Ανακοίνωση Γερμανού Διοικητή Κρήτης σχετικά με Μπαντουβά, ΔΦΚ/17 Νοε 1943


ΕΚΚΛΗΣΙΣ

Ο Αρχισυμμορίτης Μπαντουβάς εγκατέλειψε μετά της σωματοφυλακής του την Νήσον. Ούτως η Κρήτη απηλλάγη από το πουλημένο αυτό υποκείμενον, το οποίον προεκάλεσε τόσα δεινά εις τον φιλήσυχον πληθυσμόν. Εάν εχήρευσαν τόσαι γυναίκες και εάν απορφανίσθησαν τόσα παιδιά, αίτιον είναι ο εγκληματίας αυτός.
Ο αγών εναντίον των υπολειμμάτων της συμμορίας του συνεχίζεται με αμείλικτον σκληρότητα.
Πρός τον φιλήσυχον πληθυσμόν τείνω εκ νέου την χείρα διά την αποκατάστασιν μιας τακτικής, το άτομον και την ιδιοκτησίαν εγγυωμένης ζωής. Τα πρώτα μέτρα ελήφθησαν. Αι απηγορευμέναι ζώναι εις τας περιοχάς των συμμοριών καταργούνται. Η κατάστασις του σχετικώς απόρου πληθυσμού θα βελτιωθή διά μεγαλοψύχων μέτρων κοινωτικής προνίας. Ποιούμαι έκκλησιν διά την πραγματοποίησιν του σκοπού τούτου προς τον αυκατάστατον πληθυσμόν της Κρήτης, όπως διά προαιρετικών εράνων συμβάλη εις το έργον τούτο της ενεργού αλληλεγγύης. Συνεισφοραί εις χρήμα και εις είδη δύνανται να παραδίδωνται εις τους Νομάρχας.
Πλην τούτου καλείται ο φιλήσυχος πληθυσμός να υποστηρίξη δι’ απάντων των μέσων τον αγώνα του Γερμανικού Στρατού εναντίον του Μπολσεβικισμού, του παγκοσμίου τούτου εχθρού του πολιτισμού, της οικογενείας, της, Θρησκείας και της ειρηνικής ζωής.
Ο Γερμανικός Στρατός είναι φίλος του κρητικού λαού. Δεν θα επιτρέψη όπως η ωραία αύτη Νήσος καταστή εκ νέου θέατρον πολέμου, ή τόπος ταραχοποιού δράσεως των συμμοριτών, των εχθρών τούτων του λαού.
Πας, παρέχων την Βοηθείαν του εις τον στρατόν κατά τον αγώνα τούτον είναι ευπρόσδεκτος.

17-11-43
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο εξαχθέν εκ του αρχείου Γερμανικής Κατοχής φυλασσομένου παρά τω Ιστορικώ Αρχείω Κρήτης προς χρήσιν Δημοσίας Αρχής.
Εν Χανίοις τη 18-8-1958
Ο Διευθυντής
Τ.Σ.Υ.

Advertisements