Επιχιερήσεις ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ εναντίον Γερμανών, ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/29 Οκτ 1943


«Ε Λ Α Σ»
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ
Αριθ. Πρωτ. Ε.Π. 1208
Προς
Την Συμμαχικήν Στρατ. Αποστολήν
Οπου
Ελάβομεν το αντίγραφον προσωπικού μηνύματος του Στρατηγού Ζέρβα απευθυνομένου ουχί προς ημάς – αλλά προς τους ημετέρους Άρην και Κόζακαν διά του οποίου τους καλεί εις κοινόν αγώνα κατά των Γερμανών.
Προτού κυκλοφορήση οποιαδήποτε έκκλησις του Στρατηγού Ζέρβα, το ημέτερον Γεν. Στρατηγείον – καίτοι ουδεμίαν πίστιν έδιδεν εις τους λόγους του, εν τούτοις εκοινοποίησεν προς όλας τας υπό τας διαταγάς του Μεραρχίας την υπ’ αριθ. 154/26-10-43 διαταγήν διά της οποίας τονίζει ότι ο κύριος εχθρός είναι οι Γερμανοί και ότι, οσάκις δυνάμεις του ΕΔΕΣ συμπράττουν με αυτούς, να κτυπώνται αμφότεροι, όπου όμως τμήματα ΕΔΕΣικά ενεργούν πράγματι κατά των Γερμανών τότε όχι μόνον ανενόχλητα να μείνουν, αλλά να επιζητείται επαφή και συνεργασία των δυνάμεων μας μετ’ αυτών προς ενέργειαν επιχειρήσεων από κοινού κατά των Γερμανών. Αντίγραφον της ανωτέρω Δ/γής μας σας αποστείλαμεν ήδη προς γνώσιν σας, σας αποστέλλομεν δε εκ νέου τοιούτον μη τυχόν παρέπεσε λόγω των τελευταίων μετακινήσεων.
Παρά τας προσωπικάς όμως εκκλήσεις του Στρατηγού Ζέρβα, μέχρι της στιγμής ουδεμίαν ουδαμόθεν πληροφορίαν είχομεν ότι αι δυνάμεις του ανέλαβον πράγματι οπουδήποτε επιχειρήσεις κατά των Γερμανών. Αντιθέτως, η μεν VIII Μεραρχία μας μας πληροφορεί ότι οι Γερμανοί παρενεβλήθησαν εις την περιοχήν Βουλγαρελίου μεταξύ των τμημάτων μας και των δυνάμεων του Στρατηγού Ζέρβα, όστις, καθ’ όσον γνωρίζομεν ουδέν επιχειρεί κατ’ αυτών, η δε Ι Μεραρχία μας αναφέρει ότι, ενώ οι Γερμανοί ενεφανίσθησαν εις την περιοχήν Γεφύρας Κοράκου, τα τμήματα του ΕΔΕΣ αντί να στραφούν κατ’ αυτών, οδεύουν προς Αργιθέαν, ήτοι εις τα νώτα των δυνάμεών μας αίτινες προστατεύουν τας θέσεις Πόρτας, Μουζακίου κ.λ.π.
Ούτως εχόντων των πραγμάτων παρακαλούμεν όπως μας γνωρίσητε όχι τα διαγγέλματα του Στρατηγού Ζέρβα αλλά τας τυχόν εμπράκτους επιχειρήσεις των δυνάμεών του κατά των Γερμανών ίνα και ημείς κατατοπισθώμεν καλύτερον, διότι η διαφορά μεταξύ των λόγων και των έργων του αρχηγού του ΕΔΕΣ, εν συνδιασμώ προς τα εις χείρας μας δοκουμέντα μας εμβάλουν πάντοτε εις ζωηράς αμφιβολίας και δυσπιστίαν προς τας αληθείς προθέσεις του.

Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 29-10-43
Μετά τιμής
Στέφανος Σαράφης
Κώστας Δεσποτόπουλος

Advertisements