Διαταγή επιχειρήσεων, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/9 Νοε 1943


 Ε.Λ.Α.Σ                                                                                                     ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Α.Π. 73

ΔΙΑΤΑΓΗ

 Ι. Ο εχθρός προσπαθεί εκ διαφόρων κατευθύνσεων να εισδύση εις την κατεχομένην γενικώς υπό των ανταρτών ορεινήν περιοχήν.
Κατόπιν τούτου το Γενικόν Στρατηγείον διά της υπ’ αριθ. Α.Π.Ε. 283/7-11-43 Διαταγής καθορίζει τα εξής:
α) Ν’ αποφευχθή συγκέντρωσις μεγάλων δυνάμεων προς ωρισμένους άξονας.
β) Να κατανεμηθώσι αι δυνάμεις εις μικρά τμήματα περίπου 70 ανδρών εντός των περιοχών των, ακόμη και αν αι περιοχαί αύται κατέχονται υπό των Γερμανών.
γ) Η αποστολή των μικρών αυτών τμημάτων θα είναι να αναπτύξουν την μεγαλυτέραν δυνατήν δραστηριότητα προσβάλλοντα τους Γερμανούς επιθετικώς και συμφώνως προς τας αρχάς και μεθόδους του ανταρτοπολέμου.
ΙΙ Προς τούτο η Μεραρχία καθορίζει διά τας μονάδας της τας κάτωθι περιοχάς
α) 51ον Σύν/γμα
Δημοσία οδός Λαμίας – Καρπενησίου – Βιτούλι – Φτέλκα – Λιτόσελον – Δίκαστρον – Περίβλεπτον – Βιτσιωτά – Φουρνά (δεν θα παραμείνει εντός αυτής τμήμα) – Χόχλια – Αραχωβίτσα – Άγιος Χαράλαμπος – Νεοχώρι – Μαυρίλον – Μερκάνα.
β) 52ον Σύν/γμα
Σιδηροδρομική γραμμή Λαμίας – Δημοσία οδός Λαμίας – Καρπενήσιον – Μακρακώμης – Ροβολιάρι – Ρεντίνα.
γ) Σχολή Εφέδρων Αξ/κών
Χαλαμπρέζι – Λουτρά Σμοκόβου – Χωταίνη (Φωτιάνα) – Απιδιά – Μαλόχα.
ΙΙΙ Αποστολή Τμημάτων Μεραρχίας
Ως η παράγραφος (γ) της εντολής του Γεν. Στρατηγείου.
Αι διοικήσεις των Συνταγμάτων να οργανώσωσι κατά τοιούτον τρόπον τον αριθμόν ανδρών των τμημάτων, ώστε επί κεφαλής τούτων να τεθούν ηγήτορες τολμηροί και αποφασιστικοί.
Αι διοικήσεις Συν/των και Ταγμάτων κινούμεναι εντός της περιοχής των να παρακολουθούν αγρύπνως την εκτέλεσιν της παρούσης και να μας υποβάλλουν ανελληπώς απολογισμόν εργασίας και παν ό,τι αφορά την εκτέλεσιν της παρούσης.
Κατά την εκτέλεσιν της αποστολής τα τμήματα θα επιτίθενται αιφνιδιαστικώς και θα στήνουν ενέδρας προσπαθούντα να επιφέρουν σοβαρά αποτελέσματα και μόνον εις περίπτωσιν σοβαράς πιέσεως του εχθρού θα αποσύρωνται εντός της περιοχής των πάντως και θα επανέρχονται εκ νέου, ίνα προσβάλουν τον εχθρόν εκ νέου εξ άλλων κατευθύνσεων.
Εξυπακούεται ότι κατόπιν των ανωτέρων πάσαν κατάστασιν θ’ αντιμετωπίζουν τα μικρά τμήματα εξ ιδίας πρωτοβουλίας μη αναμένοντα επέμβασιν προϊσταμένων κλιμακίων.
Αι διοικήσεις των Συν/των κινούμεναι εντός της περιοχής των θα επιδιώξουν τον συντονισμόν και την μεγαλυτέραν δράσιν εντός της περιοχής των συνδεόμεναι κατά το δυνατόν, με τας γειτονικάς περιοχάς.
ΙV Σύνδεσμοι Τα τμήματα θα μεριμνώσι να έρχονται τακτικά εις επαφήν με τας διοικήσεις Ταγμάτων και Συνταγμάτων.
V Εφοδιασμοί Ο εφοδιασμός επίσης ν’ αποκεντρωθή και κατασπαρή προς ασφάλειαν και εξυπηρέτησιν διασπαρέντων τμημάτων. ΄Ολαι αι μονάδες μέχρι αποκαταστάσεως της λειτουργείας του επιμελητού θα καταναλώσουν τα παρακρατήματα εν ανάγκη δε να καταφύγουν εις τους πόρους του πληθυσμού.
VI Αναφέρατε λήψιν παρούσης.

 Σ.Δ. τη 9-11-43

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ

Η Διοίκησις Μεραρχίας
51ον Σύνταγμα Πεζικού Κ.ΤΣΑΜΑΚΟΣ
52ον Σύνταγμα Πεζικού Θ.ΑΜΑΡΜΠΕΗΣ
Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Σ.ΖΑΧΑΡΙΑΣ
54 Σύνταγμα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Γενικόν Στρατηγείον (υ.τ.α.)
ΧΙΙΙ Μεραρχία (υ.τ.ε.)

Διά την ακρίβειαν

Ο Επιτελάρχης
Τ.Υ.

Advertisements