Διακοπή μετακινήσεων Αγγλων αξιωματικών, ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/18 Οκτ 1943


ΕΛΑΣ
ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ                                                        Προς την Συμμαχικήν
Επιτελ. Γραφ. ΙΙ                                                                      Στρατιωτικήν Αποστολήν
Αριθ. ΕΠ. 1072                                                                       Ενταύθα

Επειδή η μετάβασις μου εις ΄Ηπειρον εγκλείει κινδύνους διά το πρόσωπόν σας που ενδέχεται πάντοτε να μας δημιουργήσουν ζητήματα, παρά την δήλωσιν σας ότι αναλαμβάνετε το ταξείδιον υπό ιδίαν σας ευθύνην σας παρακαλούμεν όπως διαβιβάσετε εις το Γεν. Στρατηγείον Μέσης Ανατολής το ακόλουθον τηλ/μα.
«Επειδή αι διεξαγόμεναι επιχειρήσεις μεταξύ ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ εν συμπράξει μετά Γερμανών θα εξέθετον εις κίνδυνον την ζωήν των κινουμένων αξιωματικών συνδέσμων Στρατηγείου Μέσης Ανατολής υπεδείξαμεν εις ενταύθα Συμμαχικήν αποστολήν διακόψη προσωρινώς μετακινήσεις προσωπικού της τοσούτον μάλλον καθόσον οπαδοί ΕΔΕΣ ενδέχεται επιβουλευθώσι ζωήν Αγγλων αξιωματικών ίνα εμπλέξωμεν υμάς εις προστριβάς μετά Συμμάχων ΣΤΟΠ.
Παρά ταύτα συν/ρχης CHRIST μας εδήλωσεν ότι λόγοι υπηρεσίας του επιβάλλουν μεταβή Ηπειρον υπό ιδίαν του ευθύνην ΣΤΟΠ. Επειδή σταθερά θέλησις μας είναι ν’ αποφύγωμεν δημιουργίαν ζητημάτων εις βάρος μας παρακαλούμεν όπως λάβωμεν και ιδικήν σας δήλωσιν απαλλάσσουσαν ημάς πάσης ευθύνης ΣΤΟΠ. Ανεξαρτήτως τούτου επιθυμούμεν να έχετε υπ’ όψιν σας ότι παρουσία αρχηγού Αγγλικής Αποστολής εις Αρχηγείον Ζέρβα συμπολεμούντος μετά Γερμανών εναντίον μας δημιουργήση δυσάρεστον εντύπωσιν μεταξύ στρατευμάτων ΕΛΑΣ και Ελληνικής κοινής γνώμης.»

Γενικό Στρατηγείο 18/10/43
Υπογραφή δυσανάγνωστος
Διά την αντιγραφήν
(Τ.Υ.)

Advertisements