Περί τροφοδοσίας ιταλών, ΕΛΑΣ/ΦΚ/25 οκτ 1943


Ε.Λ.Α.Σ                                                                Εξαιρετικώς Επείγουσα
ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ                      ΠΡΟΣ
Αριθ. Πρωτ. 90                                                   Το Γενικόν Στρατηγείον
Δ17/25-10-43                                                      και την Ιην Μεραρχίαν
Οπου

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω τα κάτωθι:
Ο Αντιπρόσωπος της Αγγλικής αποστολής Λοχαγός Οουρόλ εντεταλμένος παρά της Αγγλικής αποστολής διά την τροφοδοσία των Ιταλών ήλθε και με ανεκοίνωσε τα εξής:
Ούτος προτίθεται να προβή εις την προμήθειαν τροφίμων διά την τροφοδοσία των Ιταλών . ΄Ητοι Ι) 250.000 οκ. σίτου, 2) 250.000 οκ. αραβοσίτου 3) 50.000 οκ. μακαρόνια 4) 3000 οκ. άλατος 5) 20.000 οκ. Φακές, 6) 10.000 οκ. Ρεβύθια, 7)30.000 οκ. Φασόλια 8)5000 οκ. Ντομάτας. Επειδή ως είναι γνωστό αν προβή εις τοιαύτην προμήθειαν τροφίμων θα έχωμεν απορρόφησιν όλων των αποθεμάτων υπολογιζομένων εις αναλόγους ποσότητας, του απαντήσαμε ότι η προμήθεια αυτή μπορεί να γίνη μόνον διά τας αμέσους ανάγκας 2-3 ημερών και όχι διά μακρόν χρονικόν διάστημα συμφώνως με εκδηλωθείσαν επιθυμίαν του.
Δέον να ληφθή υπ’ όψιν εις περίπτωσιν καθ’ ην επιτραπεί η προμήθεια των ποσοτήτων αυτών εις την Αγγλικήν αποστολήν επί αμέσω καταβολή του τιμήματος, διαθέτουσα ήδη μεγάλα αποθέματα λιρών, θα καταστή δύσκολος αν όχι αδύνατος από μέρους του Ε.Λ.Α.Σ. προμήθεια τροφίμων διά χορηγήσεως αποδείξεων πληρωτέων εν καιρώ. Αι δοθείσαι από μέρους ημών απαντήσεις εις τον Αγγλον Λοχαγόν ετέθησαν υπ’ όψει του Κ.Καραγιώργη όστις έκρινεν ταύτας ως ορθάς επί του παρόντος μεχρις ότου τύχομεν απαντήσεως σας.
Ο Αγγλος Λοχαγός μας ανακοίνωσε επίσης ότι προτίθεται η Αγγλική αποστολή να αντιμετωπίση και το ζήτημα του επισιτισμού των ορινών περιοχών αγοράζουσα προς τούτο η ιδία τας αναγκαιουσας ποσότητας τροφίμων τα οποία θα διανείμη απ’ ευθείας και χωρίς την μεσολάβησίν μας εις τους κατοίκους
Τούτο θέτομεν υπ’ όψειν υμών διά να έχωμεν επ’ αυτού την γνώμη σας.

Επί όλων των ανωτέρων ζητημάτων παρακαλούμεν όπως έχωμεν άμεσον απάντησιν.
24/10/43
Για το Φρουραρχείο
(Τ.Υ.)
Τ. Γκραμπάλας

Advertisements