Συνεργασία με ΕΔΕΣ εναντίον Γερμανών, ΕΛΑΣ/13 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/ 26 Οκτ 1943


ΧIΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ                          Επιβεβαίωσις
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – Γραφείον ΙΙΙον                  Απολύτου προτεραιότητος
Αριθ. Α.Π. 228                                                 Αμέσου επιδόσεως
26-10-43 ώρα 12.45
Εκστρατευτικόν Συγκρότημα Ηπείρου
Ο π ο υ
Κατόπιν της Ε.Π.Ν. 154/26-10-43 διαταγής Γεν. Στρατηγείου, γνωρίζομεν υμίν ότι κύριος εχθρός είναι οι Γερμανοί και εναντίον αυτών πρέπει να στρέφονται αι κύριαι ενέργειαί μας Στοπ. Εάν τμήματα ΕΔΕΣ συνεργάζονται με Γερμανούς εις επιχειρήσεις εναντίον μας, να κτυπηθούν όπως και οι Γερμανοί Στοπ. Εάν είναι πρόθυμα ενεργήσουν κατά Γερμανών να μην ενοχληθούν εις προσπάθειά των ταύτην αλλά να επιζητηθή επαφή και συνεργασία διά από κοινού επιχειρήσεις Στόπ. Ισχυρόν απόσπασμα πρώτης Μεραρχίας μετά πυροβολικού διετάχθη κινηθή προς κατεύθυνσιν ΚΟΡΑΚΟΥ – ΓΕΦΥΡΙ προς λήψιν επαφής με υμάς. Στόπ. Επιδιώξατε όθεν και υμείς άνω σύνδεσμον Στόπ. Ακολουθεί και έγγραφος διαταγή Στόπ.
Αναφέρατε λήψιν Στόπ.

Η ΧIΙΙ Μεραρχία Στερεάς
Παπαθανασίου Ι. (Συν/χης Ιππικού)
Μπαρμπαγιάννης
Διά την ακρίβειαν Κοινοποίησις
Το ΙΙΙον Γραφείον 36, 42 Συντάγματα
34 Σύνταγμα (μέσω 36ου Σ.Π)
7ον Σύνταγμα (μέσω 34ου Σ.Π.)

Advertisements