Κριτική επιχειρήσεων εναντίον Γερμανών, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3ΕΓ/11 Οκτ 1943


Ε.Λ.Α.Σ.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε 325
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Ι) Η εφαρμοσθείσα τακτική υπό των Μονάδων κατά τας τελευταίας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις των Γερμανών απεδείχθη ότι δεν ήτο τελείως ορθή.
Αι Μεραρχίαι συγκεντρώσασαι εις ωρισμένους χώρους τους εφοδιασμούς των ευρέθησαν εις την ανάγκην διά να καλύψουν τους χώρους αυτούς να δημιουργήσουν μέτωπα στατικής αμύνης επί των οποίων εστήριξαν την ελπίδα ότι θα αναχαιτήσουν τους Γερμανούς από του να φθάσουν μέχρι των χώρων εφοδιασμού.
ΙΙ) Η τακτική αυτή δεν ήτο η ενδεδειγμένη. Ο Στρατός μας δεν έχει ούτε την οργάνωσιν, ούτε την δύναμιν ούτε τον απαιτούμενον οπλισμόν διά να διεξαγάγη επιτυχή αμυντικόν αγώνα επί σταθερών μετώπων και των Γερμανών διαθετόντων όλα τα μέσα.
Η κάλυψις των εφοδιασμών εις το εξής πρέπει να επιζητηθή .
α) Διά της διασποράς των εφοδιασμών εις πολλά σημεία αφανή, ούτως ώστε αφ’ ενός να μην είναι γνωστά εις τους Γερμανούς και αφ’ ετέρου η καταστροφή του ενός ή δύο σταθμών να μην στερεί τον Στρατόν μας του συνόλου των απαραιτήτων εφοδίων του.
και β) δια της ελαστικής αμύνης στηριζομένης εις την αντεπίθεσιν κυρίως κατά των πλευρών και των νώτων των επιτιθεμένων Γερμανών.
ΙΙΙ) Διά την επιτυχίαν και την προπαρασκευήν της ελαστικής αμύνης αι Μεραρχίαι πρέπει να λάβουν τοιαύτην διάρθρωσιν ώστε να δύνανται, προς οιανδήποτε κατεύθυνσιν και αν σημειωθεί εχρική επίθεσις, να αντεπιτίθενται κατά του εχθρού από κατευθύνσεις από τας οποίας δεν αναμένεται. Προυπόθεσις της επιτυχίας του τρόπου τούτου είναι η διά ελαφρών τμημάτων επιτήρησις και συγκέντρωσις πληροφοριών περί του εχθρού. Επάνοδος δηλαδή εις τον ανταρτοπόλεμον. Δημιουργία τουτέστιν τμημάτων δυνάμεως ταγμάτων ή λόχων ευρισκομένων εις ωρισμένην περιοχήν και ετοίμων εκ πρωτοβουλίας των είτε να προβάλουν την πρώτην κατά μέτωπον αντίστασιν είτε να προσβάλουν τα πλευρά και τα νώτα δημιουργούντα εις τον επιτιθέμενον το αίσθημα της ελλείψεως ασφαλείας και αναγκάζοντα αυτόν να στραφή προς πολλάς κατευθύνσεις ελαττώνων ούτω το βάθος της προχωρήσεώς του. Αι Διοικήσεις θα διευθύνουν την δράσιν ταύτην διά συνδυασμού των κατευθύνσεων, όταν δύνανται να επεμβαίνουν.
ΙV Ο τρόπος αυτός του μάχεσθαι ευκολύνεται τα μέγιστα εκ του ότι οι Γερμανοί εισδύουν εις μέγα βάθος αδιαφορούντες διά τα πλευρά των. Τολμηρά όθεν τμήματα ευρισκόμενα εις καταλλήλους θέσεις και δρώντα με τόλμην δύνανται να τους επιφέρουν μεγάλας καταστροφάς και να τους κάνουν να πληρώνουν ακριβά τας παρατόλμους ενεργείας των.
Η τακτική αυτή κατανοηθείσα υπό της Ι Μεραρχίας, μετά την πρώτην περίοδον των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων έδωκεν άριστα αποτελέσματα, αναγκάσασα τον εχθρόν εις υποχώρησιν μετά πολλών απωλειών. Η αυτή τακτική , εφαρμοσθείσα υπό της Χ Μεραρχίας, ευθύς εξ αρχής, υπεχρέωσε τους Γερμανούς εις τελείαν εγκατάλειψιν των επιχειρήσεων κατά της Μακεδονικής Πίνδου κι αφού υπέστησαν σοβαροτάτας απωλείας.
V Διά τας τοιαύτας ενεργείας δεν πρέπει αι Μεραρχίαι, να στηρίζωνται εις τα εφεδρικά ΕΛΑΣ. Ταύτα δεν πρέπει να υπολογίζωνται εις μη μόνον διά την άμεσον άμυναν των χωρίων των, ως στερούμενα αρτίας οργανώσεως και πειθαρχίας. Πρέπει να αποφεύγηται παρεμβολή τμημάτων εφεδρικού ΕΛΑΣ εις μαχίμους μονάδας, ίνα μη διασπάται η ενότης των.
VI. Αι Μεραρχίαι οφείλουν να κατανοήσουν και να καταστήσουν νοητά τα ανωτέρω εις τας Μονάδας των διά διαταγών και συνεχούς παρακολουθήσεως. Τας επί του αντικειμένου τούτου διαταγάς των παρακαλούμεν, όπως υποβάλουν και εις ημάς.
Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 10-11-43
Στέφανος Σαράφης
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Ι,VIII,IX,X,XIII,XVI Μερ/αι
Ταξιαρχία Ιππικού
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Κ.Ε. του ΕΛΑΣ (υ.τ.α) Ακριβές Αντίγραφον
Σχ.Εφ. Αξ/κών, ΙΙΙ Γραφ. Το ΙΙΙ Γραφ. Τα. Υπ. δυσ/τος
Κλιμάκιον Ηπείρου Γ.Σ.
Ακριβές αντίγραφον
ΙΧ Μεραρχία-Γραφείον ΙΙΙον
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements