Δελτίο Πληροφοριών, ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/28 Νοε 1943


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ.ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ
Αριθ. 211
ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ειδικόν επί της συνεργασίας Ζέρβα – Γερμ. Τμημάτων Ιωαννίνων
1/ Οι ομάδες ΕΔΕΣ μετά την σύμπτυξιν των δυτικώς του ποταμού ΑΡΑΧΘΟΥ εγκατέστησαν φυλάκια εις απόστασιν ολίγων μόνον χιλιομέτρων από την πόλιν των Ιωαννίνων (δελτίον πληροφοριών υπ’ αριθ. 150) 24.ΧΙ.1943.
2/ Συγκεκριμένα εις το χωρίον ΓΟΡΙΤΣΑ υπάρχει φυλάκιον του ΕΔΕΣ και εις χωρίον ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΟ (600 μέτρα από χωρίον ΓΟΡΙΤΣΑ), υπάρχει φυλάκιον Γερμανικόν (Ν.Α. αεροδρομίου ΚΑΤΣΙΚΑ – χάρτης Αγγλικός 1:100.000).
3/ Αυτοκίνητα φορτηγά πλήρη τροφίμων εξ Ιωαννίνων φθάνουν εις θέσεις φυλακίων ΕΔΕΣ τροφοδοτούντα τους αντάρτες.
4/ Εξεδόθη έγγραφος διαταγή του Ζέρβα προς τα τμήματα του Υπολοχαγού ΛΕΒΕΝΤΗ και τα φυλάκια, διά της οποίας εγένετο γνωστόν ότι επιβατικόν αυτοκίνητον (κούρσα) θα ήρχετο εξ Ιωαννίνων προς ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ – ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ και διετάσσοντο να μη βάλλουν κατ’ αυτού.
5/ Οι πολιτικοί αντιπρόσωποι του ΕΔΕΣ εις Ιωάννινα ήλθον εις συνεννόησιν και προσωπικήν επαφήν με τους Γερμανούς.
6/ Πρόσωπα αξιόπιστα είδον τον Παπαδόπουλον αρχηγόν τμήματος ανταρτών ΕΔΕΣ και έμπιστον συνάμα συνεργάτην του Ζέρβα να συνδιαλέγεται εν στολή και πλήρει οπλισμώ με Γερμανούς στρατιωτικούς εξωθι των Ιωαννίνων.
Την 17.ΧΙ.1943 Ζέρβας απέστειλεν εις αεροδρόμιον ΚΑΤΣΙΚΑ Ταγματάρχην του ο οποίος συνειργάσθη με Γερμανόν Διοικητήν Αεροδρομίου.
7/ Οι Γερμανικές στρατιωτικές αρχές Ιωαννίνων άφησαν ελευθέρους τους αντάρτες και τους αξιωματικούς μεταξύ των οποίων και τον αξιωματικόν Κολιόπουλον του ΕΔΕΣ, τους οποίους είχαν συλλάβει αιχμαλώτους εις ΑΡΑΓΩΝΙΤΣΑΝ.
Εις όλους αυτούς δόθηκε η εντολή εκ μέρους των Γερμανών να μεταβούν εις την περιοχήν τους διά να μαζέψουν πληροφορίας διά λογαριασμόν των Γερμανών.
Σ.Δ. 28.ΧΙ.1943
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ
Ν.ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ (Συν/ρχης)
Κοινοποίησις
Γενικόν Στρατηγείον
Ι και ΥΙΙΙ Μεραρχίας Διά την ακρίβειαν
Αντιπρόσωπον Κ.Ε. – Ε.Α.Μ. Το ΙΙ γραφείο
42ον Σύνταγμα (Τ.Υ.)
Ανεξάρτητον Τάγμα

Advertisements