Συγκρότηση ΕΑΜ εντός του ΕΛΑΣ. ΕΛΑΣ/ΓΣ/1ΕΓ/31 Ιαν 1943


Ε.Λ.Α.Σ
XVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Ε.Π. 143

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιούμεν κατωτέρω υμίν την υπ. αριθ. 2230/31-10-43 Δ/γήν του Γενικού Στρατηγείου προς γνώσιν και συμμόρφωσιν.

Σ.Δ. Μεραρχίας 20-11-43
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ

Η Διοίκησις Μεραρχίας
Όλα τα τμήματα και
οι σχηματισμοί Μεραρχίας Κ.ΤΣΑΜΑΚΟΣ Διά την ακρίβειαν
Θ.ΑΜΑΡΜΠΕΗΣ Το Ιον Γραφείον
Σ.ΖΑΧΑΡΙΑΣ (Τ.Σ.Υ.)


Ε.Λ.Α.Σ
Γενικόν Στρατηγείον
Επιτελείον – Γραφείον Ιον
Αριθ. Πρωτ. 1230

ΔΙΑΤΑΓΗ

Εχοντες υπ’ όψει ότι μέχρι σήμερον δεν είχον σαφώς καθορισθή τα καθήκοντα και αι υποχρεώσεις των μελών Δ/σεως (Στρατιωτικών Αρχηγών, Καπεταναίων και αντιπροσώπων του ΕΑΜ) των διαφόρων κλιμακίων του ΕΛΑΣ ως και συνελεύσεων διαφόρων τμημάτων και επιθυμούντες όπως κάθε ενέργεια απορρέει από ενιαίον πνεύμα και αποβλέπει εις ενιαίον σκοπόν, κωδικοποιούμεν τας μέχρι σήμερον εκδοθείσας διαταγάς μας υπό τύπον κανονισμού, κοινοποιούμεν συνημμένως, ούτινος την ακριβή τήρησιν και αυστηράν εφαρμογήν απαιτούμεν.
Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 31-10-43
Στέφανος Σαράφης
Γεώργιος Σάντος


Ε.Λ.Α.Σ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ

Κανονισμός

 Συγκροτήσεως και λειτουργίας του ΕΑΜ στον Τομέα του ΕΛΑΣ

Ο ΕΛΑΣ είναι το ένοπλον και στρατιωτικόν τμήμα του ΕΑΜ. Σκοπός του είναι η πραγματοποιηση αυτου του προγράμματος του ΕΑΜ, ήτοι η Εθνική απελευθέρωση, η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας και ακεραιότητας της Ελλάδας, η Λαοκρατική λύσις του Πολιτειακού και διακυβερνητικού ζητήματος, ελεύθερο δημοψήφισμα και εκλογή συντακτικής Εθνοσυνέλευσης και η κατοχύρωσις της Λαϊκής Κυριαρχίας.
Ολοι οι οπλίται και βαθμοφόροι του ΕΛΑΣ είναι και μέλη του ΕΑΜ ωργανωμένα στρατιωτικά στον ΕΛΑΣ.
Οι στρατιωτικές μονάδες του ΕΛΑΣ από την ομάδα Μάχης έως το Γενικόν Στρατηγείον είναι οργανώσεις του ΕΑΜ. Όλα τα καθοδηγητικά όργανα των Μονάδων του ΕΛΑΣ απ’ την ομάδα μάχης εως το Γενικόν Στρατηγείον είναι και καθοδηγητικά όργανα των ωργανωμένων δυνάμεων του ΕΑΜ. Τα καθοδηγητικά αυτά, ΕΛΑΣ – ΕΑΜ, διορίζονται από τα αρμόδια ανώτερα τοιαύτα και αντικαθιστώνται απ’ αυτά. Τα καθοδηγητικά όργανα του ΕΛΑΣ – ΕΑΜ αποτελούνται από ένα Στρατιωτικόν Αρχηγό που έχει το βέτο για την στρατιωτική οργάνωση εκπαίδευση και τας πολεμικάς επιχειρήσεις και φροντίζει για τον εφοδιασμό της Μονάδος του. Από τον Καπετάνιο βοηθό του Στρατιωτικού Αρχηγού και τον αντιπρόσωπο του ΕΑΜ που συνδέει το ΕΑΜ με τας πολιτικάς οργανώσεις του ΕΑΜ (Το Λαό) που φροντίζει για την πολιτικήν διαφώτισιν των δυνάμεων της Μονάδος επί τη βάσει του προγράμματος του ΕΑΜ και δίνει πολιτική κατεύθυνση σε όλη την δράσι της Μονάδος. Τα μέλη των καθοδηγητικών οργάνων του ΕΛΑΣ – ΕΑΜ θεωρούνται ισότιμα και ισόβαθμα διοικούν την Μονάδα από κοινού και συνεδριάζουν το ολιγότερο μια φορά την εβδομάδα (εκτός της διεκπεραιώσεως της τρεχούσης εργασίας που είναι καθημερινή).
Κάθε τυχόν διαφωνία ανάμεσα στα μέλη καθοδηγητικού οργάνου λύεται προσωρινά κατά πλειοψηφία και τελικά από τ’ αμέσως ανώτερα καθοδηγητικά όργανα. Στις Μονάδες από Σύνταγμα και απάνω συγκροτούνται επιτελεία που εργάζονται και δρουν υπό την άμεσον καθοδήγησιν των αντιστοίχων καθοδηγητικών οργάνων.

Γενική Συνέλευσις
Ο ΕΛΑΣ είναι εθελοντικός Λαϊκός Στρατός: Βασική του αρχή είναι η εσωτερική του Δημοκρατία η κριτική και αυτοκριτική των λαθών και αδυναμιών και η απόλυτα ευσεινήδητη στρατιωτική πειθαρχία.
Κύριον γνώρισμά της Εσωτερικής Δημοκρατίας του ΕΛΑΣ είναι οι γενικές συνελεύσεις. Τέτοιες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται από τα καθοδηγητικά όργανα μια φορά το μήνα και εκτάκτως οσάκις παρίσταται ανάγκη. Οι γενικές συνελεύσεις γίνονται κατά ομάδα μάχης, κατά Διμοιρίαν ή κατά Λόχον, το πολύ ανάλογα με τις εκάστοτε δυνατότητες. Εις τας Γενικάς Συνελεύσεις συμμετέχουν όλαι αι δυνάμεις του ΕΛΑΣ της δεδομένης Μονάδος, Αξ/κοί και οπλίται. ΄Ολοι οι μετέχοντες εις τας γενικάς συνελεύσεις είναι ισότιμα μέλη του ΕΑΜ, τα καθοδηγητικά όργανα καθορίζουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξις των Συνελεύσεων και τους εισηγητάς των θεμάτων. Των συνελεύσεων προϊσταται ένας προϊστάμενος απ’ αυτές εκλεγόμενος.
Οι Γενικές Συνελεύσεις ασχολούνται α) με ζητήματα και μέτρα κατά δυνατόν βελτιώσεως της ζωής και συμβιώσεως των δυνάμεων της Μονάδος β) με ζητήματα και μέτρα πρακτικής και αποδοτικότερης εφαρμογής των αποφάσεων και οδηγιών της Κ.Ε. του ΕΛΑΣ. γ) με ζητήματα και μέτρα πρακτικής γρήγορης και αποδοτικότερης εφαρμογής των εντολών και οδηγιών των ανωτέρων οργάνων του ΕΛΑΣ (οίκοθεν εννοείται ότι εμπιστευτικάς στρατιωτικάς διαταγάς που η γνωστοποίησις τους μπορεί να βλάψη τον αγώνα δεν ανακοινώνονται εις τας Γενικάς Συνελεύσεις δ) με ζητήματα ανάπτυξις της εθελοντικής και ευσυνείδητης στρατιωτικής πειθαρχίας, του σεβασμού και εκτίμησις όλων των βαθμοφόρων του ΕΛΑΣ ε) με ζητήματα και μέτρα ανάπτυξις των πλέον στενών δεσμών ΕΛΑΣ και Ελληνικού Λαού, της πλέον πολιτισμένης Λαϊκής Συμπεριφοράς προς το Λαό, και υποβοήθηση του Λαού εις όλας τας ανάγκας της καθημερινής ζωής του. (Ο ΕΛΑΣ είναι γέννημα του Λαού και οι σχέσεις προς αυτόν είναι παρόμοιες με κείνες του τέκνου προς την μητέρα του) στ) με ζητήματα κριτικής παραπτωμάτων (εκτός εκείνων που ανάγονται στην αρμοδιότητα των Στρατοδικείων). Οι συνελεύσεις μπορούν να προτείνουν κυρώσεις κατά προσώπων που εμπίπτουν εις παραπτώματα τα δε ανώτερα καθοδηγητικά όργανα αποφασίζουν τελικά επί των προτάσεων αυτών.
Οι Γενικές Συνελεύσεις δεν δύνανται να αναθεωρήσουν στρατιωτικάς εντολάς καθοδηγητικών οργάνων ούτε να καθαιρούν καθοδηγήσεις του ΕΛΑΣ ή μέλη της. Δύνανται όμως να υποβάλλουν τη γνώμη τους ιεραρχικώς στα ανώτερα όργανα επί κάθε ζητήματος τα οποία συζητούν επ’ αυτών και κοινοποιούν την απόφασιν των στο συντομότερο χρονικό διάστημα.
Στις Γενικές Συνελεύσεις των ως άνω τμημάτων και ανάλογα με την φύσιν των υπό συζήτησιν θεμάτων (στρατιωτικά – πολιτικά) θα παρίστανται εφ’ όσον αι συνθήκαι το επιτρέπουν προσκαλούμενον και το αντίστοιχο μέλος του αμέσως προϊσταμένου κλιμακίου.
Σκοπός δι’ ον θα παρίσταται είναι να παρακολουθή τις εργασίες της Συνελεύσεως ώστε να ενημερώνη και απευθύνη καθοδηγητικώς ταύτην απάνω στο πνεύμα της Διοίκησις της οποίας αποτελεί μέλος.
Στέφανος Σαράφης
Γεώργιος Σάντος

Advertisements