Περί αναλήψεως διώξεως Κομμουνισμού από Διευθύνση Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους,ΔΕΑΚ/16 Νοε 1943


Δ/ΣΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Απόρρητος
Αρ. Πρωτ. 59/15/1
Εν Αθήναις τη 16 Νοεμβρίου 1943
Προς
Το Yπoυργείov Εσωτερικών
Γεν. Δ/σιν – Δ/σιν Ασφαλείας

Τμήμα Ειδικής Ασφαλείας Γραφ. Β’
Ενταύθα
Περί αναλήψεως εξ ολοκλήρου της υπηρεσίας διώξεως Κομουνισμού υπό της Διευθύνσεως Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους.

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ότι εν τη Υποδιευθύνσει Γενικής Ασφαλείας υφισταμένη Κομουνιστική Ομάς δύναται, πλην της συλλογής πληροφοριών, να ενεργή και συλλήψεις των εκάστοτε κατά τας πληροφορίας της αναρχικώς δρώντων προσώπων, συνεργαζόμενη μεθ’ ημών πάντοτε οσάκις νομίζει ότι επιβάλλεται το τοιούτο. Η ομάς αύτη μάλιστα εν προκειμένω δύναται να προσφέρη πλείστας όσας σοβαράς υπηρεσίας, καθ’ όσον ανήκουσα εις το Τμήμα Γενικής Ασφαλείας, το oπoίoν κέκτηται, ως εκ της οργανώσεώς του, Παραρτήματα Ασφαλείας εν εκάστω Αστυνομικώ Τμήματι τάξεως, Οργανουμένη καταλλήλως δύναται να πληροφορήται αύτη αυθωρεί τα εκάστοτε κομουνιστικής φύσεως συμβάντα, ήτοι συγκεντρώσεις κομμουνιστικάς, εγγραφάς υπέρ του ΕΑΜ εις τους τοίχους, άνοιγμα αποθηκών κλπ και τη βοηθεία των αρμοδίων παραρτημάτων ασφαλείας να προβαίνη εις συλλήψεις και επιβολήν της δημοσίας Τάξεως και Ασφαλείας.

Η ομάς αύτη μάλιστα κατά το παρελθόν και δη κατά την περίοδον της 4πς Αυγούστου και συνεχείς παρακολουθήσεις διαφόρων ατόμων ενήργει και εις συλλήψεις προέβαινε επιφανών προσώπων και κατασταλτικώς εργάζετο επί διαφόρων υποθέσεων, πράγματι κομουνιστών, είτε θεωρούμενων εκ προθέσεως ως τοιούτων, φθάνουσα πολλάκις εις ανταγωνισμόν μετά της Διευθύνσεως Ειδικής Ασφαλείας, χωρίς μάλιστα τότε να προσπαθή να αποφύγη την συμβολήν της εις την δίωξιν του κομουνισμού, ως πράττει σήμερον. Η δικαιολογία του κ. Διευθυντού Αστυνομίας Πόλεων, ότι η εδρεύουσα κομουνιστική ομάς παρά τη Διευθύνσει Γενικής Ασφαλείας στερείται πληροφοριοδοτών, δεν τυγχάνει σοβαρά.
Δια τους λόγους τούτους κρίνομεν απαραίτητον η Αστυνομία Πόλεων, είτε ν’ αποφασίση να πράξη το καθήκον της προς την πατρίδα, συμβάλλουσα πάση θυσία προς εξουδετέρωσιν του εκ των κομουνιστικών ενεργειών κινδύνου, οργανώνουσα εις τα παραρτήματα Ασφαλείας των διαφόρων Αστυνομικών Τμημάτων ικανάς προς τούτο ομάδας εθνικιστών αστυνομικών, ή να δηλώση αδυναμία δι’ οιονδήποτε λόγον και να παραδώση την θέσιν της εις την Χωροφυλακήν η οποία οπωσδήποτε είναι αποφασισμένη να πράξη το προς την ΠατρΙδα καθήκον της χωρίς υστεροβουλίαν και υποκειμενικήν τινά σκέψιν και απόφασιν.
Ο Διευθυντής
ΑΛΕΞ. ΛΑΜΠΟΥ
Υποστράτηγος .

Πηγή: Απόστολος Δασκαλάκης, «Ιστορία της Ελληνικής Χωροφυλακής περιόδου 1936-1950», Αρχηγείον Χωροφυλακής, Αθήναι 1973, τ. Α’, ΣΣ. 186-188.

Advertisements