Διάταξη Γερμανικών δυνάμεων, ΕΔΕΣ/16 Νοε 1943


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
Ε.Ο.Ε ΑΝΤΑΡΤΩΝ Ε.Δ.Ε.Σ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ                        Τηλεγράφημα
Αριθ. Πρωτ. 358
Στρατηγείο Μέσης Ανατολής

Ταύτην την στιγμήν ΩΡΑ 2,30’ της 16 Νοεμβρίου Επιτροπή Εθνικού Αγώνος ΕΔΕΣ δι’ εκτάκτου απεσταλμένου της μας στέλει το κάτωθι έκτακτον Δελτίον της 13 Νοεμβρίου ΣΤΟΠ. Τούτο είναι ακριβέστατον πλην όμως σύντομον, διότι εκλάπη και αντεγράφη εν τάχει από Γερμανικόν Επιτελικόν Χάρτην, όστις ευρίσκετο επί Τραπέζης του δωματίου εις ο ευρίσκετο ανώτερος, Επιτελικός Γερμανός αξιωματικός ΣΤΟΠ. Ρουμάνος καθηγητής εις οικίαν του οποίου διαμένει ο εν λόγω Γερμανός αξιωματικός αντέγραψεν εκ του Χάρτου το σχέδιον όπερ παρεδόθη εις Ρουμανικήν γλώσσαν εις μέλος οργανώσεώς μας αξιωματικός εν ενεργεία ΣΤΟΠ. Έπεται δελτίον ΣΤΟΠ.
Χρονολογία συμπτύξεως Γερμανικών στρατευμάτων εξ Ελλάδος και τόπος προορισμού αυτών ΣΤΟΠ. Πρώτη Ορεινή Μεραρχία από 11 μέχρι 16 Νοεμβρίου καθ’ ην δέον ευρίσκεται Σιδηρόκαστρον Μακεδονίας ΣΤΟΠ. 26 Μεραρχία Πεζικού και 14η τεθωρακισμένη Μεραρχία Πελοπονήσου από 2 μέχρι 14 Νοεμβρίου καθ’ ην δέον ευρίσκονται Σκόπια-Πέκ-Μυτροβίτσα ΣΤΟΠ. 131 Μεραρχία Πεζικού Στερεάς Ελλάδος από 4 μέχρι 14 Νοεμβρίου καθ’ ην δέον ευρίσκεται Δυράχιον-Νικόϊτς-Πογκορίτσα ΣΤΟΠ. 6η Ορεινή Μεραρχία Κρήτης από 9 μέχρις 27 Νοεμβρίου καθ’ ην δέον ευρίσκεται Κραϊόβαν Ρουμανίας ΣΤΟΠ. 98η Μεραρχία Πεζικού Θεσσαλονίκης από 14 μέχρις 23 Νοεμβρίου καθ’ ην δέον ευρίσκεται εις Ζάγκρεπ ΣΤΟΠ. 111η Μεραρχία Πεζικού Αρχιπελάγους από 14 μέχρις 5ης Δεκεμβρίου καθ’ ην δέον ευρίσκεται Φιλιπούπολιν ΣΤΟΠ. Η πρώτη Ορεινή και 131 Πεζικού συμπτυχθήσσονται δι’ Ιωαννίνων – Κορυτσάς- Φλωρίνης, αι δε υπόλοιποι διά γραμμής Αθηνών-Λαρίσης πλην 111 ήτις χωρίζεται τρεις ομάδας μία μέσω Βόλου-Θεσσαλονίκην-Φιλιπούπολιν, 2α Θεσσαλονίκην και 3ην Καβάλαν ΣΤΟΠ. Τόπος Συγκεντρώσεως Μεραρχιών-Κίνησις Προορισμός ΣΤΟΠ.
1η Ορεινή Μεραρχία συγκέντρωσις Ιωάννινα δρομολόγιον Φλώρινα- Θεσσαλονίκη-Σιδηρόκαστρο ΣΤΟΠ.
26η Πεζικού συγκέντρωσις Άργος-Δρομολόγιον Αθήναι-Θήβαι-Λαμία-Λάρισα-Θεσσαλονίκη- Γευγελή-Σκόπια- Πεκ-Μυτροβίτσα ΣΤΟΠ.
14η Τεθωρακισμένη συγκέντρωσις Κόρινθος Δρομολόγιον Ελευσίς-Θήβαι-Λαμία-Λάρισα-Βέρροια-Φλώρινα-Σκόπια-Πεκ-Μητροβίτσα ΣΤΟΠ.
131η Πεζικού Συγκέντρωσις Θήβαι-δρομολόγιον Άμφισαν-Αγρίνιον-Άρτα – Ιωάννινα – Άγιοι Σαράντα – Αυλών – Δυρράχιον – Σκούταρι – Πουγκορίτσα-Νικόϊτς ΣΤΟΠ.
6η Ορεινή Συγκέντρωσις Χανιά-Δρομολόγιον Άργος-Αθήναι-Λάρισα-θεσσαλονίκη-Σόφια-Κραϊόβα ΣΤΟΠ.
98η Πεζικού Συγκέντρωσις Φάρσαλλα δρομολόγιον -Λάρισα-Έδεσσα- Φλώρινα-Σκόπια-Σεράγεβον-Ζάγκρεπ.ΣΤΟΠ.
111η Μεραρχία διά λιμένων Βόλου-Θεσσαλονίκης-Καβάλας Συγκέντρωσιν.Δοϊράνην. και εκείθεν Φιλιπούπολιν ΣΤΟΠ.

16 Νοεμβρίου 1943 ΩΡΑ 4η
(ΤΣ) Ν.Ζέρβας

Διά την ακρίβειαν της αντιγραφής
Το ΙΙ ον Γραφείον
Κλιμακίου Ηπείρου-Δυτικής Στερεάς
του Γενικού Αρχηγείου ΕΛΑΣ
20.11..1943
Τ.Υ.Σ

AEA_19431116

Advertisements