Επιστολή ΕΚΚΑ προς ΕΑΜ Ρούμελης, ΕΚΚΑ/18 Οκτ 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
Ε Κ Κ Α
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
Αριθ. 58
Προς
Την Επιτροπήν ΕΑΜ Στερεάς.
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Σ υ ν α γ ω ν ι σ τ α ί ,
Η οργάνωσις, ΕΚΚΑ μετά ζωηράς αγανακτήσεως και βαθυτάτης οδύνης επληροφορήθη διά του υπ’ αριθ. 625/17-10 εγγράφου σας, την άνανδρον και στυγεράν δολοφονίαν του ηρωϊκού αντάρτου του ΕΛΑΣ κληρικού Σ.Τζιβελέκα ή Παπακομπούρα και μάλιστα εν τη εκτελέσει ιερού καθήκοντος εν τη Εθνική Αλληλεγγύη παρά των οπαδών του ΕΔΕΣ Κατσαβού και Χούτα.
Κάθε Ελληνική ψυχή στιγματίζει την βδελυράν αυτήν πράξιν που κατασπιλώνει τον Ελληνικόν πολιτισμόν και αποδεικνύει ότι μέσα από Ελληνας εξεπήδησαν μυσαροί αδελφοκτόνοι οι οποίοι καπηλευόμενοι τον Εθν. Αγώνα εθέσπισαν πράξεις ανάνδρους και όλως αντιθέτους προς την ευγενή Ελληνικήν παράδοσιν και τον ανθρωπισμόν.-
Οι δολοφόνοι του μάρτυρος ιερέως παραδίδονται εις την κοινήν περιφρόνησιν και συντόμως θα υποστούν αυτοί και οι ηθικοί των αυτουργοί αμείλικτον το πλήγμα του πελέκεως της Λαϊκής Δικαιοσύνης.-
Παρακαλούμεν όπως διαβιβάσητε προς την οικογένειαν του τραγικού θύματος μιάς αδελφοκτόνου συμμορίας των προδοτών του Εθν. Αγώνος τα εγκάρδια συλλυπητήρια της ημετέρας Οργανώσεως.-

Σ.Δ. τη 18 Οκτωβρίου 1943
Ο
Ο Πολιτ. Σύμβουλος
Επιτελάρχης ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Σπ. Σφραγίς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                          Ακριβές αντ/φον εκ του προσωπικού
ΧΙΙΙ Μεραρχίαν Στερεάς ΕΛΑΣ                             αρχείου Υποσ/γου Δούκα Στεφ.
Κ.Ε. ΕΚΚΑ Τ.Σ.Υ.
5/42 Σύνταγμα Ευζώνων

Advertisements