Διαταγή περί λαφυραγωγήσεων, ΕΔΕΣ/ΓΑ/18 Νοε 1943


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΔΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον
ΑΡ.ΠΡΩΤ.14356 ΔΙΑΤΑΓΗ

Περιήλθεν εις γνώσιν μου ότι εκ της αγέλης του Γεν.Αρχηγείου ελαφυραγωγήθησαν περί τα τεσσαράκοντα σφαγία.
Αυτοστιγμεί προσωπικώς να μεριμνίσωσι οι διοικηταί των μονάδων διά την επιστροφήν των σφαγίων εις την αγέλην έστω και σφαγμένα ή μαγειρευμένα.
Δεν είμαι διατεθειμένος να ανεχθώ τοιαύτας λεηλασίας και καθιστώ υπευθύνους τους Διοικητάς των τμημάτων.
Κατά τον τρόπον τούτον δεν δύναται να γίνη εφοδιασμός κανονικώς των τμημάτων ούτε να εξασφαλισθή η επάρκεια και κανονική διανομή.

Αναφέρατε αμέσως την εκτέλεσιν.

Σ.Δ Γενικού Αρχηγείου 18.11.43
Ο
Γενικός Αρχηγός
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Τ.Υ.Σ
-Ταγμ.Παπαδόπουλον Ν. ΖΕΡΒΑΣ
-Ταγμ. Αγόρον
-Λόχον Βόϊδαρου
-Λοχαγός Δενίσης
– -΄΄- Δημητρίου

Advertisements