Συντονιστικές οδηγίες επιχείρησης Πραμαντά, ΕΛΑΣ/ΓΣ/10 Νοε 1943


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αρ. 36

Στρατηγόν ΝΑΣΗΝ
Στρατιωτικόν Αρχηγόν VIII Μεραρχίας
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥΣ

Χθες τηλεφωνικώς διετάξαμεν τον συναγ. ΛΕΥΤΕΡΗΝ ΧΡΥΣΩΤΗΝ να σας διαβιβάση εντολήν μας περί διαθέσεως (50) πεντήκοντα ανδρών εκ της δυνάμεως σας διά την φρούρησιν της διαβιβάσεως «ΑΥΤΙΟΥ» οδού ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΩΝ, αίτινες τακτικώς θα υπάγωνται εις το απόσπασμα Ταγ/ρχου ΑΡΕΘΑ, το οποίον πρόκειται να δράση εις την περοχήν ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ.
Εις τον ίδιον συναγωνιστήν Ταγ/ρχην εδώσαμεν εντολήν να σας διαθέση δύο πολυβόλα μετ΄ αναλόγων πυρομαχικών.
Διά νεωτέρας μας διαταγής θα σας γνωρίσωμεν την ημέραν ενάρξεως της δράσεως αποσπάσματος ΑΡΕΘΑ και λοιπών τμημάτων μας, δρώντων εις περιοχήν ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙΟΥ κλπ. ίνα συγχρόνως μετ΄ αυτών κινηθήτε και υμείς διά των υπολοίπων δυνάμεών σας (ανεξαρτήτως των δυνάμεων της υπ΄ αριθ΄ 34 διαταγής) προς ΠΡΑΜΑΝΤΑ διά της διαβάσεως ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ οδού ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΩΝ – ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ.
Η δράσις σας προς την ανωτέρω κατεύθυνσιν θα έχη την έννοιαν παρενοχλήσεως και αντιπερισπασμού και συνεπώς διευκολύνσεως του αγώνος των άλλων τμημάτων μας. Εις ην όμως περίπτωσιν δεν συναντήσητε σοβαράν αντίστασιν θα εκμεταλλευθήτε το γεγονός και θα καταλάβητε τα ΠΡΑΜΑΝΤΑ, ένθα και θα παραμείνητε μέχρι νεωτέρας μας διαταγής.

Μεριμνήσατε διά την αποστολήν εις συναγωνιστήν ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΝ και διάφορα τμήματα ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΑΣ της προκηρύξεως μας και της επ΄αυτής υπ΄αρ΄6 διαταγής μας που μας στείλατε διά του συναγωνιστού Ταγματάρχου ΑΡΕΘΑ.

Σ.Δ. 10-11-43
Κοινοποίησις
Απόσπασμα ΑΡΕΘΑ
42ον Σύνταγμα Διά την αντιγραφήν
Γεν. Στρατηγείον Τ.Σ.Υ.

Advertisements