Τηλεγραφήματα προς Ζέρβα, 1 Νοε 1943


Αριθ. Ραδιογραφήματος 34.27/28/10.43
Από Ουϊλσων

Διά Ζέρβαν

Σας είμεθα ευγνώμονες δι’ αποφασιστικήν στάσιν ην εξακολουθείτε να τηρήτε έναντι Γερμανών εις την περιοχήν σας, παρά τας επιθέσεις του Ε.Λ.Α.Σ εναντίον σας. ΣΤΟΠ. Καθηλώσατε μεγάλας δυνάμεις Γερμανών ΣΤΟΠ. Αναγνωρίζομεν τας δυσκολίας σας και αναμένομεν να μας γνωρίσετε τας ανάγκας σας διά να σας ανεφοδιάσωμεν ευχαρίστως ΣΤΟΠ.

2) Αριθ. Ραδιογραφήματος 43-34/1/11/43
Διά Ζέρβαν
Παρακαλώ διαβιβάσατε εις τους συμπολεμιστάς σας τον εξαιρετικόν θαυμασμόν διά τους προσφάτους σας άθλους κατά Γερμανών. Υμέτερον παράδειγμα θέλει εμπνεύσει όλους τους πειθαρχικούς οι οποίοι μάχονται και θέλουν να μάχονται υπέρ της Ελλάδος, των Ηνωμένων Εθνών και των δικαιωμάτων της Ελευθερίας ΣΤΟΠ. Ύγιαίνετε. Συνεχίσατε μάχην κατά Γερμανών παρά τας τραγικάς δυσκολίας ΣΤΟΠ. Απήυθυνα έκκλησιν προς τον ΕΛΑΣ όπως παύση αιματοχυσίαν ακολουθών μεγάλον παράδειγμά σας ΣΤΟΠ. Χαίρε. ΣΤΟΠ.
ΕΔΔΥ ΜΑΥΓΕΡΣ

Advertisements