Ανακοίνωση Ελεύθερου Ελληνικού Στρατού (ΕΕΣ), 16 Νοε 1943


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Ανακοινούται προς άπαντας τους απομακρυνθέντας των κατοικιών των κατοίκους του Νομού Λακωνίας και προσχωρήσαντας εις το υπό την επωνυμίαν Ε.Α.Μ και Ε.Λ.Α.Σ κομμουνιστικόν κίνημα, ότι εάν αναγνωρίσωσι την πλάνην των και συναισθανθώσι το μέγα έγκλημα όπερ διαπράττουσι κατά της Πατρίδος και της Ελληνικής Κοινωνίας υπηρετούντες τοιαύτην αντεθνικήν οργάνωσιν, δύνανται ελευθέρως και ασφαλώς να επιστρέψωσι εις τας εστίας των αναλαμβάνοντες τα ειρηνικά των έργα, αφού εννοείται πρότερον παρουσιασθώσι εις το Φρουραρχείον του καθ  ημάς Τάγματος ίνα γνωστοποιήσωσι την πλάνην των και εφοδιασθώσι διά του σχετικού φύλλου αμνηστεύσεως.
Εξαιρούνται της αμνηστείας ταύτης οι αποδεδειγμένως σχετικώς διαπράξαντες εγκλήματα τιμωρούμενα υπό του Ποινικού Νόμου.

Εν Σπάρτη τη 16 Νοεμβρίου 1943
Ο Διοικητής του Τάγματος
Δ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Ο Υπασπιστής

Εφ. Ανθ/γός Πεζικού

Advertisements