Ενημέρωση Αγγλικής Συμμαχικής Αποστολής περί δράσεως ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/ 28 Νοε 1943


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ.ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ
Αριθ. 206
Π ρ ο ς
Τον Αρχηγόν της Βρεττανικής Στρατιωτικής Αποστολής Ηπείρου
Αντισυνταγματάρχην κ.Τόμ

Έχομεν την τιμήν να σας κοινοποιήσωμεν αντίγραφον α/ της υπ’ αριθ. 357/16.11.1943 διαταγής του Ζέρβα και β/ του υπ’ αριθ. 358/16.11.1943 τηλεγραφήματός του προς το Στρατηγείον της Μέσης Ανατολής.
Τα πρωτότυπα των εγγράφων αυτών ευρίσκονται εις χείρας μας.
Το θράσσος και η αναίδεια η κυνική του ανθρώπου αυτού που λέγεται Ζέρβας ήτο και παραμένει γνωστή εις ημάς του ΕΛΑΣ.
Γνωρίζομεν επίσης κατά ένα γενικόν τρόπον και τας πληροφορίας τας οποίος ο ίδιος πάλιν Ζέρβας μετέδωσεν εις το παρελθόν εις το Στρατηγείον της Μέσης Ανατολής σχετικά με προετοιμασίες των εις την Ελλάδα Γερμανών δ’ αποβατικάς των επιχειρήσεις εις Μέσην Ανατολήν. Ό,τι όμως ξεπερνά τα όρια της αναισχυντίας και αυτού ακόμη του Ζέρβα και τα όρια της συνειδητής και ηθελημένης πολιτικής της απάτης την οποίαν επί χρόνια τώρα ασκεί ο Ζέρβας, είναι το ότι επιχειρεί να ξεγελάσει και να παραπλανήσει για δεύτερη φορά το Στρατηγείο της Μέσης Ανατολής και να παρασύρει έτσι του Συμμάχους εις μίαν αποβατικήν ενέργειαν, αφού κατά τον Ζέρβαν απεχώρουν εξ Ελλάδος οι Γερμανοί πράγμα όμως το οποίον εφόσον η αποχώρησις αυτή δεν θα ήτο πραγματική και τούτο εν γνώσει του Ζέρβα θα ηδύνατο να έχει συνεπείας εις βάρος του κοινού αγώνα.
Δεν έχει βέβαια σημασίαν αν ημείς του ΕΛΑΣ πιστεύομεν ότι το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής θα παρεσύρετο ή όχι. Σημασίαν θα πρέπει να έχει η διαπίστωσις αλλη μια φορά των προβοκατορικών διαθέσεων και προθέσεων του Ζέρβα, ο οποίος δεν μπορεί βέβαια να κινήται προς το καλόν και το συμφέρον του Συμμαχικού αγώνα, αλλά προφανώς και ασφαλώς διά την εξυπηρέτησιν και ικανοποίησιν ιδικών του συμφερόντων που είναι κατ’ εξοχήν ανόσια και αντίθετα προς την Συμμαχικήν προσπάθειαν, αλλά και ιδικών του ακόμη φιλοδοξιών, αι οποίαι δεν μπορεί να είναι φιλοδοξίαι ευτελούς και χαμερπούς ατόμου και συνεργάτη σύγχρονα των Γερμανών και προδότου παράλληλα του κοινού των Συμμάχων αγώνος.
Και εξηγούμεθα: 1/ Ο Ζέρβας τηλεγραφεί εις το Στρατηγείον της Μέσης Ανατολής την κίνησιν μιας σειράς Γερμανικών Μεραρχιών. Αποφεύγει όμως με πολύ φυσικά τέχνη και ασφαλώς εκ προθέσεως να αναφέρει σύγχρονα εις το Στρατηγείον της Μέσης Ανατολής και το ότι παράλληλα με το τηλεγράφημα του αυτό εξέδωκεν ο Ζέρβας και την υπ’ αριθ. 357/16.11.43 διαταγήν του σύμφωνα με την οποίαν ουτος μεν θα εκινείτο αμέσως προς Ιωάννινα τους δε αξιωματικούς του, παραλήπτες της διαταγής του αυτής, διατάσσει να μεταβούν εις Αρταν.
Και διερωτώμεθα τώρα: Πως επίστεψεν ο Ζέρβας ότι αυτός και τα τμήματά του θα εισήρχοντο εις Ιωάννινα και Άρταν, βάσει των πληροφοριών του Ρουμάνου καθηγητού ;
Ας αναλύσωμεν όμως εις το σημείον αυτό την απόφασιν του Ζέρβα να αχθεί με τας δυνάμεις του εις Ιωάννινα και Άρταν διά την κατάληψιν ασφαλώς των πόλεων αυτών:
α/ Ο Ζέρβας την 2.30 ώραν της 16.11.1943 λαμβάνει το γνωστόν έκτακτον δελτίον πληροφοριών της 13ης ιδίου μηνός και βάσει αυτού κινείται αμέσως αυτός και τα τμήματά του διά την κατάληψιν των Ιωαννίνων και Άρτας.
Τι λέγει όμως το έκτακτον αυτό δελτίον πληροφοριών ;
Παρέχει απλώς στοιχεία δεδομένα ενός γενικού σχεδίου κινήσεως ορισμένου αριθμού Μεραρχιών.
Στάθηκε όμως τόσον ευήθης ώστε: α/ Να πιστέψει την καταπληκτικήν αυτή απιθανότητα ότι δηλαδή η κίνησις αυτή των Γερμανικών Μεραρχιών εσήμαινε και σύμπτυξιν – αποχώρησιν εκ της Ελλάδος των Γερμανών ή το ολιγώτερον ότι οι Γερμανοί θα είχαν εκκενώσει τας πόλεις Ιωαννίνων και Άρτης κατά την διάρκειαν της προς τας πόλεις αυτάς κινήσεως αυτού και των τμημάτων του και
β/ Να αποκλείσει και αυτός και το επιτελείον του ότι ίσως να επρόκειτο περί μιας συνήθους κινήσεως – αντικαταστάσεως Μεραρχιών, πράγμα το οποίον ήτο και το μόνον διά την περίπτωσιν αληθοφανές και το λογικώτερον;
Πως λοιπόν τότε να εξηγηθεί η απόφαση του Ζέρβα να κινηθεί διά την κατάληψιν των Ιωαννίνων και Άρτας;
Αλλά πως αλλοιώς παρά διά της αποδοχής, ως της πλέον αληθινής, της εκδοχής ότι κατόπιν της συμφωνίας του με τους Γερμανούς εκινήθη ο Ζέρβας προς Ιωάννινα και Άρταν.
Ευσταθεί όμως η εκδοχή αυτή; Ασφαλώς ναι, διότι:
1/ Πείθουν περί αυτού τον καλής πίστεως άνθρωπον, απόλυτα και αναμφισβήτητα τα στοιχεία – δεδομένα των υπ’ αριθ. 150/24.ΧΙ.1943 και 207/28.ΧΙ.1943 δελτία πληροφοριών μας.
2/ Τας πληροφορίας περί συμπτύξεως των Γερμανών μετέδωσεν εις τον Ζέρβαν Ρουμάνος καθηγητής, κάτοικος Ιωαννίνων.
– Ποιος όμως μπορεί να είνε αυτός ο Ρουμάνος καθηγητής;
Μήπως άνθρωπος εχθρικού διακείμενος προς τους Γερμανούς; Εάν ναι τότε πως πρέπει να εξηγηθεί η σύμπτωσις της διαμονής εις την οικίαν του, ως ενοίκου ανωτέρου Επιτελικού Γερμανου αξιωματικού της φρουράς Ιωαννίνων; Εάν ναι τόσον λοιπόν έξω θα έπεφτε εις το σημείον αυτό η Γκεστάπο;
Και τι είδους και ποιας αξίας Επιτελικός πρέπει να είνε ο Γερμανός αυτός αξιωματικός ο οποίος αφίνει επάνω στο τραπέζι του δωματίου της κατοικίας του τα δεδομένα – στοιχεία μιας επιτελικής εργασίας τόσης σοβαρότητος και απορρήτου περιεχομένου.
Αλλά και εξ ετέρου πως πρέπει να εξηγηθεί και η άλλη σύμπτωση του τόσον στενού συνδέσμου του Ρουμάνου καθηγητή με Έλληνα Ζερβικόν εν ενεργεία αξιωματικόν μέλος του ΕΔΕΣ, λαμβανομένου υπ’όψιν των σχέσεων συμμαχίας Ρουμανίας και Γερμανίας.
3/ Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ο Ζέρβας θα ελάμβανε την επαφή με τους Γερμανούς και θα ήρχετο με αυτούς σε επίσημη διαπραγμάτευση προς το σκοπό της διακοπής του αγώνα, ούτε και διά τα μέλη της οργανώσεως ΕΔΕΣ θα ητο η πρώτη φορά που θα έπαιρναν διά λογαριασμόν του Ζέρβα επαφή με τους Γερμανούς για σκοπούς όχι βέβαια εξυπηρετικούς του αγώνος των συμμάχων.
4/ Αλλά και το διαφωτιστικώτερον ίσως διότι μέλη της αυτής επιτροπής ΕΔΕΣ της πόλεως των Ιωαννίνων τώρα που ο Ζέρβας δεν κατέλαβε τα Ιωάννινα και την Άρτα διαδίδουν δικαιολογούμενα μεταξύ των κατοίκων των Ιωαννίνων ότι η μη κατάληψις της πόλεως οφείλεται εις το ότι οι Γερμανοί με τους οποίους είχον έλθει εις επαφήν και διεπραγματεύθησαν την κατάληψιν των ανωτέρω πόλεων από τον ΕΔΕΣ τους απέκρυψεν ότι θα ήρχετο εν τω μεταξύ άλλη Γερμανική Μεραρχία εις αντικατάστασιν της κινηθείσης προς Βορράν τοιαύτης. Δι’όλα αυτά και δι’όσα εφέραμεν εις γνώσην σας μέχρι σήμερον επί του ιδίου θέματος (ΕΔΕΣ και Ζέρβας) ημείς οι του ΕΛΑΣ είμεθα πάντοτε και παραμένομεν απόλυτα βέβαιοι και πεπεισμένοι.
Αλλά δεν πρόκειται μόνον περί ημών, αφού ο αγών κατά του κατακτητή είνε και παραμένει υπόθεσις κοινή δι’όλους τους Συμμάχους μας και τους λαούς των.

Πρόκειται και πρέπει να πεισθώσι και οι Σύμμαχοί μας, ώστε να θεωρήσουν σαν ιδική τους υπόθεση το να καταστήσουν τον Ζέρβα ανίκανο και ανίσχυρο να βλάπτει και να παρακωλύει την πρόοδο των προσπαθειών μας κατά του κατακτητού.
Σ.Δ. 28.ΧΙ.1943

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ
Κοινοποίησις
Γεν.Στρατηγείον Ι.ΥΙΙΙ και
ΧΙΙΙ Μεραρχία
Αντιπρόσωπον Κ.Ε.ΕΑΜ
42ον Σύνταγμα Ευζώνων –
Ανεξάρτητον Τάγμα
Π.ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ (Συν/ρχης Πεζ)

Advertisements