Διερεύνηση υπεξαίρεσης απο παραδοθείσα ιταλική μονάδα, ΕΛΑΣ/ΓΣ/19 Οκτ 1943


ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
Δ/ΝΣΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ                                                                           Εξαιρ. Επείγουσα
Αριθ. 2476

Προς:  Το 1/38 Σύνταγμα Ευζώνων

Ο Ιταλός Στρατηγός Ινφάντε μας εγνώρισεν ότι κατά τον ενεργηθέντα υφ’ υμών αφοπλισμόν του Ιταλικού Συν/τος Ιππικού αφηρέθησαν τα κάτωθι:
1) Λίραι Αγγλίας 600.
2) Δραχμαί 20.000.000.
3) Τροφαί συντετηρημέναι 5 ημερών διά δύναμιν Συν/τος Ιππικού.
Εκ των ανωτέρω απεστράφησαν.
1) Λίραι Αγγλίας 92.
2) Δραχμαί 3.000.000.
Ενεργήσατε ανάκρισιν προς εξεύρεσιν και κατάσχεσιν μη επιστραφέντων το ταχύτερον, και προβείτε άμεσον απόδοσιν τούτων, αναφέροντες αποτέλεσμα.

Σ.Δ. Γενικού Στρατηγείου 19-10-43
Στέφανος Σαράφης
Κοινοποίησις Ακριβές αντίγραφον
Ιη Μεραρχία Η Δ/νσις Επιμελητείας
Δ/σις Επιμελ. Γεν.Στρατηγείου
Ακριβές Αντίγραφον

Advertisements