Τηλεγράφημα προς Συμμαχική Στρατιωτική Αποστολή, ΕΛΑΣ/ΓΣ/16 Νοε 1943


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ
Αρ. Ε.Π. 1310
Προς
Την συμμαχικήν Στρατ. Αποστολήν
Παρακαλούμεν όπως διαβιβάσητε εις Κάιρον
το ακόλουθον τηλεγράφημα.
«Γενικόν Αρχηγείον Μέσης Ανατολής»
Κάιρον
1) Καταπλησσόμεθα διά διαβιβασθείσαν ημίν αντίληψιν σας ότι ο ΕΛΑΣ, δεν προέβαλε πραγματικήν αντίστασιν κατά Γερμανικής επιθέσεως Στοπ.

Ενταύθα Συμμαχική Αποστολή είναι ενήμερος των σκληρών μαχών μας τόσον από εκτενείς στρατιωτικάς εκθέσεις μας όσον και εξ ιδίας αντιλήψεως των συνδέσμων σας. Στόπ.

Παράλειψις ενημερώσεως σας δεν δύναται να εξηγηθή παρά μόνον διά μεροληπτικής στάσεως ωρισμένων Αξ/κών σας εναντίον ΕΛΑΣ. Στοπ.

Από 2ας Οκτωβρίου ήρξαντο Γερμανικαί εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις ευρείας εκτάσεως εναντίον μας εις περιοχάς Αττικοβοιωτίας, Λοκρίδος, Κισσάβου και Μακεδονίας, αίτινες από 9ης Οκτωβρίου επεξετάθησαν εις Ηπειρον. Θεσσαλίαν και Στερεάν εν συνδιασμώ μετά επιθέσεως ΕΔΕΣ. Στοπ.

Από 17ης ιδίου διεξήχθησαν επιχειρήσεις εναντίον τριών συγκλινουσών Γερμανικών Φαλάγγων, από Αρτης, Ιωαννίνων και Καλαμπάκας εις περιοχάς Δρίσκου γέφυρας, Μπαλτούμας, Βωβούσης – Μετσόβου – Γοτίστης – Καλαρυτών – Πραμάντων, Λεπενίτσας, Χαλικίου, Μεσοχώρας, Χρυσομηλιάς, Περτουλίου, Τύρνας, Καλαμπάκας Στοπ. Κατεστρέψαμεν σήραγγα Κατάρας και επισκευαζομένην γέφυραν Κουτσούφλιανης Στοπ. Τελικώς εχθρός υποστάς σοβαράς απωλείας και προσβληθείς ισχυρώς την 2αν Νοεμβρίου εις περιοχήν Τύρνας Περτουλίου ηναγκάσθη εκκενώση περιοχήν αποσυρθείς εις Καλαμπάκαν – Τρίκκαλα Στοπ.

Μόνον ημέτερον 4ον Σύνταγμα έσχεν υπέρ διακοσίους νεκρούς και τραυματίας απωλέσαν υπέρ τα 20% δυνάμεως του Στόπ.

Εν Ηπείρω ηδύνατο προβληθή πολύ μεγαλύτέρα αντίστασις εάν τμηματά μας διέθετον βαρύν οπλισμόν, και επαρκή πυρομαχικά άτινα δεν μας εχορηγήσατε παρά επανειλημμένας εκκλήσεις μας, καθ’ ον χρόνον, εναντίον συμφωνητικού εχορηγήσατε σημαντικάς ποσότητας εις ΕΔΕΣ όστις όχι μόνον δεν επολέμησε κατά Γερμανών αλλά ηξίωσε να εγκαταλείψωμεν περιοχήν Γορίτσης – Δρίσκου ίνα διέλθωσι Γερμανοί ανενόχλητοι Στόπ. Ιταλικός οπλισμός ούτε αμέσως χρησιμοποιήσιμος ήτο ούτε ηδύνατο αντιμετωπίση βαρύν Γερμανικόν οπλισμόν Στόπ.
2) Χρήματα χορηγηθέντα διά στρατιωτικάς μας ανάγκας ουδέποτε διετέθησαν δι’ άλλους σκοπούς Στοπ. Παρακαλούμεν σταλή διασυμμαχική Επιτροπή προς έλεγχον όχι μόνον πολιτείας ΕΔΕΣ αλλά και της όλης διαχειρήσεως των διά την Ελλάδα, γενικώς διατεθεισών Συμμαχικών ενισχύσεων εις χρήματα και πολεμικόν υλικόν Στοπ. Συνεπεία πολεμικών επιχειρήσεων αριθμός πολεμοπαθών ηυξήθη μεγάλως Στοπ. Αμεσος ανάγκη ουσιώδους ενισχύσεως των Στοπ. Διανομή βοηθημάτων δέον ενεργείται παρά Επιτροπών εκλεγομένων ελευθέρως παρ’ ιδίων πολεμοπαθών εν συμπράξει μετά αντιπροσώπου Συμμαχικής Αποστολής και ΕΛΑΣ Στοπ.
3) Λυπούμεθα διά δημοσίευμα «Λαϊκού Στρατού» διά περιστατικά φόνου Αγγλου αξιωματικού εις Τρίκλινον όπερ εγένετο πριν ή δεχθήτε συμμετοχήν Αγγλου αξ/κού εις τακτικήν ανάκρισιν.
Σ.Δ. Γενικού Στρατηγείου 16-11-43
Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements