Απονομή αριστείου ανδρείας, ΕΔΕΣ/8 Νοε 1943


Εμπιστευτική
Ελευθέρα Ορεινή Ελλάς
Εθνικαί Ομάδες                                                         Σ.Δ 8-11-43
Υπαρχηγείον Σουλίου-Ζαλόγγου                                      Το
Υπαρχηγείον Σουλίου- Ζαλόγγου
Προς
Το Αρχηγείον Ηπείρου
Όπου

Περί απονομής Αριστείου Ανδρείας εις τους λαβόντας μέρος κατά την διάλυσιν του Αρχηγείου Ε.Α.Μ (24 Συν/τος) Αξ-κούς Μαυροσκότην Κων/τίνον και Κίτσου Φώτιον.

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ότι την 19ην Οκτωβρίου, οι εν περιλήψει αξ-κοί κατόπιν αμοιβαίας συνεννοήσεως και προ μιας χαώδους καταστάσεως ένεκα της λιποψυχίας πολλών Αξ-κών της περιφερείας, των οποίων τα ονόματα ανέφερον υμίν διά της υπ’ αριθ. 273/4.11.43 αναφοράς, επετέθησαν εναντίον του 24 Συν/τος Ε.Α.Μ-ΕΛΛΑΣ ως αρχηγείον αυτών και διέλυσαν τούτο.
Η δύναμις των ανωτέρω τμημάτων των ανωτέρω Αξ-κών ανήρχοντο εις 140 ενώ του εχθρού εις 500-625. Ο οπλισμός μας επίσης έναντι του εχθρού ήτο μειονεκτικός.
Η απίστευτος αύτη επιτυχία οφείλεται εις τον Ηρωϊσμόν και δεξιοτεχνίαν των ανωτέρω Αξ-κών οίτινες αιφνηδίασαν τον εχθρόν, αναπτύξαντες πρωτοβουλίαν και εκμετάλλευσιν του ηθικού των ανδρών των προκαλέσαντες τον θαυμασμόν και αυτών τούτων των εγκεκλεισμένων Άγγλων Αξ-κών.
Εις περίπτωσιν αποτυχίας της επιθέσεως ταύτης η θέσις μας ήτο λίαν δυσχερής διότι θα απόλυτο το παν λόγω της ψυχολογικής και ηττοπαθούς καταστάσεως των αξ-κών-ανταρτών και πληθυσμού.Πλην τούτου οι ανωτέρω αξιωματικοί αγωνίζονται μετ’ επιτυχίας και ηρωϊσμού από της 21ης Μαΐου 1943, έχοντες πάντοτε υποχείρια τα τμήματα των και οδηγούντες αυτά εις την νίκη, ουδέποτε ηττηθέντες, αντιμετωπίσαντες κατ’ επανάληψη επιτυχώς τους Ιταλούς-Μουσουλμάνους και Γερμανούς και μη επιτρέψαντες ουδέ μιαν σπιθαμή εδαφους να καταπατηθή υπό του εχθρού, τυγχάνουσι εκ των ελαχίστων και επιλέκτων διακεκριμένων Ελλήνων Αξιωματικών, πάντοτε ηγούμενοι κατά την μάχην των ανδρών των, ριψοκινδυνεύοντες και μαχόμενοι παραδειγματικώς εις την πρώτην γραμμήν.
Οσάκις εζητήθησαν δι’ επιχείρησιν-ευρέθησαν με τα τμήματά των συγκεκροτημένα, ενθουσιώδη και πάντοτε έσπευσαν ως έφθασαν πρώτοι εις την μάχην.
Δι’ ο και επρότεινα τούτους επ’ ανδραγαθεία εις το Αρχηγείον, όπερ ως μοι εγνώρισεν κατ’ επανάληψιν ενέκρινε και υπέβαλε ταύτας εις το Γενικόν Αρχηγείον, προς επικύρωσιν και κοινοποίησιν. Το Γεν.Αρχηγείον παρά το διαρρεύσαν τρίμηνον από της υποβολής των προτάσεων και της κοινοποιήσεως ετέραν συνυποβληθέντων άλλων και ημετέρων τμημάτων δεν προέβη μέχρι στιγμής εις την κοινοποίησιν. Δυστυχώς πρόκειται περί καταφανούς αδικίας ήτις τω όντι θλίβει πλέον τους ανωτέρω αξ-κούς καθ’ όσον αμοίβονται άλλοι παρ’ αξίαν και άλλοι οίτινες ωσιν απλοί αντάρτες και κατέλαβον βαθμίδας σήμερον προαγωγή των θίγει και τον υποφαινόμενον ως υποβαλόντα τας προτάσεις και μη ληφθείσας υπ’ όψη. Ευρίσκομαι ένεκα τούτου εις δύσκολον θέσιν να ατενίζω καθημερινώς τους τοιούτους συμπολεμιστάς μου χωρίς και να τους παράσχω και την ελαχίστην ηθικήν αμοιβήν την οποίαν έπρεπε να έχωσι λάβη εκ των πρώτων, ικανοποιών αυτούς διά τας θυσίας και κόπους εις ας υπεβλήθησαν, υποβάλλωνται και θα υποβάλλωνται παρ’ ότι δεν ικανοποιήθησαν εισέτι.
Επίσης προτείνω και ήδη τούτους διά την ανωτέρω επιδειχθείσαν διαγωγήν κατά την επίθεσιν της 19ης οκτωβρίου κατά του Αρχηγείου ΕΑΜ-ΕΛΛΑΣ διά την απονομήν του Αριστείου Ανδρείας.
Επίσης παρακαλώ όπως επικυρωθώσι και κοινοποιηθώσι αι υποβληθείσαι προγενεστέρως προτάσεις τούτων ήτοι :
1) Μαυροσκότης Κων/τίνος του Γεωργίου Kλασ. 1934, εφ ανθ/γος αυτοκινήτων : Επροτάθη διά τον βαθμόν του Υπολοχαγού επ’ ανδραγαθεία και πολ. Σταυρόν. Το Αρχηγείον όχι μόνον ενέκρινε αλλά επρότεινε τούτον εις το Γεν. Αρχηγείον διά τον βαθμόν του Μονίμου Λοχαγού της Στρατ.Δικαιοσύνης καθ’ όσον τυγχάνει και δικηγόρος.
2) Κίτσον Φώτιον Εφ.Ανθ/γόν Πυρ/κου : εις υπολοχαγόν επ’ ανδραγαθεία και πολ.Σταυρόν.

Γ.Νάσης Τ.Υ.
Ταγ/χης

Κοινοποίησις
1) ανσ/γον Μαυροσκότην
2) -΄΄- Κίτσον Φώτιον

Advertisements