της απελευθερώσεως της χώρας, διά την εξακρίβωσιν των λόγων και αιτιών απομακρύνσεως της ενεργού υπηρεσίας των κατά την τελευταίαν τριακονταετίαν αποστρατευθέντων αξιωματικών, ώστε να δύναται να κρίνη αν ούτοι υπήρξαν πολιτικοί ή επαγγελματικοί θα αναλαμβάνουσι υπηρεσίαν με τον βαθμόν τον πραγματικόν, του χρόνου της αποστρατείας των.
Μετά την απελευθέρωσιν της χώρας ότε η Κ.Ε. θα διαθέτει τα απαιτούμενα στοιχεία διά μίαν δικαίαν κρίσιν θα εξετάζονται αι διάφοροι ατομικαί περιπτώσεις και θα αποφασισθή οριστικώς η τοιαύτη ένταξις του ενδιαφερομένου εις την νέαν επετηρίδα αξιωματικών υπό τίτλον οριστικόν.
Εξαίρεσις εις το γενικόν τούτον κανόνα εγένετο μόνον διά τους αξιωματικούς τους απομακρυθέντας κατά τα 1934-1941 ως η υπ’ αριθμ. 3/16-6-43 Δ/γή ημών.

Αθήναι τη 16-8-43
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΣ
ΑΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΑΜ
ΑΜΥΝΤΑΣ

Advertisements