Χειρισμός κατασχεθέντων χρημάτων ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/2ΕΓ/10 Νοε 1943


Ε.Λ.Α.Σ.
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3232
Προς
τας Μονάδας της Μεραρχίας
ΔΙΑΤΑΓΗ
Αμα λήψει παρούσης αποστείλατε όλα τα κατασχεθέντα χρήματα των τμημάτων και οργανώσεων Ε.Δ.Ε.Σ. εις ταμίαν Ιης Μεραρχίας.
Να υποβληθώσι καταστάσεις κατασχεθέντων υλικών των ιδίων οργανώσεων, ίνα διατάξωμεν σχετικώς.
Σ.Δ. Μεραρχίας τη 10-11-43
Η Μεραρχία
Γ. Κ Ι Σ Σ Α Β Ο Σ
Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙον Γραφείον
Τ.Σ.Υ.

Advertisements