Πληροφορίες διάλυσης απο ΕΛΑΣ ομάδας ΝΑΣΗ-ΜΕΛΤΕΖΟΥ, ΕΔΕΣ/ΓΣ/3ΓΡ/21 Οκτ 1943


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ

ΕΔΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12895

ΔΙΑΤΑΓΗ

Αντάρτης του Ε.Δ.Ε.Σ. συλληφθείς αιχμάλωτος υπό των τμημάτων του ΕΛΑΣ (τέως συγκρότημα Νάση – Μαλτέζου) και δραπετεύσας ήδη μας ανέφερε τα κάτωθι:
Τα Τμήματα Νάση – Μαλτέζου διαλυθέντα ως γνωστόν οικτρώς τα περισσότερα τούτων ηχμαλωτίσθησαν, τινά δε υπό τον Κολοβόν αφίχθησαν ήδη εις Ανατολικήν Ηπειρον. Εκ τούτων εν Τμήμα (30 άνδρες) υπό Κολοβόν προσπαθεί να μεταβή εις Θεσσαλίαν, οι υπόλοιποι δε κατόπιν επιθυμίας των μετέβησαν εις τα Χωρία των μετά του οπλισμού των, διά μελλοντικήν δράσιν ευθύς ως αφιχθώσι άλλα Εαμικά Τμήματα.
Επί πλέον ανέφερεν ότι ο Υπ/γός Μαλτέζος γνωρίζει πού ευρίσκεται ο Νάσης και που αφήκε τον βαρύν οπλισμόν του, ως και τα σκοπευτικά μηχανήματα των βαρέων όλμων, άτινα εκρύβησαν εις τα πέριξ της μαχης υψώματα. Κατόπιν τούτου:
Εντείνατε τας προσπαθείας σας, όπως πάσει θυσία ανακαλυφθώσι οι εις τα Χωρία κεκρυμμένοι Εαμίται μετά του οπλισμού των.
Ο Επίλαρχος Αγόρος να φροντίση με φιλικόν τρόπον και επικαλούμενος τον Πατριωτισμόν, όπως εκμαιεύση πληροφορίας από Υπ/γόν Μαλτέζον αναφέρει δε ημίν σχετικώς αποτελέσματά του.
Σ.Δ. Γενικού Αρχηγείου 21/10/43
ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ
Απασαι Μονάδες (υ. τ. δ.) Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ιον Γραφείον ΙΙΙον Γραφείον Ν.ΖΕΡΒΑΣ

Διά την ακρίβειαν
(T.Y.)

Advertisements