Αναφορά συμπλοκής ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ., αντισυνταγματάρχης ΕΛΑΣ Λουτσάρης Ηλίας, 14 Νοε 1943


Αρ. 25                                                              14.11.43

Συναγωνιστής Αντισυνταγματάρχης Λουτσάρης Ηλίας
Προς
Το Κλιμάκιον Γενικού Στρατηγείου

Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω ότι την 10ην τρέχοντος Ανδρόνικος Πέρζας Ξηροκάμπου τμήματα ΕΔΕΣ υπό Ψαρουδάκην και Βόιδαρον δύναμις 110 οπλιτών με οπλισμόν δύο όλμων ημιβαρέων, δύο ελαφρών και τρία πολυβόλα βαρέα μετ’ αυτών, εκ της συμπλοκής ταύτης τραυματισθείς ελαφρώς εις την ωμοπλάτην. Επίσης και ο πολιτικός και στρατιωτικός του εφεδρικού ΕΛΑΣ ελαφρώς και ούτος. Επίσης συνέλαβον και τον σύνδεσμόν μας Ηλίαν Τζιβάραν εκ Ξηροκάμπου, όστις μετέφερεν εκ Καταβόθρας έγγραφον προς ημάς, πιεσθείς δε ούτος  διά πολλών βασανιστηρίων μεχρις αιμοπτύσεως κατέδωσε και τον άλλον σύνδεσμόν μας Ηλίαν Σταμούλην εκ Καταβόθρας. Ο πρώτος δε καταδικασθείς υπό εκτάκτου Στρατοδικείου εις την εσχάτην των ποινών. Λόγω των διενεργηθέντων γεγονότων των τμημάτων μας δεν εξετελέσθη αλλά αγνοείται η τύχη του, παρέλαβον τούτον μαζί τους. Μεταβάντες εις την οικίαν του δευτέρου συνδέσμου μας Η. Σταμούλη και μη ευρόντες αυτόν εκεί κακοποιήσαντες την σύζυγόν του, καθώς και τον αδελφόν του, αφαιρέσαντες εκ της οικίας του πάντα τα τρόφιμα, ρουχισμόν και διάφορα άλλα είδη. Το έγγραφον μου συνέλαβε ΕΔΕΣΙΤΗΣ αντάρτης Δημ. Χρ. Παλαιοκώστας, μόνιμος αντάρτης εκ Ξηροκάμπου, όστις και παρέδωσε τούτο εις Ψαρουδάκην και Βόιδαρον, οίτινες κατόπιν πιέσεως συνέλαβον και τους Μπατσουκλέους κακοποιήσαντες και αυτούς.

Παρακαλώ όπως διατάξητε εάν εγκρίνητε ίνα εις τον ανωτέρω επιβληθή η ποινή ήτις επεβλήθη παρά των ΕΔΕΣιτών εις τον ιδικόν μας, η ελαφροτέρα ποινή, πάντως κατά την γνώμη μου να επιβληθή ποινή παραδειγματική.

 

Στρατιωτικός αρχηγός Ροδοβιζίου – Βάλτου

Ηλίας Λουτσλάρης

Διά την ακρίβειαν

(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements