Συμφωνία Σιαδάδων ΕΔΕΣ-ΕΛΑΣ, 22 Οκτ 1943


ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΝ

Εν Σιαδάδες* σήμερον την 22αν Οκτωβρίου 1943 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αντιπρόσωποι α) εκ μέρους του ΕΔΕΣ οι : 1) Στρατηγός Ν.Ζέρβας 2) Συνταγ/χης Πυροβ/κού Ολύμπιος Δημ. 3) Αντ/χης Ιππικού Νικολόπουλος Πέτρος και β) εκ μέρους του ΕΛΑΣ οι μέχρι χθές κρατούμενοι 1) Ταγ/χης Αναγνωστόπουλος Ευαγ.αντιπρόσωπος της YΙΙΙ Μεραρχίας ΕΛΑΣ, 2) Ταγ/χης Παπασπύρου Παντ. τέως Στρατ.Αρχηγός του 3/40 Συντ/τος ΕΛΑΣ και 3) Γεράσιμος Τζουμερκιώτης τέως Καπετάνιος του 3/40 Συντ/τος ΕΛΑΣ.

 ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ

Επί της προτάσεως συνεργασίας του Στρατηγού Ζέρβα, περί κοινής δράσεως εναντίον των Γερμανών ως εξής : 1) Συναποδεχόμεθα να συμπληρώσωμεν ως ομάς του ΕΛΑΣ εναντίον του κοινού εχθρού 2) Ο ΕΔΕΣ προβαίνει εις την απελευθέρωσιν των κρατουμένων Αξ/κών, Ανταρτών και πολιτών του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και επιτρέπει την ελευθέραν κυκλοφορίαν των 3) Ο ΕΔΕΣ αναλαμβάνει τον εξοπλισμόν, ένδυσιν υπόδησιν και διατροφήν της συγκροτηθησομένης ομάδος κατά το δυνατόν 4) Εκδίδομεν κοινήν προκήρυξιν προς τον λαόν της περιφερείας ότι υπερτάτη Εθνική ανάγκη επιβάλλει την ενότητα της δράσεως όλου του Λαού της περιφερείας εναντίον του εχθρού 5) Εις ουδεμίαν διένεξιν και συμπλοκήν θα προέλθουν τα τμήματα ΕΔΕΣ και ΕΛΑΣ της περιφερείας 6) Το παρόν συμφωνητικόν, ελλείψει επαφής των αντιπροσώπων του ΕΛΑΣ δεν δεσμεύει ενεργείας ή αποφάσεις των προϊσταμένων Αρχών του ΕΛΑΣ, πλην κοινοποιείται και εκφράζηται διάπυρος ευχή όπως αποτελέση απαρχήν γενικωτέρας διακοπής της εμφυλίου συρράξεως και κοινής ενεργείας κατά των Γερμανών. Ανεξαρτήτως των αποφάσεων των προϊσταμένων αρχών του ΕΛΑΣ το συγκροτηθησόμενον τμήμα του ΕΛΑΣ θέλει τηρήσει πιστώς τα ανωτέρω συμφωνηθέντα και εκφράζομεν την ευχήν όπως άπαντες οι κρατούμενοι οπουδήποτε και αν ευρίσκωνται αμφοτέρωθεν αφεθώσιν ελεύθεροι.

ΟΙ Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι
Οι Αντιπρόσωποι του ΕΔΕΣ                     Οι Αντιπρόσωποι του ΕΛΑΣ
1) Ν.Ζέρβας                                              1) Αναγνωστόπουλος Ευάγ.
2) Ολύμπιος Δημ.                                     2) Παπασπύρου Παντ.
3) Νικολόπουλος Πέτρος                          3) Τζουμερκιώτης Γεράσιμος
Διά την ακρίβειαν
Τ.Υ.Σ

Προκήρυξις

 Προς τον Ελληνικόν Λαόν και αντάρτας Τζουμέρκων και Ηπείρου
Ημείς οι υπογεγραμμένοι Ζέρβας Ν.Ολύμπιος Δ.Συν/ρχης Πυρ/κού Νικολόπουλος Πέτρος Αντ/ρχης Ιππικού, αντιπρόσωποι του ΕΔΕΣ, αφ’ ενός και Αναγνωστόπουλος Ευάγγελος Ταγματάρχης, Παπασπύρου Παντ. Ταγματάρχης, Τζουμερκιώτης ή Μαλτέζος Γεράσ. ως ανήκοντες εις το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ Τζουμέρκων, ανακοινούμεν εις τον Ελληνικόν Λαόν και τους αντάρτας της περιοχής ότι προ του υπερτάτου Εθνικού κινδύνου τον οποίον διατρέχει η χώρα μας και γενικώτερον η περιφέρεια Τζουμέρκων και Ηπείρου, αφίνομεν πάσαν αφορμήν διαιρέσεως και αιρόμενοι εις το ύψος των περιστάσεων αποφασίζωμεν όπως ενώσωμεν με αδελφικήν συνεργασίαν και ισοτιμίαν τας Εθνικάς μας δυνάμεις, και αντιμετωπίσωμεν από κοινού τον βάρβαρον και απάνθρωπον Γερμανόν. Καλούμεν όλον τον Ελληνικόν λαόν και τους αντάρτας της περιφερείας μας και εις τους άλλους Έλληνας αντάρτας, όπως κατανοούντες το κρίσιμον της θέσεως προέλθωσιν εις την απόφασιν της ενώσεως όλων των Εθνικών δυνάμεων προς αντιμετώπισιν του κοινού εχθρού.-
Ν.Ζέρβας                                    Δ. Νικολόπουλος
Π.Ολύμπιος                                Ευαγ.Αναγνωστόπουλος
Π.Παπασπύρου                          Γ.Τζουμερκιώτης

Διά την ακρίβειαν
Τ.Υ.Σ

*Σημ. Σκιαδάδες

Advertisements