Αναφορά λοχαγού Παπαδάτου Χρήστου, 15 Νοε 1943


Αριθ. Δ.Υ ΛΙΝΑ τη 15.11.1943
Ο
Λοχαγός ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΣ
Τον Γεν.Αρχηγόν Αντ.Συμ.Ε.Δ.Ε.Σ
Όπου

Λαμβάνω την τιμήν εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. 328 από 9.11.1943 διαταγής σας ν’ αναφέρω τα κάτωθι.-
1/ Ότι εις ουδεμίαν ιδιαιτέραν συνάντησιν ήλθον με Ταγματάρχην Άγγλον κ. Πώλ. Εις κ. Πώλ μετέβημεν ο κ. Επιτελάρχης, ο Ταγ/ρχης Νάσης, και εγώ. Εις ερώτησιν του κ. Πώλ ποία τα αντικείμενα συζητήσεως αποτεινόμενος το πρώτον εις εμέ είπον: ΄΄ Ήλθα να σας χαιρετήσω και να σας παραδώσω τον παραληφθέντα από λοχαγό Σπάϊκ ασύρματον΄΄. Έχετε τίποτε άλλο: ΄΄ Όχι ΄΄. Ο υπαρχηγός Νάσης Γεώργ. εμίλησε διά τας ανάγκας των τμημάτων του Υπαρχηγείου.-
Εάν εγράψατε τίποτε άλλο εις Αγγλικήν Αποστολήν αδικήτε την οργάνωσιν ως μη καλώς πληροφορημένην, ως τούτο συνέβη και την πρώτη φοράν κατόπιν αναφορών αίτινες δυστυχώς ήσαν ψευδείς.-
2/ Να μου επιτραπεί να είπω ότι εκπλήσσομαι και απορώ πως ο στρατηγός Ζέρβας με ον συνειργάσθην από έτους και πλέον έγραψεν εις ένα στρατιώτην του τίμιον κατά την γνώμην του, ότι επιδιώκει στην όλως κρίσιμη στιγμή του Έθνους του αντιπερισπασμούς. Ο υποφαινόμενος σας γνωρίζει διά τελευταίαν φοράν εφόσον έλλειψεν η προς αυτόν εμπιστοσύνη ότι κατέβαλε και καταβάλει πάσαν δυνατήν προσπάθειαν προς εκπλήρωσιν της ανατεθείσης εις αυτόν Αποστολής. Δεν σας περιαυτολογώ, διότι ως στρατιώτης εκτελώ την διαταγήν σας. Ευθύς δε ως σας φέρω την δύναμιν του Αρχηγείου Ηπείρου αμέσως θα ζητήσω την παραίτησίν μου και αν ποτέ η Πατρίς με χρειασθεί θα τρέξω άδολα εις την φωνή της για να αναλάβω την πλέον επικίνδυνον αποστολήν ως τούτο έπραξα και εις ΠΡΑΜΑΝΤΑ μόνος μου και εις ΑΓΝΑΝΤΑ, κατόπιν διαταγής του υπαρχηγού σας.-
3/ Ειργάσθην εις την οργάνωσίν σας ως στρατιώτης από έτους και ετέθην πολλάκις εις το περιθώριον χωρίς καν να μιλήσω. Απ’ εναντίας Υμείς και όταν παρουσιάσθην το πρώτον εις υμάς παρά την έγγραφον διαβεβαίωσίν μου ότι θα εργασθώ ως στρατιώτης και μόνον στρατιώτης ερωτήσατε όλους ιδιαιτέρως τον οπλαρχηγόν Κων/νον Δ. Ζήκον να σας γνωρίσει αν είμαι Βασιλικός. Δεν σας ανέφερον τίποτε μέχρι χθές διά το ζήτημα τούτο, ως και διά το ότι μοι θέσατε πλησίον του Κωνσταντινίδη, φοβούμενος βέβαια να μη έχω την απόλυτον εμπιστοσύνην εις την διαβεβαίωσίν μου ότι θα εργασθώ ως στρατιώτης, πληροφορίας ας ασφαλώς είχατε ίσως αυτού σας έδιδον.-
Ο Λοχαγός ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Χρήστος σύμφωνα με τας διαταγάς σας έμεινε ανίσχυρος εν τη περιφερεία την οποίαν πρώτος επαναδιάβηκε, ως και εις την λοιπήν ΄Ηπειρον και Βόρειον τοιαύτην. Ακριβώς δι’ αυτό φεύγων σας είπον δεν επιθυμώ να υπηρετήσω εις Επιτελεία αλλά με την διαταγήν σας πάλιν να κάνω τμήμα το οποίον πάντοτε θα προσφέρει τας προς την Πατρίδα μας υπηρεσίας.
4/ ΄Ηδη παραπονούμαι εις τον Στρατηγόν Ζέρβαν διότι με απεκάλεσε προδότην και εγκληματίαν κατά της κοινής προσπαθείας της δεινοπαθούσης σήμερον Πατρίδος.
5/ Ευθύς ως απεκρυστάλωσε την γνώμην ότι θα κινηθώσιν ορισμένα τμήματα σας απέστειλα την συνημμένην επιστολήν μου, ήτις ατυχώς δεν έφθασεν εις χείρας υμών.-
6/ Σας αναφέρω ότι θα έλθω έστω και μόνος για να σας γνωρίσω την όλην κατάστασιν, εν περιπτώσει δε κινηθεί οιονδήποτε τμήμα θα τεθώ επί κεφαλής τούτου εκτελών την υπ’ αριθ. 328 από 11.ΧΙ.1943 διαταγήν σας.-

Παπαδάτος Χρήστος
Διά την ακρίβειαν της αντιγραφής                  Λοχαγός Πεζικού
Το ΙΙ Γραφείο
Κλιμακίου Ηπείρου-Δυτ.Στερεάς
Γενικού Στρατηγείου Ε.Λ.Α.Σ

Advertisements