Περί διώξεως Κομουνισμού από Διεύθυνση Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους, ΑΔΠΑ/20 Οκτ 1943


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Αστυνομική Διεύθυνσις Πόλεως Αθηνών
Απόρρητος

Τμήμα Εμπιστευτικόν
Αριθμ. Πρωτ. 5235 Φ.26/95
Εν Αθήναις 20 ΟκτωβρΙου 1943
Eμπιστευτική –
Προς
Το Υπουργείον των Εσωτερικών
Γενικήν Διεύθυνσιν Αστυνομίας Πόλεων
Ενταύθα
Περί αναλήψεως εξ ολοκλήρου της διώξεως του Κομουνισμού υπό της Διευθύνσεως Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους
Λαμβάνω την τιμήν vα αναφέρω τα ακόλουθα:

Η Αστυνομία εν τη Πρωτευούση τυγχάνει επί τοσούτον απησχολημένη με τα καθημερινώς εμφανιζόμενα ζητήματα τάξεως και ασφαλείας, ώστε να μην είναι εις θέσιν να ασχοληθή και με ζητήματα της διώξεως του κομουνισμού. Η εν τη Υποδιευθύνσει Γενικής Ασφαλείας υφισταμένη μικρά ομάς μόλις επαρκεί δια την συγκέντρωσιν πληροφοριών περί των εκάστοτε κινήσεων προς κάθοδον εις απεργίας ή δημιουργίαν εκτρόπων παρά διαφόρων στοιχείων.
Η αυτή ομάς στερουμένη του απαιτουμένου δικτύου πληροφοριών ευρίσκεται εν αδυναμία να παρακολουθήση την εν τη Πρωτευούση κομμουνιστικήν κίνησιν. Η δύναμις της Διευθύνσεως Αθηνών είναι επί τοσούτον μειωμένη, ώστε να μη δύναται να επαρκέση δια την τήρησιν της τάξεως και ασφαλείας εν τη Πρωτευούση, πολλώ δε μάλλον να ασχοληθή σοβαρώς και με την κομμουνιστικήν Kίνησιν.

Κατόπιν των ανωτέρω υποβάλλομεν την παράκλησιν όπως η δίωξις του κομουνισμού ανατεθή εξ ολοκλήρου εις την Διεύθυνσιν Ασφαλείας του Κράτους, ήτις συνεστήθη δια Νόμου αποκλειστικώς δια την δiωξιν του κομουνισμού, δια λόγους ενιαίας κατευθύνσεως και ενεργείας και διαθέτη τα προς τούτο απαιτούμενα μέσα, ΗΤΟI δiκτυα πληροφοριών κλπ.
Δεν παραλείπομεν ν’ αναφέρωμεν ότι πάσαν πληροφορίαν, εν σχέσει με την κομμουνιστικήν Kίνησιν, θέλομεν μεταβιβάζει εις την προς τούτο αρμοδίαν Διεύθυνσιν Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους δια τας περαιτέρω ενεργείας.
Θεωρούμεν επάναγκες όπως το ζήτημα της διώξεως κομουνισμού δια λόγους ενιαίας κατευθύνσεως και συντονισμού χειρίζεται εξ ολοκλήρου η ανωτέρω Διεύθυνσις Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους.

Ο Διευθυντής της Αστυνομίας

ΑΓΓ. Μ. ΕΒΕΡΤ
Αστυνομικός Διευθυντής Α’

Πηγή: Απόστολος Δασκαλάκης, «Ιστορία της Ελληνικής Χωροφυλακής περιόδου 1936-1950», Αρχηγείον Χωροφυλακής, Αθήναι 1973, τ. Α’, ΣΣ. 186-188.

Advertisements