Βελτίωση διατροφής αξιωματικών, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/1 ΕΓ/30 Οκτ 1943


Ε.Λ.Α.Σ.
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ι
Αριθ. Πρωτ. 218
ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιούμεν υμιν κατωτέρω την υπ΄αριθ΄ 2586/30-10-43 Δγήν του Γενικού Στρατηγείου προς γνώσιν και ακριβή συμμόρφωσιν.
Σ.Δ. 10-11-43
Παραλήπται Διά την ακρίβειαν Η
Όλαι αι μονάδες Το Ι γραφείον Διοίκησις Μεραρχίας
και οι σχηματισμοί Τ.Σ.Υ. Κ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Θ. ΑΜΑΡΜΠΕΗΣ’ Σ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Ε.Λ.Α.Σ.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ι & Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΜΕΛ.
ΑΡΙΘ. 2586
ΔΙ Α Τ Α Γ Η
΄Εχομεν την τιμήν να σας γνωρίσωμεν τα κάτωθι σχετικώς με την βελτίωσιν της διατροφής των αξιωματικών και της χορηγήσεως βοηθού συναγωνιστού στις περιπτώσεις μετακινήσεων, επισταθμίας κ.τ.λ.
Η υπηρεσία του αξιωματικού είναι αναμφισβήτητον ποιό επίπονος από κοινών οπλιτών μαχητών, δεδομένου ότι η εργασία τους είναι διανοητική και σωματική.
Για το συμφέρον αυτού του αγώνα είναι επιβεβλημένον όπως κατά το δυνατόν χορηγήται εις όλους τους αξιωματικούς κάποια βελτίωσις της διατροφής τους διά την αναπλήρωση των δυνάμεων τους. Κάθε παραγνώριση της ανάγκης αυτής θα είναι σε βάρος της αποδόσεως των αξιωματικών μας και συνεπώς σε βάρος του αγώνος του ΕΛΑΣ.
Για όλους τους λόγους αυτούς αι Δ/σεις των Μεραρχιών πρέπει να εξεύρουν τα υλικά μέσα και να υποδείξουν την κατάλληλη οργάνωση βελτιώσεως της τροφοδοσίας όλων των αξιωματικών των Μονάδων τους ήτοι οργάνωση ξεχωριστού βελτιομένου συσσιτίου Αξιωματικών όπου αυτό είναι δυνατόν, πρόσθετη βελτίωση του κοινού συσσιτίου των οπλιτών διά της χορηγήσεως και λίγου τυρού ή εληές ή λαδιού ή σαλάτας ή φρούτων κ.τ.λ.
Στους αξιωματικούς που δεν είναι δυνατόν να οργανωθή ξεχωριστό συσσίτιο αξιωματικών.
Για τους ίδιους αυτούς λόγους της αποδοτικότερης εργασίας των αξιωματικών προς όφελος του αγώνα πρέπει να βοηθούνται εις τας εργασίας ατομικής ανάγκης ήτοι εξοικονόμηση νερού, συσκευασία και μετακόμιση αποσκευών, πλύσιμο ρούχων, καθαριότητα κατοικίας, περίπτωση αλόγου κλπ, από υπηρεσίας απλών ανταρτών ή Ιταλών όπου υπάρχουν τέτοιοι ή και απλών ακόμα πολιτών.
Η υπηρεσία αυτή επιβοηθήσεως αξιωματικών και βαθμοφόρων μπορεί να γίνεται από ένα ή δύο άτομα κατά ομάδα Αξιωματικών που μπορούν και να αλλάζουν συχνα ώστε να μη παίρνει η υπηρεσία αυτή τον παλαιό γνωστό χαρακτήρα των υπηρεσιών.
Η απαραίτητη αυτή βελτίωση της διατροφής και βοηθείας των αξιωματικών εις τας ατομικάς εργασίας των δεν είναι δυνατόν να παρεξηγηθή και να σχολιασθή δυσμενώς από μέρος των οπλιτών, δεδομένου ότι ο ΕΛΑΣ αποτελείται από συνειδητούς λαϊκούς αγωνιστάς ικανούς να αντιλαμβάνωνται, πλήρως ότι το μέτρο αυτό λαμβάνεται για την εξυπηρέτηση αυτού του αγώνα. Παρ’ όλα αυτά νομίζομεν ότι πρέπει να εξηγηθή και να αναλυθή καλώς ο σκοπός του μέτρου αυτού μέσα στους οπλίτας από μέρους των Διοικητών Μονάδων και ιδιαιτέρως από τους αντιπροσώπους του ΕΑΜ όλων των μονάδων του ΕΛΑΣ.

Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 30-10-43
Στέφανος Σαράφης
Γεώργιος Σάντος

Advertisements